МИРОВНИ СПОРАЗУМ ДРАГУТИНА И МИЛУТИНА ИЗ 1311/12. ГОДИНЕ

Свети краљ Милутин и његово доба: историја, књижевност, уметност (2023) (стр. 55-66)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Војислав Живковић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/6008-065-5.055Z

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Десетогодишњи унутардинастички сукоб краљева Драгутина и Милутина окончан је крајем 1311. или почетком наредне године. Реконструкцију одредби мировног споразума извршио је још давне 1955. године Михаило Динић. У међувремену је наука дошла до нових сазнања, чиме су поједини његови закључци оспорени. Питање наследника српског престола, међутим, чини се да ни данас није на задовољавајући начин решено. Оно је уједно представљало и централни проблем споразума, будући да се око њега сукоб и повео. Циљ овог рада је да на основу расположиве изворне грађе понуди решење наследне одредбе споразума из 1311/12. године.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Милутин, Драгутин, Стефан Дечански, Стефан Владислав II, мировни споразум

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

Извори                                                                                                      
 • Šišić 1903: F. Šišić (prir.), Miho Madijev de Barbazanis, Zagreb: Jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti.
 • Баришић, Ферјанчић 1986: Ф. Баришић, Б. Ферјанчић (ур.), Византијски извори за историју народа Југославије, 4, Београд: Византолошки институт Српске академије наука и уметности.
 • Мак Даниел 1989: Г. Мак Даниел (прир.), Данилов ученик, други настављачи Даниловог зборника, Београд: Просвета.
 • Мирковић 1935: Л. Мирковић (прир.), Животи краљева и архиепископа српских, Београд: Српска Књижевна Задруга.
 • Новаковић 1894: С. Новаковић, „Буркард и Бертрандон де ла Брокијер о Балканском полуострву 14. и 15. века“, Годишњица Николе Чупића 14 (1894) 1-66.
 • Новаковић 1912: С. Новаковић (прир.), Законски споменици српских држава средњега века, Београд: Српска Краљевска Академија.
 • Радић 2005: Р. Радић, „Краљ Милутин у венецијанском документу из 1313. године“, Манастир Бањска и доба краља Милутина: зборник са научног скупа одржаног од 22. до 24. септембра 2005. године у Косовској Митровици, Центар за црквене студије, Ниш 2005, 91-96.
 • Трифуновић 2011: Ђ. Трифуновић (прир.), Повеља краља Милутина манастиру Бањска – Светостефанска хрисовуља 2. Фотокопије издања и пратеће студије, Приштина: Музеј, Београд: Центар за очување наслеђа Косова и Метохије Mnemosyne, Службени гласник.
Литература
 • Алексић, Живковић 2021: В. Алексић, В. Живковић, Политичка и црквена позадина монашења краља Драгутина, Црквене студије. Годишњак центра за црквене студије 18 (2021) 239-264.
 • Божанић 2006: С. Божанић, Ибарско језгро светостефанског властелинства, Сремска Митровица: Историјски архив „Срем“.
 • Динић 1978: М. Динић, Српске земље у средњем веку, Београд: Српска Књижевна Задруга.
 • Динић 1955: М. Динић, Однос између краља Милутина и Драгутина, Зборник радова Византолошког института 3 (1955) 49-80.
 • Живковић 2020: В. Живковић, „Континуитет грађанског рата Драгутина и Милутина“, Византијско-словенска чтенија 3, Центар за византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије, Центар за црквене студије, Ниш 2019, 237-250.
 • Живковић 2021: В. Живковић, Српски краљеви Драгутин и Милутин, Ниш: Центар за црквене студије, Врање: Свеправославно друштво Свети Јустин Ћелијски и Врањски.
 • Маловић-Ђукић 1979: М. Маловић-Ђукић, Стефан Дечански и Зета, Титоград: Историјски институт Црне Горе.
 • Марјановић-Душанић 2004: С. Марјановић-Душанић, Молитве Светих Симеона и Саве у владарском програму краља Милутина, Зборник радова Византолошког института 41 (2004) 235-250.
 • Марјановић-Душанић 1997: С. Марјановић-Душанић, Владарска идеологија Немањића, Београд: Клио.
 • Марјановић-Душанић 2007: С. Марјановић-Душанић, Свети краљ, култ Стефана Дечанског, Београд: Клио.
 • Пириватрић 2016: С. Пириватрић, „Византијско-српски односи из друге половине владавине краља Милутина (1299-1321) у делима савремених цариградских историографа: прилог проучавању проблема“, Манастир Студеница, 700 година Краљеве цркве, САНУ, Београд 2016, 1-18.
 • Радојчић 1940: Н. Радојчић, Српски државни сабори у средњем веку, Београд: Српска Краљевска Академија.
 • Суботић 2019: Г. Суботић, Натписи манастира Хиландара 1, XIV-XVII век. Београд: Византолошки институт САНУ.
 • Тодић 2016: Б. Тодић, „Задужбине краља Милутина у делу архиепископа Данила Другог“, Манастир Студеница, 700 година Краљеве цркве, САНУ, Београд 2016, 133-156.
 • Ћирковић 1981: С. Ћирковић, „Унутрашње борбе почетком XIV века“, Историја српског народа 1, Српска Књижевна Задруга, Београд 1981, 449- 462.
 • Ћирковић 1981а: С. Ћирковић, Београд под краљем Душаном?, Зборник историјског музеја Србије 17-18 (1981) 37-45.
 • Ћирковић 1970: С. Ћирковић, „Земље краљице Јелене“, Историја Црне Горе 2/1, Редакција за историју Црне Горе, Титоград 1970, 46-62.
 • Ферјанчић, Ћирковић 2005: Б. Ферјанчић, С. Ћирковић, Стефан Ду- шан. Краљ и цар, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Харди 2007: Ђ. Харди, Да ли је у Митровици 1314. године дошло до сусрета сремског краља Драгутина и угарског краља Карла Роберта?, Споменица историјског архива Срем 6 (2007) 100-111.
 • Cvetković 1995: B. Cvetković, König Milutin und die Parakklesiai des Hl. Joachim und der Hl. Anna im Kloster Studenica, Balkanica 26 (1995), 251-276.