Учестали лексички спојеви у области биотехнике у апстрактима студената пољопривреде на енглеском језику

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 125-140)

АУТОР(И): Катарина О. Лазић, Данијела Д. Ђорђевић

Е-АДРЕСА: katarina.lazic@sfb.bg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.125L

САЖЕТАК: 

Овај рад се бави идентификацијом и класификацијом учесталих лексичких спојева који се јављају у апстрактима студената мастер програма Пољопривред- ног факултета у Београду на енглеском као страном језику струке. Иако су у досадашњим истраживањима ови спојеви код изворних говорника српског посматрани у текстовима неколико биотехничких дисциплина на енглеском, у овом раду се по први пут истражују на примеру пољопривреде. Анализирани узорак представља корпус апстраката од 10.667 речи које су написали студенти мастер студија, који је претражен софтвером LancsBox, како би се у њему пронашли најучесталији лексички спојеви биотехничких текстова изворних говорника енглеског. Када су они издвојени анализирано је којим групама учесталих лексичких спојева са потенцијалом за примену у настави страног језика припадају, што је указало и на оне спојеве које студенти недовољно користе. Резултати показују да су приоритетне групе учесталих лексичких спојева за примену у настави спојеви за ограђивање, затим са прилогом likely, они који упућују на табеле и графиконе, спојеви у пасиву, као и група функционалне таксономије, учестали лексички спојеви оријентисани ка учеснику. Педагошки значај овог истраживања видимо у унапређењу наставе енглеског као страног језика струке у области пољопривреде, док у ширем смислу може допринети афирмацији истраживача у области пољопривреде који пишу и објављују радове на енглеском језику.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

енглески језик струке, академско писање, корпусна истраживања, учестали лексички спојеви, биотехнички текстови.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Бајбер и др. (1999): D. Biber, S. Johansson, G. Leech, E. Finegan, Longman Grammar of Spoken and Written English, Longman: Harlow.
 • Бајбер, Барбијери (2007): D. Biber, F. Barbieri, Lexical bundles in university spoken and written registers, English for Specific Purposes, 26, 263–286.
 • Бајбер, Конрад, Кортес (2004): D. Biber, S. Conrad, V. Cortes, If you look at: Lexical bundles in university teaching and textbooks, Applied Linguistics, 25, 371–405.
 • Бал (2010): B. Bal, Analysis of Four-word Lexical Bundles in Published Resesarch Articles Written by Turkish Scholars, PhD Thesis, Georgia State University, Georgia, USA.
 • Бихковска, Ли (2017): T. Bychkovska, J. J. Lee, At the same time: Lexical bundles in L1 and L2 university student argumentative writing, Journal of English for Academic Purposes, 30, 38–52.
 • Брезина, Вајл-Тесје, Макенери (2020): V. Brezina, P. Weill-Tessier, A. McEnery, #LancsBox v. 5.x. [software], Available at: http://corpora.lancs.ac.uk/lancsbox.
 • Брезина, Макенери, Вотам (2015): V. Brezina, T. McEnery, S. Wattam, Colloca- tions in context: A new perspective on collocation networks, International Journal of Corpus Linguistics, 20(2), 139–173.
 • Брезина, Тимперли, Макенери (2018): V. Brezina, M.Timperley, T. McEnery, #LancsBox v. 4.x [software], Available at: http://corpora.lancs.ac.uk/lancsbox.
 • Дончева-Навратилова (2012): О. Dontscheva-Navratilova, Lexical bundles in aca- demic texts by non-native speakers, Brno Studies in English, 38(II), 37–58.
 • Едел, Ерман (2012): А. Ädel, B. Erman, Recurrent word combinations in academic writing by native and non-native speakers of English: A lexical bundles approach, English for Specific Purposes, 31(II), 81–92.
 • Ентони (2011): L. Anthony, AntConc (Version 3.2.2) (Computer Software), Tokyo, Japan: Waseda University, Available at: http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/.
 • Епел, Мари (2020): R. Appel, L. Murray, L1 differences in L2 English academic writing: A lexical bundles analysis, Journal of English for Academic Purposes, 46, 100873. Кортес (2002): V. Cortes, Lexical bundles in freshman composition, In: R. Reppen, S. Fitzmaurice, D. Biber (Eds.), Using corpora to explore linguistic variation, Amsterdam: John Benjamins, 131–145.
 • Кортес (2004): V. Cortes, Lexical bundles in published and student disciplinary writing: Examples from history and biology, English for Specific Purposes, 23, 397–423.
 • Лазић (2017): K. Lazić, Učestali leksički spojevi u engleskom jeziku biotehničke struke: Korpusna analiza radova izvornih i neizvornih govornika, Doktorska disertacija, Beograd: Univerzitet u Beogradu ‒ Filološki fakultet.
 • Нили, Кортес (2009): E. Neely, V. Cortes, A little bit about: analyzing and teaching lexical bundles in academic lectures, Language Value, 1, 17–38.
 • Салазар (2011): D. Salazar, Lexical Bundles in Scientific English: A corpus based study of native and non-native writing, PhD Thesis, Barcelona: Universitat de Barcelona.
 • Симпсон-Влак, Елис (2010): R. Simpson-Vlach, N. Ellis, An academic formulas list: New methods in phraseology research, Applied Linguistics, 31, 487–512.
 • Фокс, Тихелар (2015): J. Fox, M. Tigchelaar, Creating an engineering academic formulas list, Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, 3(2), 295– 304.
 • Хајланд (2008a): K. Hyland, Academic clusters: Text patterning in published and postgraduate writing, International Journal of Applied Linguistics, 18, 41–62.
 • Хајланд (2008б): K. Hyland, As can be seen: Lexical bundles and disciplinary vari- ation, English for Specific Purposes, 27, 4–21.
 • Хајланд (2012): K. Hyland, Bundles in Academic Writing, Annual Review of Ap- plied Linguistics, 32, 150–169.
 • Чен, Бејкер (2010): Y. H. Chen, P. Baker, Lexical bundles in L1 and L2 student writing, Language, learning and technology, 14, 30–49.