ANALIZA UZROKA PROBOJA „ŠTAPOVA” NAMOTAJA STATORA GLAVNOG GENERATORA BR.4 U HE „ĐERDAP1”

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 22-35)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Dragan Belonić, Petar Nikolić, Dragan Gluvačević

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0022B

САЖЕТАК / ABSTRACT:

U sklopu redovnog godišnjeg održavanja generatora u HE „Đerdap 1“ vrše se odgovarajuće kontrole zaklinjenosti namotaja, kao i odgovarajuća, periodična električna ispitivanja izolacionog sistema namotaja statora i rotora glavnog i pomoćnog generatora. U okviru kontrolno-sanacionih radova na generatoru br.4 (septembar 2021. godine), kontrolom zaklinjenosti namotaja statora glavnog generatora, od strane stručnog osoblja tehničke službe HE „Đerdap 1”, konstatovana je loša zaklinjenost „štapova” u žlebu br. 320 i isti je kompletno preklinjen. Tokom izvođenja odgovarajućih električnih ispitivanja namotaja statora na kraju remontnih radova (ispitivanje dovedenim naizmeničnim naponom od 15,75 kV) došlo je do proboja donjeg štapa u žlebu br. 320. Vizuelnim pregledom mesta proboja na donjem štapu uočeno je da postoji oštećenje korpusne izolacije koja je najverovatnije nastala kao posledica pomeranja spoja susednih staklolitnih podmetača koji se nalaze između gornjeg i donjeg štapa. U ovom radu biće prikazana analiza mogućih uzroka proboja štapova namotaja statora glavnog generatora br.4 u HE „Đerdap 1“.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Kontrola zaklinjenosti, Ispitivanje, Proboj, Namotaj, Kratak spoj

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Improving the Reliability of Stator Insulation System in Rotating Machines, Bal K. Gupta, Howard G. Sedding, Ian M. Culbert, Ontario Hydro, Toronto, Canada
  • Kontrola zaklinjenosti namotaja radi unapređenja pouzdanosti i produžetka životnog veka hidrogeneratora u HE „Đerdap 1”, Dragan Belonić, 35. Savetovanje CIGE Srbija, Zlatibor, oktobar 2021.
  •  Godišnji izveštaj br. 417 027 – Merenje i monitoring parcijalnih pražnjenja i odgovarajuća dijagnostika stanja izolacije na generatorima br. 4, 5 i 6 u HE “Đerdap 1” za 2016 godinu, Dr Nenad Kartalović, Miroslav Radojčić, Elektrotehnički Institut „Nikola Tesla” – Centar za elektro merenja, Beograd, mart 2017.
  • Dvogodišnji izveštaj br. 422 046 – Merenje i monitoring parcijalnih pražnjenja i odgovarajuća dijagnostika stanja izolacije na generatorima br. 1, 2, 4, 5 i 6 na HE „Đerdap 1“ za period 2020-2022. godine, Dr Nenad Kartalović, Miroslav Radojčić, Elektrotehnički Institut „Nikola Tesla” – Centar za elektro merenja, Beograd, mart 2017.
  • Studija – Analiza režima rada, izbor i proračun parametara i karakteristika
    hidrogeneratora, Prof. Dr. Dragan Petrović, Vojislav Škundrić, Nikola Škundrić, Dr Milan Bebić, Bogdan Brković, Nikol Škundrić, TERMOENERGO Inženjering, Beograd, novembar 2017.