Семантичка анализа грешака приликом превођења међујезичких хомонима и паронима на примерима медицинских термина у настави енглеског језика

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 173-189)

АУТОР(И): Зорана З. Јурињак, Наташа Б. Лукић

Е-АДРЕСА: jurinjakz@avmss.edu.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.173J

САЖЕТАК: 

Међујезички хомоними и пароними у енглеском и српском језику су честа појава, посебно када је реч о превођењу. Студенти неретко праве грешке у пре- вођењу одређених енглеских појмова, a овакви парови су познати под називом лажни пријатељи. У раду је анализиран корпус енглеских стручних термина из уџбеника Оxford Еnglish for Сareers, Nursing 1, издавача Oxford University Press, аутора Тонија Грајса који у настави енглеског језика користе студенти прве године Академије васпитачко-медицинских струковних студија Крушевац, где је истраживање и обављено. Упоредном методом су анализиране дефиниције медицинских термина из речника оба језика те се настојало да се на основу лексичко-семантичке анализе дође до узрочника грешака у преводу. За енглеске термине је коришћен Oxford English Serbian Student’s Dictionary, а за термине на српском смо консултовали Речник српског језика Матице српске и Лексикон страних речи и израза Милана Вујаклије. Резултати су показали да је до погрешног превођења долази- ло углавном због међујезичке паронимије услед које су се студенти водили аналогијом по звучној сличности са речју из српског језика. Уочена је разлика између медицинских термина који су и формално и семантички слични српским речима и термина који су им само блиски по облику.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

семантика, хомоними, пароними, лажни пријатељи, међујезички хомоними, међујезичка паронимија.

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОРИ
 • Бујас (2001): Ж. Бујас, Велики енглеско-хрватски рјечник, треће издање, За- греб: Накладни завод Глобус.
 • Вујаклија (1996/97): М. Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, јубиларно издање, Београд: Просвета.
 • Грајс (2007): Т. Grice, English for careers. Nursing 1, Students book, Oxford: Oxford University Press.
 • РМС (2007): Речник српског језика, Нови Сад: Матица српска.
 • Филипс (2006): J. Philips, Oxford EnglishSerbian Student’s Dictionary, the English Book.
ЛИТЕРАТУРА
 • Вучковић (1995): П. Вучковић, Огледи из семантике и прагматике, Београд: Савремена администрација.
 • Годард (2013): C. Goddard, Semantic Analysis: An Introduction (2nd еd.), New York: Oxford University Press.
 • Драгићевић (2007): Р. Драгићевић, Паронимија, у: Д. Хамовић (ур.), Лексико- логија српског језика, Београд: Завод за уџбенике, 309‒320.
 • Драгићевић (2017): Р. Драгићевић, Српска лексикологија данас: садашње ста- ње и перспективе, Јужнословенски филолог, LXXIII, св. 3–4, Београд.
 • Ковачевић (2009): Ж. Ковачевић, Лажни пријатељи у енглеском језику, Бео- град: Албатрос Плус.
 • Кликовац (2004): Д. Кликовац, Метафоре у мишљењу и језику, Београд: Би- блиотека XX век.
 • Кристал (2008): D. Crystal, A Dictionary of Linguistics and Phonetics, 6th еdition, Oxford: Blackwell Publishing.
 • Лајонс (1977): J. Lyons, Semantics, Vol. I/II, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Половина (1999): В. Половина, Семантика и текстлингвистика, Београд: Чигоја.
 • Радић-Дугоњић (1991): М. Радић-Дугоњић, Међујезички хомоними и пароними у руском и српскохрватском језику, Горњи Милановац: Дечје новине.
 • Риђановић (1985): М. Риђановић, Језик и његова структура, Сарајево: Свје- тлост, ООУР Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Ристић, Радић-Дугоњић (1999): С. Ристић, М. Радић-Дугоњић, Реч. Смисао. Сазнање, Београд: Филолошки факултет.
 • Тошић (1985): Б. Тошић, Пароними у настави руске лексике, Сарајево: Свјетлост.