Израда и примена социјалних прича у раду с младим особама с високофункционалним аутизмом из перспективе студената

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 373-393)

АУТОР(И): Мирјана В. Ђорђевић, Ненад П. Глумбић

Е-АДРЕСА: mira.djordjevic81@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.373DJ

САЖЕТАК: 

Високофункционални аутизам припада групи поремећаја из спектра аутизма и не представља засебну нозолошку категорију у званичним дијагностичким при- ручницима, мада се врло често користи у стручном жаргону и истраживачким чланцима. Социјалне приче представљају једну од многих интервенција које се препоручују у раду са особама са аутизмом. Приче се израђују комбиновањем различитих типова реченица. Циљ овог истраживања је утврдити у којој мери социјалне приче које су студенти примењивали у раду са младим особама са високофункционалним аутизмом задовољавају постављене критеријуме, као и испитати њихову социјалну валидност. У ово истраживање биле су укључене две групе учесника – шест испитаника са високофункционалним аутизмом и 46 студената завршне године основних студија.

Анализом је утврђено да све приче задовољавају критеријуме који се односе на следећа два питања: Да ли прича даје одговоре на питања шта, када, како, зашто? Да ли садржи илустрације које одговарају значењу текста? У већини прича биле су заступљене позитивне језичке формулације и обраћање у првом или трећем лицу једнине. На основу приказаних резултата примећујемо да су студентска искуства са овом интервенцијом у највећој мери позитивна.

Резултати овог истраживања показују да приче у највећој мери задовољавају препоручене критеријуме и да је њихова структура у складу са онима које су приказане у иностраним истраживањима. Такође, шаљу и охрабрујућу поруку професионалцима да се опробају у изради и примени социјалних прича. Наредним истраживањима би требало планирати детаљнију процену таргетираних понашања, мерење ефеката, њихове трајности, као и могућности генерализације стечених вештина.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

аутизам, студенти, социјалне приче.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Адамс, Говозис, ВанЛу, Валдрон (2004): L. Adams, A. Gouvousis, M. VanLue, C. Waldron, Social story intervention: Improving communication skills in a child with an autism spectrum disorder, Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 19(2), 87‒94, https://doi.org/10.1177/10883576040190020301.
 • Алварес, Бебингтон, Клири, Еванс, Гласон, Мејбери, Пилар, Уљаревић, Варсин, Реј, Вајтхаус (2020): G. A. Alvares, K. Bebbington, D. Cleary, K. Evans, E. J. Glasson, M. T. Maybery, S. Pillar, M. Uljarević, Varcin, J. Wray, Whitehouse, The misnomer of ‘high functioning autism’: Intelligence is an imprecise predictor of functional abilities at diagnosis, Autism, 24(1), 221‒232, https://doi.org/10.1177/1362361319852831.
 • АПА (2013): American Psychiatric Association, Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5), American Psychiatric Publishing.
 • Барендсе, Хендрикс, Тунен, Алденкамп, Кеселс (2018): E. M. Barendse, M. P. Hendriks, G. Thoonen, A. P. Aldenkamp, R. P. Kessels, Social behaviour and social cog- nition in high-functioning adolescents with autism spectrum disorder (ASD): Two sides of the same coin?, Cognitive Processing, 19(4), 545‒555, https://doi.org/10.1007/s10339- 018-0866-5.
 • Баумингер, Соломон, Авиезер, Хеунг, Газит, Браун, Роџерс (2008): N. Baum- inger, M. Solomon, A. Aviezer, K. Heung, L. Gazit, J. Brown, S. J. Rogers, Children with autism and their friends: A multidimensional study of friendship in high-functioning autism spectrum disorder, Journal of Abnormal Child Psychology, 36(2), 135‒150, https://doi. org/10.1007/s10802-007-9156-x.
 • Бледсо, Смит, Симпсон (2003): R. Bledsoe, B. Smith, R. L. Simpson, Use of a so- cial story intervention to improve mealtime skills of an adolescent with Asperger syndrome, Autism, 7(3), 289‒295, https://doi.org/10.1177/1362361303007003005.
 • Бурк, Кун, Петерсон (2004): R. V. Burke, B. R. Kuhn, J. L. Peterson, Brief report: A “storybook” ending to children’s bedtime problems – The use of a rewarding social story
 • to reduce bedtime resistance and frequent night waking, Journal of Pediatric Psychology, 29(5), 389‒396, https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsh042.
 • Велишек-Брашко, Свилар (2019): O. Velišek-Braško, M. Svilar, Socijalne priče kao metodički pristup u inkluziji dece iz spektra autizma, Krugovi detinjstva, 7(1), 36‒52.
 • Глумбић (2019): N. Glumbić, Metodološka uputstva za pisanje i primenu priča za učenje društvenih veština.
 • Глумбић, Ђорђевић (2020): N. Glumbić, M. Đorđević, On-line podrška osobama s autizmom, njihovim porodicama i terapeutima tokom vanrednog stanja, Specijalna edu- kacija i rehabilitacija, 19(1), 59‒70, https://doi.org/10.5937/specedreh19-26342.
 • Греј (2004): C. Gray, Social stories 10.0: The new defining criteria & guidelines, Jenison Public Schools.
 • Греј (2000): C. A. Gray, Writing social stories with Carol Gray, Future Horizons. Ђорђевић, Бројчин, Глумбић (2019): M. Đorđević, B. Brojčin, N. Glumbić, Mul-
 • tikomponentne bihevioralne intervencije u specijalnoj edukaciji, FASPER.
 • Ђорђевић, Глумбић, Банковић (2020): M. Đorđević, N. Glumbić, B. Banković, Socijalna validnost grupnih susreta u Klubu za mlade iz perspektive osoba sa visokofunk- cionalnim autizmom, Beogradska defektološka škola, 26(2), 9‒18.
 • Жу, Вонг, МекГрат (2020): N. Zhou, H. M. Wong, C. McGrath, Efficacy of social story intervention in training toothbrushing skills among special‐care children with and without autism, Autism Research, 13(4), 666‒674, https://doi.org/10.1002/aur.2256.
 • Заниновић (2017): M. Zaninović, Uvođenje socijalnih priča kod djeteta s poreme- ćajem socijalne komunikacije, Master teza, Zagreb: Univerzitet u Zagrebu, Edukacijsko-re- habilitacijski fakultet.
 • Искандер, Росалес (2013): J. M. Iskander, R. Rosales, An evaluation of the com- ponents of a Social Stories™ intervention package, Research in Autism Spectrum Disorders, 7(1), 1‒8, doi:10.1016/j.rasd.2012.06.004.
 • Јакобовић (2017): M. Jakobović, Socijalne priče u radu s učenicima s poremećajem iz spektra autizma, Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 63(1), 161‒166.
 • Јанчец, Шимлеша, Фреј Шкрињар (2016): M. Jančec, S. Šimleša, J. Frey Škrinjar, Poticanje socijalne interakcije putem socijalnih priča u dječaka s poremećajem iz spektra autizma, Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 52(1), 87‒99.
 • Каланд, Калсен, Молер-Нилсен, Мортенсен, Смит (2008): N. Kaland, K. Calles- en, A. Møller-Nielsen, E. L. Mortensen, L. Smith, Performance of children and adoles- cents with Asperger syndrome or high-functioning autism on advanced theory of mind tasks, Journal of Autism and Developmental Disorders, 38(6), 1112‒1123, https://doi. org/10.1007/s10803-007-0496-8.
 • Каланд, Смит, Мортенсен (2007): N. Kaland, L. Smith, E. L. Mortensen, Re- sponse times of children and adolescents with Asperger syndrome on an ‘advanced’ test of theory of mind, Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(2), 197‒209, https:// doi.org/10.1007/s10803-006-0152-8.
 • Калахан, Хјуз, Мехта, Тусен, Николс, Ма, Финикс, Метехан, Ванг (2017): K. Callahan, L. Hughes, S. Mehta, K. A. Toussaint, S. M. Nichols, P. S. Ma, S. Phoenix,
 • K. Metehan, H. T. Wang, Social validity of evidence-based practices and emerging inter- ventions in autism, Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 32(3), 188‒197, https://doi.org/10.1177/1088357616632446
 • Камилери, Марас, Броснан (2021): L. J. Camilleri, K. Maras, M. Brosnan, Autism spectrum disorder and Social Story research: A scoping study of published, peer-reviewed literature reviews, Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 1‒18, https:// doi.org/10.1007/s40489-020-00235-6.
 • Катлер, Мајлс, Карлсон (1998): S. Kuttler, B. S. Myles, J. K. Carlson, The    use of social stories to reduce precursors to tantrum behaviors in a student with au-  tism, Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 13, 176‒182, https://doi. org/10.1177/108835769801300306.
 • Ким, Пол, Тагер-Флусберг, Лорд (2014): S. H. Kim, R. Paul, H. Tager-Flusberg, C. Lord, Language and communication in autism, In: F. R. Volkmar, S. J. Rogers, R. Paul, K. A. Pelfrey (Eds.), Handbook of autism and pervasive developmental disorders: Vol 1: Diagnosis, development, and brain mechanisms, 4th ed., New York: Wiley, 230‒262.
 • Клин, Данович, Мерц, Волкмар (2007): A. Klin, J. H. Danovitch, A. B. Merz, F. R. Volkmar, Circumscribed interests in higher-functioning individuals with autism spec- trum disorders: An exploratory study, Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 32(2), 89‒100, https://doi.org/10.2511/rpsd.32.2.89.
 • Кокина, Керн (2010): A. Kokina, L. Kern, Social Story™ interventions for stu- dents with autism spectrum disorders: A meta-analysis, Journal of Autism and Developmen- tal Disorders, 40(7), 812‒826, doi:10.1007/s10803-009-0931-0.
 • Крозиер, Тинкани (2007): S. Crozier, M. Tincani, Effects of social stories on prosocial behavior of preschool children with autism spectrum disorders, Journal of Au- tism and Developmental Disorders, 37(9), 1803‒1814, https://doi.org/10.1007/s10803- 006-0315-7.
 • Куох, Миренда (2003): H. Kuoch, P. Mirenda, Social story interventions for young children with autism spectrum disorders, Focus on Autism and Other Developmental Dis- abilities, 18(4), 219‒227, https://doi.org/10.1177/10883576030180040301.
 • Лешковић (2016): K. Lešković, Socijalne priče kod poremećaja iz spektra autizma, Master teza, Zagreb: Univerzitet u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.
 • МекГил, Бејкер, Бус (2015): R. J. McGill, D. Baker, R. T. Busse, Social Story™ interventions for decreasing challenging behaviours: a single-case meta-analysis 1995–2012, Educational Psychology in Practice, 31(1), 21‒42, https://doi.org/10.1080/02667363.201 4.975785.
 • Олчај, Кијак, Топер (2021): S. Olçay, Ü. E. Kıyak, Ö. Toper, Is Social StoryTM an evidence-based practice? А meta-analysis and comprehensive descriptive analysis study, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Erken Görünüm, https:// doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.766765.
 • Рајт (2007): L. A. Wright, Utilizing social stories to reduce problem behavior and increase pro-social behavior in young children with autism, Doctoral dissertation, University of Missouri ‒ Columbia.
 • Рејнхаут, Картер (2006): G. Reynhout, M. Carter, Social Stories™ for children with disabilities, Journal of Autism and Developmental Disorders, 36(4), 445‒469, https:// doi.org/10.1007/s10803-006-0086-1.
 • Рејнхаут, Картер (2007): G. Reynhout, M. Carter, Social Story™ efficacy with a child with autism spectrum disorder and moderate intellectual disability, Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 22(3), 173‒181. https://doi.org/10.1177/10883576 070220030401.
 • Рејнхаут, Картер (2009): G. Reynhout, M. Carter, The use of Social Stories by teachers and their perceived efficacy, Research in Autism Spectrum Disorders, 3(1), 232‒251, doi:10.1016/j.rasd.2008.06.003.
 • Рејнхаут, Картер (2011): G. Reynhout, M. Carter, Evaluation of the efficacy of Social Stories™ using three single subject metrics, Research in Autism Spectrum Disorders, 5(2), 885‒900, https://doi.org/10.1016/j.rasd.2010.10.003.
 • Роџерс, Мајлс (2001): M. Rogers, B. S. Myles, Using social stories and comic strip conversations to interpret social situations for an adolescent with Asperger syndrome, Inter- vention in School and Clinic, 36, 310‒313, https://doi.org/10.1177/105345120103600510. Сансости, Пауел-Смит, Кинкејд (2004): F. J. Sansosti, K. A. Powell-Smith, D. Kincaid, A research synthesis of social story interventions for children with autism spectrum disorders, Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 19(4), 194‒204, https://doi.org/10.1177/10883576040190040101.
 • Свагарт, Гењон, Бок, Ерлиз, Квин, Мајлс, Симпсон (1995): B. L. Swaggart, E. Gagnon, S. J. Bock, T. L. Earles, C. Quinn, B. S. Myles, R. L. Simpson, Using social stories to teach social and behavioral skills to children with autism, Focus on Autistic Be- havior, 10, 1‒16, https://doi.org/10.1177/108835769501000101.
 • Смит (2001): C. Smith, Using Social Stories to enhance behavior in children with autistic spectrum difficulties, Educational Psychology in Practice, 17, 337‒345, https://doi. org/10.1080/02667360120096688.
 • Стајлс (2011): A. Styles, Social StoriesTM: Does the research evidence support the popularity?, Educational Psychology in Practice, 27(4), 415‒436, doi:10.1080/02667363.2011.624312.
 • Тест, Рихтер, Најт, Спунер (2011): D. W. Test, S. Richter, V. Knight, F. Spooner, A comprehensive review  and  meta-analysis  of  the  social  stories  litera-  ture, Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 26(1), 49‒62, https://doi. org/10.1177/1088357609351573.
 • Хагивара, Мајлс (1999): T. Hagiwara, B. S. Myles, A multimedia social story intervention: Teaching skills to children with autism, Focus on Autism and Other Develop- mental Disabilities, 14, 82‒96, https://doi.org/10.1177/108835769901400203.
 • Хачинс, Прелок (2013): T. L. Hutchins, P. A. Prelock, The social validity of So- cial Stories™ for supporting the behavioural and communicative functioning of children with autism spectrum disorder, International Journal of Speech-language Pathology, 15(4), 383‒395, https://doi.org/10.3109/17549507.2012.743174.
 • Чан, O’Рајли, Ланг, Бутот, Вајт, Пирс, Бејкер (2011): J. M. Chan, M. F. O’Reilly, R. B. Lang, E. A. Boutot, P. J. White, N. Pierce, S. Baker, Evaluation of a Social Sto- ries™ intervention implemented by pre-service teachers for students with autism in general education settings, Research in Autism Spectrum Disorders, 5(2), 715‒721, doi:10.1016/j. rasd.2010.08.005.
 • Чепман, Троубриџ (2000): L. Chapman, M. Trowbridge, Social stories for reduc- ing fear in the outdoors, Horizons, 11(3), 39‒40.