ЛОКАЛИЗАЦИЈА КВАРА И ПОПРАВКА ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОНОГ СИСТЕМА НАМОТАЈА СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА 367 MVA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 49-63)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Александра Димитријевић, Бојан Радојичић, Глишо Класнић, Ђорђе Јовановић, Зоран Божовић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: aleksandra.dimitrijevic@eps.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0049D

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду су приказани метода за локализацију квара електроизолационог система (ЕИС) намотаја статора турбогенертора као и поступак преизоловања оштећених делова ЕИС-а на лицу места. На основу природе оштећења и места кварова, сагледавајући конструкцију намотаја статора закључено је да постоји системски – конструктивни узрок и да највероватније постоје и друга „слаба места“ у ЕИС намотаја статора. Имајући у виду ранија периодична електрична испитивања и измерене вредности релевантних параметара, који нису указивали на општу деградацију ЕИС и могућност појаве квара, још једном се показало колики је значај дијагностичких метода и редовних профилактичких испитивања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Tурбогенератор, Намотај статора, Електроизолациони систем намотаја, Изолација статорског штапа, Високонапонско (ВН) испитивање, Фактор диелектричних губитака (tgδ), Парцијална пражњења, Пробој изолације

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Извештај радне групе ЕПС о погонском догађају пробоја ЕИС намотаја статора у две фазе на генератору блока ТЕНТ А-6, ЈП ЕПС, Београд, 6. 2021.
  • Извештаји о редовним испитивањима изолационог система и намотаја статора и ротора генератора А-6, ЕТИ Никола Тесла, Београ
  • IEC 60034-27-3 Rotating electric machines – Part 27-3: Dielectric dissipation factor measurement on stator winding insulation of rotatingelectrical machines,
  • Техничка препорука ТП 32 – ИЗОЛАЦИОНИ СИСТЕМИ РОТАЦИОНИХ МАШИНА, Здружена електропривреда – Београд, Служба за студије и истраживања, мај 1982.
  • Нацрт ИНТЕРНИ СТАНДАРД, ИС 32/1 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Обртне електричне машине – Електроизолациони системи (ЕИС) – Испитивања ЕИС у раду – Периодична испитивања, Прво издање, Београд април 2016 (у поступку усвајања)
  • SRPS EN IEC 60034-27-1, мај 2020 – Обртне машине – Део 27-1: Мерење парцијалног растерећења на изолацији намотаја статора обртних електричних машина ван погона.
  • B.K. Gupta, G.C.Stone, J.Stein, “Stator Winding Hipot (High Potential) Testing”, 2009 IEEE Electrical Insulation Conference, Motreal, QC, Canada, 409-413,
  • B.K. Gupta, H.G.Sedding, G.C. Stone, J.Stein. “Do hipot tests damage rotating machine insulation?”, 2010 IEEE International Symposium on Electrical Insulation, San Diego, CA, USA,
  • R.Ilie, G.C Stone, “Turbine Generator Rotor and Stator Winding Hipot Testing”, IEEE Electrical Insulation Magazine, 2012, March/April – Vol. 28, No.2, 29-37