СЛУЖБА СВЕТОМ КРАЉУ СТЕФАНУ МИЛУТИНУ У РУСКИМ БОГОСЛУЖБЕНИМ РУКОПИСИМА XVI–XIX ВЕКА

Свети краљ Милутин и његово доба: историја, књижевност, уметност (2023) (стр. 319-334)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ана Рашковић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/6008-065-5.319R

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду су приказани резултати истраживања култа Светог краља Милутина у Руској Цркви између последње четвртине XVI и почетка XIX века са циљем да се покаже степен присуства, химнографски састав и текстуални садржај последовања у његову част у руским богослужбеним нотираним и ненотираним месецословним књигама. Дескриптивна, компаративна и текстолошка анализа рукописног материјала показала је да састав и садржај Службе Светом краљу Милутину Данила Бањског нису доживели значајне трансформације у руским преписима у односу на српске. Последовање у част Светог краља одсуствује у руским октобарским минејима, међутим његово присуство у два зборника минејног типа и низу неумских рукописа који су настали у најзначајнијим, претежно манастирским преписивачким центрима, показује развој овог култа у предниконовској и постниконовској епохи, али и указује на личност Светог краља Милутина као важну тему не само у руској литургијској књижевности, већ и у црквенопојачкој уметности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Свети краљ Милутин, служба, руски богослужбени рукописи

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

Извори
 • Минея праздничная на сентябрь-ноябрь (Трефолой), РГБ. ф. 247, № 829, крај XVI и почетак XVII века.
 • Минейный стихирарь Дъячье око, 1 – на сентябрь-ноябрь, РГБ. ф. 379, № 63, средина XVII века.
 • Минейный стихирарь Дъячье око, 1 – на сентябрь-ноябрь, РГБ. ф. 379,
 • № 63, средина XVII века.
 • Минейный стихирарь на октябрь, РГБ. ф. 379, № 67, прва четвртина XIX века.
 • Октоих и стихирарь месячный, РНБ. Капелла О. 4, средина XVII века.
 • Сборник служб славянским и русским святым, РНБ. Погод. 572, XVII век.
 • Святцы, РГБ. ф. 37, № 249, XVII век.
 • Службы на праздники за месяц сентябрь-ноябрь, РГАДА. ф. 381, № 318, XVII век.
 • Стихирарь годовой Дъячье око, РНБ. Кир.-Бел. 586/ 843, ‘80-те године XVI века.
 • Стихирарь Дъячье око, ГИМ. Син. певч. 123, последња четвртина XVI века.
 • Стихирарь месячный на октябрь (полный), РГБ. ф. 304. I, № 443, XVII век.
 • Стихирарь, БАН. Вятск. 9, трећа четвртина XVII века.
 • Стихирарь минейный, РГАДА. ф. 381, № 146, крај XVII и почетак XVIII века.
Литература
 • Муравьев 1858: А. Н. Муравьев, Сношения России с востоком по делам церковным, Санкт-Петербург: Типография III Отдел. Собст. Е. И. В. канцелярии.
 • Рамазанова 2004: Н. В. Рамазанова, Московское царство в церковно-певческом искусстве XVI–XVII вв, Санкт-Петербург: „Дмитрий Буланин”.
 • Рашковић 2015: А. Рашковић, „Руски неумски стихирари типа Дијаково око из XVI и XVII века као главни извори за проучавање служби српским светима у руским рукописима“, Археографски прилози 37 (2015) 217–249.
 • Рашковић 2017: А. Рашковић „Последовања српским светима у руским богослужбеним рукописима XV–XIX века као један аспекат руско-српских културних веза”, Очување рукописног и старог штампаног наслеђа Југо- источне Европе – идентитетска истраживања, ур. др В. Вукашиновић, Београд 2017, 48–62.
 • Рашковић 2020: А. Рашковић „Свети краљ Стефан Милутин и Свети мученик кнез Лазар у руским богослужбеним рукописима XVI–XIX века”, Богословље и духовни живот Карловачке митрополије, ур. др В. Вукашиновић, др П. Перић, Београд 2020, 262–275.
 • Рашковић 2020: А. Рашковић Песме српским светима у руској црквено- појачкој уметности XVI–XIX века. Зборник транскрипција, Београд: Јасен.
 • Серёгина 1994: Н. С. Серёгина, Песнопения русским святым. По ма- териалам рукописной певческой книги XI–XIX вв. „Стихирарь месячный”, Санкт-Петербург: Российский институт истории искусств РАН.
 • Трифуновић 1988: Ђ. Трифуновић, прир. Српске посланице XVI века, Крушевац: Багдала.