Улога школске библиотеке у контексту дигиталне трансформације образовања

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 345-358)

АУТОР(И): Јелка М. Панић, Весна Р. Живковић

Е-АДРЕСА:  panicjelka@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.359P

САЖЕТАК: 

Школе и школске библиотеке доживљавају видне промене у организацији рада, опремању простора, оснаживању кадрова и коришћењу савремених ИКТ уређаја. Ауторке рада се баве улогом школске библиотеке у контексту дигиталне трансформације образовања. Рад је теоријског карактера и састоји се од два дела.

У првом делу разматра се улога школе у стварању подстицајног окружења за учење, а посебно се истиче значај мултимедијалне наставе. У том контексту, приказане су школске библиотеке као мултимедијални центри за учење. Надаље се анализира опремање школских библиотека које би морало бити у складу са конструктивистичким приступом учењу, те се отварају актуелна питања употребе дигиталних медија. Посебно је значајно што се разматра однос компетенција ученика и наставника у погледу коришћења ИКТ и истиче значај педагогије (и дидактике) медија у интегрисању медијских у интердисциплинарне компетенције.

Други сегмент је посвећен улози школске библиотеке у савременом образовно-васпитном процесу, значају, функцији, уређењу и све важнијем положају у мултимедијалној и дигитално трамнсформисаној настави, те њеној вредности у сазнајном процесу, целоживотном учењу, као и компетенцијама библиотечко-информационих стручњака.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

школска библиотека, мултимедијална настава, конструктивистичка настава, дидактика медија, библиотечко-информациони центар.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Андевски, Вучковић (2012): М. Андевски, Ж. Вучковић, Пролегомена за кри- тичку педагогију медија, Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Павловˮ.
 • Антонијевић (2007): R. Antonijević, Savremena nastavna sredstva i podsticanje in- telektualnog razvoja učenika, доступно на: https://www.scribd.com/document/29657309/ savremena-nastavna-sredstva-i-podsticanje-intelektualnog-razvoja-ucenika   (приступљено 6. 2. 2022).
 • Вуковић, Радуловић (2019): Т. Вуковић, М. Радуловић, Библиотека као учи- оница зед генерације, Иновације и трендови у библиотекарству: Зборник радова XV међународне конференције БДС Београд‒Чачак, 12‒14. децембар 2018, Београд: Библиотекарско друштво Србије, 167‒177.
 • Галушка (2012): С. Галушка, Авангарда или нови лидери у школама, Школски библиотекар: онлајн часопис за школске библиотекаре, Београд: Друштво школских библиотекара Србије, 8‒17, доступно на: https://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/im- ages/dokumenti/Casopis/Skolski_bibliotekar_br_3.pdf (приступљено 5. 2. 2022).
 • Ђукић, Алексић (2018): Т. Ђукић, Д. Алексић, Медијско образовање и перцеп- ција родних стереотипа у медијима, Годишњак за педагогију, 3(1), 77–88.
 • Закон о основном образовању и васпитању, Сл. гласник РС, 55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 129/2021, доступно на: https://www.paragraf.rs/propisi/ zakon_o_osnovnom_obrazovanju_i_vaspitanju.html (приступљено 5. 2. 2022).
 • Иванченко (2021): Д. А. Иванченко, Школьная библиотека в условиях цифро- вой трансформации образования, доступно на: https://cyberleninka.ru/article/n/shkol- naya-biblioteka-v-usloviyah-tsifrovoy-transformatsii-obrazovaniya/viewer (приступљено 5. 2. 2022).
 • ИФЛА (2019): IFLA/UNESCO-v manifest za školske knjižnice, доступно на: https:// www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/school-libraries-resource-centers/publi- cations/school-library-manifesto-hr.pdf (приступљено 5. 2. 2022).
 • Ковачевић (2019): К. Ковачевић, Креативне радионице, промоције и изложбе у школским библиотекама као видови развијања читалачких навика код ученика основних школа, Библиотекар: Часопис за теорију и праксу библиотекарства, Бео- град: Библиотекарско друштво Србије, 89‒106.
 • Комненовић, Милановић (2021): М. Комненовић, Н. Милановић, Мишљење ученика основних школа о квалитету онлајн-наставе током пандемије ковида 19, Уз- даница: Часопис за језик, књижевност и педагошке науке, Јагодина: Факултет педа- гошких наука Универзитета у Крагујевцу, 51‒66.
 • Максимова (2005): Г. П. Максимова, Медиапедагогика как одно из направле- ний современного образования, доступно на: https://cyberleninka.ru/article/n/mediape- dagogika-kak-odno-iz-napravleniy-sovremennogo-obrazovaniya/viewer (приступљено 22.1.2022).
 • Мандић (2003): D. Mandić, Didaktičko-informatičke inovacije u obrazovanju, Beo- grad: Mediagraf.
 • Матијевић (2008): М. Матијевић, Будућност знања ‒ јавне библиотеке су зна- чајан едукативни избор за омладину, Информациона писменост и доживотно учење, Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, Библиотекарско друштво Србије, 331‒336.
 • Матијевић, Тополовчан (2017): M. Мatijević, Т. Topolovčan, Multimedijska di- daktika, Zagreb: Školska knjiga.
 • Мијановић (2007): N. Mijanović, Internet u procesu organizovanja nastave i učenja, доступно на: https://www.scribd.com/document/29655984/internet-u-procesu-organizovanja-nastave-i-ucenja (приступљено 6. 2. 2022).
 • Надрљански, Надрљански, Билић (2007): M. Nadrljanski, Đ. Nadrljanski, M. Bi- lić, Digitalni mediji u obrazovanju, 1. međunarodna znanstvena konferencija “The Future of Information Sciences (INFuture2007): Digital Information and Heritageˮ: zbornik radova, Zagreb: Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Sre- dišnji državni ured za e-Hrvatsku, 527‒537.
 • Правилник о програму рада свих стручних сарадника, Сл. гласник РС – Про- светни гласник, бр. 5/2012, доступно на: https://ekosmile.edu.rs/portal/images/stories/ pdf/Pravilnik_o_svim_oblicima_rada_strucnih_saradanika.pdf (приступљено 5. 2. 2022). Родек (2011): S. Rodek, Novi mediji i nova kultura učenja, Napredak, 152(1), 9‒28, доступно на: https://hrcak.srce.hr/file/123127 (приступљено 22. 1. 2022).
 • Трнавац, Ђорђевић (2007): Н. Трнавац, Ј. Ђорђевић, Педагогија: Уџбеник за наставнике, Београд: Научна књига комерц.
 • Џајлс (2011): D. Džajls, Psihologija medija, Beograd: Clio.