PRAKTIČNA METODA ZA DETEKCIJU KVARA ROTORA KAVEZNOG ASINHRONOG MOTORA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 112-122)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Gordan Rajković

Е-АДРЕСА / E-MAIL: gordan.rajkovic@te-ko.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0112R

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Na osnovu vibrodijagnostičkih ispitivanja ležajeva motora napojne pumpe zaključeno je da izmerene vibracije verovatno potiču zbog kvara na kaveznom rotoru i preporučeno je da se kavezni rotor proveri metodom frekventne analize struje statora. Struju statora snimili smo na uređaju za električnu zaštitu motora, ali na ovom uređaju nije moguće frekventnom analizom iz snimljene struje izdvojiti komponentu koja je posledica kvara na kaveznom rotoru. Problem nedostatka adekvatne opreme rešili smo tako što smo razvili novu metodu detekcije kvara kaveznog rotora. Analizom vektorskog modela asinhronog motora uočili smo da u slučaju kada je kavezni rotor neispravan, komponenta struje koja je posledica kvara, uzrokuje karakteristične periodične promene efektivne vrednosti struje i reaktivne snage motora, tako da kvar na kaveznom rotoru može de se detektuje poređenjem dijagrama efektivne vrednosti struje statora, dijagrama aktivne snage i dijagrama reaktivne snage motora. Metodu detekcije kvara, poređenjem dijagrama, uspešno smo ispitali na nekoliko 6kV motora u TE Kostolac B.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Asinhroni motor, Kavezni rotor, Mikroprocesorska zaštita, Vibrodijagnostika, Frekventna analiza, frekvencija, Struja, Aktivna snaga, Reaktivna snaga, Vektorski dijagram

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Izveštaj o ispitivanju vibracionog stanja turboagregata 348,5MW i ostalih rotacionih uređaja u TEKO Kostolac B1 pre remonta 2020. godine. G. Tomić, V. Kovačev
  • Mr Dejan Reljić Otkrivanje kvara rotora kaveznog asinhronog motora primenom tehnika analize terminalnih veličina doktorska disertacija Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka 2017