MODEL PROMENE TEMPERATURE BLOK TRANSFORMATORA NA OSNOVU EMPIRIJSKIH PODATAKA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 147- 152)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Petar Nikolić, Žarko Nestorović, Dragan Marinović

Е-АДРЕСА / E-MAIL: petar.nikolic@djerdap.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0147N

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Tronamotajni blok transformator sa ODWF hlađenjem opremljen je monitoring sistemom temperatura, koji osim kapilarnog termometra i tri Pt100 sonde za merenje temperature ulja, raspolaže i sa tri termo slike za praćenje temperatura namotaja ih senzora za direktno merenje temperatura u određenim tačkama namotaja. Monitoring sistem temperatura omogućio je detaljno praćenje i analizu promena temperatura namotaja i ulja, kako u regularnom pogonu tako i u neregularnim pogonskim stanjima izazvanim poremećajima u radu rashladnog sistema, kao što je delimičan ili potpuni prekid protoka rashladne vode i/ili ulja. Poznavanje zakonitosti promene temperature sa vremenom pri neregularnom radu rashladnog sistema omogućuje operativnom osoblju elektrane procenu raspoloživog vremena za preduzimanje neophodnih aktivnosti do normalizacije pogona i vraćanja transformatora na projektovane parametre. Ovaj rad ima za cilj da na osnovu empirijskih podataka, koji su registrovani pri jednom pogonskom događaju koji je izazvao porast temperatura blok transformatora, utvrdi model rasta temperatura u zavisnosti od vremena.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

blok transformator, rashladni sistem, matematički model, nelinearna regresija

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • IEC 60076-7: Power transformers – Part 7: Loading guide for oil-immersed power transformers.
  • Perović, Gligorije, Metod najmanjih kvadrata – Monografija, Beograd, 2005.