Субверзивни дискурс прозе у траперицама

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 227-243)

АУТОР(И): Милан П. Милошевић

Е-АДРЕСА: mmilosevic0@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.227M

САЖЕТАК: 

Књижевници су због својих литерарних радова неријетко кроз исто- рију бивали судски процесуирани, жртве прогона, забрана, јавног изругивања и клеве- тања. На удару критике јавног мнијења углавном су се налазили због уношења реалија у фикционални наратив и препознавања функционера власти у карикираном актеру. Умјетницима и њиховим фикционалним конструктима судило је и цензорско тијело со- цијалистичке Југославије. Будно мотрећи „на спољашњег и унутрашњег непријатеља”, цензорско тијело је у опису задатка имало препознавање и сузбијање субверзивних гла- сова у умјетничком свијету.

У овом раду ћемо дати увид у субверзивност југословенске прозе у траперицама, изузетно специфичне стилске формације заједничке књижевности. Опсежним разма- трањем компетентности критике која се, по нагону идеолошког или личног предубјеђе- ња, острвила на „нови израз” прозе у траперицама, покушали смо освјетлити позадину ригорозног односа јавног мнијења према тзв. модерној литератури којом су се хтјели имплементирати капиталистички назори у југословенски систем вриједности. Детекци- јом сумњивих момената у круцијалним текстовима југословенске прозе у траперицама (Чанги; Кужиш, стари мој; Белешке једне Ане) те њиховом подробном наратолошком анализом, утврђивали смо и оповргавали штетност неканонистичког писања џинс прозе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Александар Флакер, проза у траперицама, субверзија, антијунак, Чанги, цензорско тијело, Звонимир Мајдак, експеримент.

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОРИ
 • Вегел (2001): Л. Вегел, Мемоари једног макроа, Београд: Стубови културе. Глумац (2008): Б. Глумац, Исписница, Загреб: ВБЗ.
 • Капор (1972): М. Капор, Белешке једне Ане, Београд: ПФВ „Оецономица”. Капор (2005): М. Капор, Хеј, нисам ти то причала, Београд: Књига-комерц. Квесић (2019): П. Квесић, Перорез, Славујевац, Загреб: Ин Три.
 • Мајетић (1963): А. Мајетић, Чанги, Нови Сад: Прогрес. Мајетић (2004): А. Мајетић, Чанги, Загреб: Вечерњи лист. Мајдак (1965): З. Мајдак, Младић, Загреб: Младост.
 • Мајдак (1966): З. Мајдак, Гледаоци, Загреб: Напријед. Мајдак (1969): З. Мајдак, Играчи, Загреб: Младост.
 • Мајдак (1974): З. Мајдак, Главно да се гура, Загреб: Знање. Мајдак (1976): З. Мајдак, Фрајерски ноктурно, Загреб: Знање.
 • Мајдак (1978): З. Мајдак, Кужиш, стари мој; Стари дечки, Загреб: Графички завод Хрватске.
 • Мајдак (1980): З. Мајдак, Гадни паркинг, Загреб: Аугуст Цесарец. Мајдак (1984): З. Мајдак, Лова до крова, Загреб: Знање.
 • Мајдак (2002): З. Мајдак, Пази, тако да останем невина, Београд: Народна књига, Алфа.
 • Михаиловић (1983): Д. Михаиловић, Кад су цветале тикве, Београд: БИГЗ. Олујић (1984): Г. Олујић, Излет у небо, Београд: Народна књига.
 • Олујић (2018): Г. Олујић, Гласам за љубав, Београд: СКЗ, Партенон. Пленздорф (1978): U. Plenzdorf, Nove patnje mladoga W., Zagreb: Znanje. Савић (1972): М. Савић, Љубави Андрије Курандића, Београд: СКЗ. Селинџер (1995): Џ. Селинџер, Ловац у житу, Београд: Хаос.
 • Шољан (1963): А. Шољан, Издајице, Београд: Просвета.
 • Шољан (2004): А. Шољан, Кратки излет, Загреб: Вечерњи лист.
ЛИТЕРАТУРА
 • Кастроново (2009): D. Castronovo, Holden Caulfield’s Legacy, J. D. Salinger’s The Catcher in the Rye – New edition (ed. Howard Bloom), New York: Infobase publishing, 105‒113.
 • Ладан (1976): Т. Ладан, Поговор, у: Звонимир Мајдак, Фрајерски ноктурно, Загреб: Знање, 88.
 • Мешић (2018): М. Мешић, Субверзија и књижевност, дипломски рад, Уни- верзитет у Сарајеву.
 • Милошевић (2020): М. Милошевић, На трагу Холдена Колфилда: Елементи прозе у траперицама у филму Млад и здрав као ружа, Филолошки преглед, XLVII/1, Београд: Филолошки факултет, 161–188.
 • Михаљевић (2008): Н. Михаљевић, Пјесникова потрага за јединством, Испи- сница, Загреб: ВБЗ, 9‒17.
 • Морети (2000): Ф. Морети, Bildungsroman као симболичка форма, РЕЧ, 60/5, Београд: Фабрика књига, 417–452.
 • Пијановић (2018): П. Пијановић, Искушења младог бунтовника, поговор, у: Гроздана Олујић, Гласам за љубав, Београд: СКЗ, Партенон.
 • Флакер (1976): А. Флакер, Стилске формације, Загреб: Свеучилишна наклада Либер.
 • Флакер (1983): А. Флакер, Проза у траперицама, Загреб: Свеучилишна на- клада Либер.
ИНТЕРНЕТ ИЗВОР
РАЗГОВОРИ
 • Разговор са Пером Квесићем обављен у Загребу 10. 1. 2020. године.