Ставови учитеља о примени научног метода у разредној настави

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 421-437)

АУТОР(И): Милица П. Бајић, Гордана B. Kозодеровић, Миа Р. Марић

Е-АДРЕСА: milica256@hotmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.421B

САЖЕТАК: 

Примена научног метода у разредној настави, кроз решавање постављеног проблема, уводи ученике у етапе самог научног истраживања. Приближити сам процес научности и научног размишљања ученицима велики је изазов за учитеље савремене наставе. Циљем нашег истраживања смо желели да утврдимо ставове учитеља о примени научног метода у разредној настави, као и да утврдимо постоји ли значајна статистичка разлика у ставовима учитеља који су у свом раду примењивали научни метод у односу на оне који нису. Од инструмената су примењени Социодемографски упитник и Упитник за мерење ставова учитеља. У циљу одређивања фактора Упитника употребљена је експлоративна факторска анализа (ЕФА) и установљено је постојање три фактора. Поређење средњих вредности сваке групе фактора, посебно између учитеља који су користили научни метод и оних који нису, извршено је употребом т-теста за независне узорке или Вилкоксоновог теста. Истраживање је реализовано на узорку од 100 учитеља из четири основне школе на територији општине Новог Сада. Добијени резултати указују на то да учитељи нису довољно упознати са могућностима примене научног метода. Они сматрају да им је потребно додатно стручно усавршавање о начину примене научног метода у настави и да би им боља опремљеност учионица олакшала и имплементацију ове методе у настави.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

научни метод, учитељи, наставне методе, унапређивање наставе.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Бошњак, Обадовић (2009): М. Bošnjak, Ž. D. Obadović, Analiza zastupljenosti izbornog predmeta Ruka u testu – otkrivanje sveta u nastavnoj praksi u Zapadnobačkom okrugu, Pedagogija, 1(64), 254.
 • Вандерволф, Кук, Коутс, Кроп (2005): C. H. Vanderwolf, M. Cook, R. T. Coutts, D.Cropp, Teaching Science in the 21st Century: An Examination of Canadian Science Curricula From Kindergarten To Grade 12, A report prepared for the Society for Quality Education Waterloo, Ontario.
 • Гелман, Бренеман (2004): R. Gelman, K. Brenneman, Science learning pathways for young children, Early Childhood Research Quarterly, 19, 150‒158.
 • Дакуидрекети (2014): M. R. Dakuidreketi, Scientific Method and Advent of Liter- acy: towards Understanding Itaukei and Indo-Fijian School Students’ Differential Achieve- ment in Science, Universal Journal of Educational Research, 2(2), 99‒109.
 • Де Зан (2005): I. De Zan, Metodika nastave prirode i društva, Zagreb: Školska knjiga.
 • Зајечарановић (1974): G. Zaječaranović, Osnovi metodologije nauke, Beograd: Fakultet političkih nauka.
 • Иео (1986): Р. Р. Yeo, Scientific Method and the Rhetoric of Science in Britain, 1830–1917, In: The Politics and Rhetoric of Scientific Method: Historical Studies, Dordrecht: D. Reidel Publishing Company.
 • Ивић, Пешикан, Антић (2003): I. Ivić, А. Pešikan, S. Аntić, Aktivno učenje, Beo- grad: Institut za psihologiju.
 • Јокић (2004): S. Jokić, Više od eksperimenta, Prosvetni pregled, Pedagoška praksa, Beograd, 574.
 • Јокић (2006): S. Jokić, Teching Science in Primary School: Serbian experience with the project „Ruka u testu” (Hands-on, La main à la pâte), The International Workshop Sci- ence Literacy and Lifelong Learning. Europe towards a Knowledge-based Society, 18–20 May, Bucharest, Romania.
 • Канипе, Коронадо Вердуго (2020): M. M Canipe, J. Y. Coronado Verdugo, The influence of a science methods course on prospective elementary teachers’ visions of sci- ence teaching, Journal of Educational Research and Practice, 2020, 10, 299–316. Retriеved in April 2021 from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1279949.pdf.
 • Косо (2009): P. Kosso, The Large-scale Structure of Scientific Method, Science & Education, 18, 33.
 • Крижинац, Лацић (2010): I. Križanac, S. Lacić, Primjena prirodoznanstvene me- tode u početnoj nastavi prirodoslovlja Kruženje vode u prirodi, Napredak, 152(1), 109–120. Лаудан (1968): L. Laudan, Theories of Scientific Method from Plato to Mach, History of Science, 7, 1–38.
 • Ледерман (1998): G. N. Lederman, The State of Science Education: Subject Matter Without Context, Electronic Journal of Science Education, 3(2).
 • Летина (2016): A. Letina, Strategije aktivnog učenja u nastavi Prirode i društva, Journal for Pedagogical & Educational Matters, 65, 7‒32.
 • Лосон (2009): E. Lawson, Basic Inferences of Scientific Reasoning, Argumentation, and Discovery, Wiley periodicals, Inc; Science Educations, 94, 336‒364.
 • Милутиновић (2016): J. Milutinović, Socijalni i kritički konstruktivizam u obrazo- vanju, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet.
 • МекДоналдс, Кливе, Канаса (2019): C. V. McDonalds, H. Klieve, H. Kanasa, Ex- ploring Australian Preservice Primary Teachers’ Attitudes Toward Teaching Science Using Dimensions of Attitude toward Science (DAS), Research in Scence Education, Australia.
 • Оперман, Брунер, Еклс, Андерс (2017): E. Oppermann, M. Bruner, J. S. Eccles, Y. Anders, Uncovering young children’s motivational beliefs about learning science, Journal
 • of Research in Science Teaching, 55(3), 339‒421. Retriеved in Junе 2021 from https://doi. org/10.1002/tea.21424.
 • Ристић (2006): Ž. Ristić, O istraživanju, metodu i znanju, Beograd: Institut za pe- dagoška istraživanja.
 • Рудолф (2005): J. L. Rudolph, Epistemology for the masses: The origins of the scientific method in American schools, History of Education Quarterly, 45, 341‒376.
 • Рустемпашић (2018): S. M. Rustempašić, Problemsko učenje, Sarajevo: Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu.
 • Сагианис, Димополус (2018): S. Sagiannis, K. Dimopoulos, Greek primary school teachers’ awareness of the special features of scientific language: implications for science curricula and teachers’ professional development, The Curicculim Jоurnal, 29, 387‒405.
 • Скоморац, Рустемпашић (2020): P. S. Skomorac, S. M. Rustempašić, Primjena metode eksperimenta u nastavi moje okoline, Zbornik Pedagoškog fakulteta u Užicu, 23(22), 165‒180.
 • Сузић (2014): N. Suzić, Nastavu sa memorisanja i reprodukcije pomjeriti ka učenju, Nastava i učenje – savremeni pristupi i perspective, Užice: Učiteljski fakultet, 285–296.
 • Сузић (2017): N. Suzić, Humanistička dimenzija pedagoške futurologije, Inovacije u nastavi – časopis za savremenu nastavu, 29(3), Univerzitet u Banjа Luci, Filozofski fakultet, Republika Srpska, BiH, 1‒15.
 • Стевановић, Ајановић (1997): M. Stevanović, Dž. Ajanović, Školska pedagogija, Varaždinske toplice, Tonimir.
 • Танг, Кофи, Елби, Левин (2009): X. Tang, J. E. Coffey, A. Elby, D. M. Levin, The Scientific Method and Scientific Inquiry: Tensions in Teaching and Learning, Electronic Journal of Science Education, 94, 29‒47, Retrieved in June 2021 from https://onlinelibrary. wiley.com/doi/abs/10.1002/sce.20366.
 • Трнавац, Ђорђевић (1998): N. Trnavac, J. Đorđević, Pedagogija, Beograd: Naučna knjiga komerc.
 • Умит, Абузер, Фуат (2019): D. Umit, A. Abuzer, T. Fuat, Prospective Early Child- hood Teachers’ Understandings on the Nature of Science in Terms of Scientific Knowledge and Scientific Method, Universal Journal of Educational Research, 7(3), 675‒690, http:// www.hrpub.org.
 • Хаиг (2005): B. D. Haig, An Abductive Theory of Scientific Method, Psychological Methods, 10(4), 371–380.
 • Хорн (1965): Ј. L. Horn, A rationale and test for the number of factors in factor analysis, Psychometrika, 30(2), 179‒185.
 • Цветићанин, Сегединац (2007): S. Cvjetićanin, M. Segedinac, Primena eksperi- menta u saznajnom procesu nastave poznavanja prirode, Inovacije u nastavi, 3, 132–141.
 • Цветићанин, Сегединац, Сучевић (2011): S. Cvjeticanin, M. Segedinac, V. Su- cevic, Application of the scientific method in the integrated science teaching, The New Educational Review, 26(4), 119.
 • Шефер (2005): Ј. Šefer, Kreativne aktivnosti u tematskoj nastavi, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.