О неким партикулама са импликативним својствима у српском и енглеском језику

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 87-106)

АУТОР(И): Јелена М. Јосијевић

Е-АДРЕСА: jelena.josijevic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.087J

САЖЕТАК: 

Савремена семантика доста је пажње посветила импликативној семан- тизованости компаратива код придева које одликују различити типови скала (Кенеди, Макнали 2005; Кенеди 2006; Ивић 2007; Хазбенд 2011). Циљ овог рада је испитивање импликативних својстава компаратива у лексичким спојевима са одређеним партикулама. У раду полазимо од претпоставке да поред партикуле још (и), чија су импликативна својства донекле описана у литератури, постоје и друга лексичка средства у два језика која у спојевима са компаративима генеришу додатне импликације. Корпусне анализе спроведене су на етикетираним електронским корпусима два језика: Корпус савременог српског језика 2013 (КССЈ 2013) и Corpus of Contemporary American English (COCA) што је омогућило циљану претрагу лексичких спојева партикула + компаратив. Резултати анализе потврђују наше претпоставке. Поред честице још (и), истоветне функције имају и партикуле чак (и) и even. Рад показује да се доприноси импликативних партикула разликују у зависности од тога који придев је у њиховом фокусу. Компаративи придева коју су позиционирани на отвореном полу скале имаће импликације да су оба појма који се пореде носиоци особине у степену позитива. Компаративи придева који заузимају затворени пол скале имају импликације да појам из поређенице није носилац особине у позитиву.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

импликативна партикула, компаратив, српски језик, енглески језик.

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОРИ
 • КССЈ (2013): Корпус савременог српског језика, Математички факултет Уни- верзитета у Београду. Доступан на: http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/prezentacija/korpus. html.
 • COCA (2008): M. Davies, The Corpus of Contemporary American English: 450 million words, 1900 – present. Доступан на: http://corpus.byu.edu/coca/.
 • EСПК: Енглеско-српски паралелни корпус, Математички факултет Универзи- тета у Београду. Доступан на: http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/prezentacija/korpus.html. CD: Cambridge Dictionary. Доступан на: https://dictionary.cambridge.org/ (30.3.2020)
 • OED: Oxford English Dictionary. Доступан на: https://languages.oup.com/re- search/oxford-english-dictionary/ (30. 3. 2020)
 • РМС (1990): Речник српскохрватског књижевног језика, Нови Сад, Загреб: Ма- тица Српска и Матица Хрватска.
ЛИТЕРАТУРА
 • Бадер (2010): M. Bader, Scales, gradable adjectives and nominalizations in Serbian, doctoral dissertation, Tromsø: University of Tromsø / CASTL.
 • Бејл (2006): A. Bale, The Universal Scale and the Semantics of Comparison, doc- toral dissertation, Montreal: McGill University. Доступно на: http://citeseerx.ist.psu.edu/ viewdoc/download?doi=10.1.1.610.7348&rep=rep1&type=pdf (5. 7. 2019).
 • Бејл (2008): A. Bale, A universal scale of comparison, Linguistics and Philosophy, 31/1, 1–55.
 • Биверс (2010): J. Beavers, Aspectual classes and scales of change, unpublished manuscript, Austin: The University of Texas. Доступно на: https://pdfs.semanticscholar.org/08c5/00cadcdce36565a2b1ffc2ac61a8411cdfda.pdf (5. 7. 2019).
 • Бирвич (1989): M. Bierwisch, The Semantics of Gradation, In: M. Bierwisch, E. Lang (Еds.), Dimensional Adjectives: Grammatical Structure and Conceptual Interpreta-
 • tion, Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • Глас (2013): L. Glass, Degree-Modified Nongradable Adjectives and Metalinguis- tic Comparison as Pragmatically Negotiated Scales, In: J. Szymanik, R. Verburg, Proceed- ings of European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI). Доступно на: http://web.stanford.edu/~lelia/glass_ESSLLI_best.pdf (5. 7. 2019).
 • Ивић (2007): М. Ивић, О импликативној/неимпликативној семантизованости придевских и прилошких израза при исказивању информације ’више од’, Јужносло- венски филолог, 63, 7–10.
 • Ивић (2009): М. Ивић, О изразима којима се не исказују већ имплицирају комплекснији информативни подаци, Глас САНУ, 25, 1–3.
 • Јосијевић (2020): Ј. Јосијевић, Перифрастичка компарација у српском и ен- глеском језику, докторска дисертација, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет. Камп (1975): H. Kamp, Two theories about Adjectives, In: E. Keenan (Еd.), Formal Semantics of Natural Language, Cambridge: Cambridge University Press, 123–155.
 • Картунен, Петерс (1979): L. Karttunen, S. Peters, Conventional Implicature, In: K. Oh, D. Dineen (Еds.), Syntax and Semantics. III: Presupposition, New York: Academic Press.
 • Кеј (1990): P. Kay, Even, Linguistics and Philosophy, 13, 59–111.
 • Кенеди (1999): C. Kennedy, Projecting the Adjective: The Syntax and Semantics of Gradability and Comparison, New York: Garland Press.
 • Кенеди, Макнали (2005): C. Kennedy, L. McNally, Scale structure, degree modi- fication, and the semantics of gradable predicates, Language, 81/2, 345–381.
 • Ким (2011): S. Kim, Focus Particles at Syntactic, Semantic and Pragmatic Interfaces: The Acquisition of Only and Even in English, doctoral dissertation, The University of Ha- waii. Доступно на: http://www.ling.hawaii.edu/graduate/Dissertations/SoYoungKimFinal. pdf (5. 7. 2019).
 • Клајн (1980): E. Klein, A semantics for positive and comparative adjectives, Lin- guistics and Philosophy, 4, 1–45.
 • Куљанин (2017): С. Куљанин, Експресивност партикула у ратној прози Репу- блике Српске, Радови филозофског факултета, 12/1, 479–491.
 • Куљанин (2017): С. Куљанин, Компарација крозу лексику и семантику, Бео- град: Јасен.
 • Куниг (1991): E. König, The Meaning of Focus Particles: A Comparative Perspective, London, New York: Routledge.
 • Ласитер, Гудман (2013): D. Lassiter, N. Goodman, Context, scale structure, and statistics in the interpretation of positive-form adjectives, In: T. Snider (Еd.), Proceedings of Semantic and Linguistic Theory (SALT), 23, 588–610.
 • Мразовић, Вукадиновић (1990): П. Мразовић, З. Вукадиновић, Граматика српскохрватског језика за странце, Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књи- жарница Зорана Стојановића.
 • Мишковић Луковић (2015): M. Мишковић Луковић, Прагматика, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет.
 • Ристић (2009): С. Ристић, Модификација значења и лексички модификатори у српском језику, Београд: Институт за српски језик САНУ.
 • Рут (1985): M. Rooth, Association with focus, doctoral dissertation, Amherst: University of Massachusetts. Доступно на: https://ecommons.cornell.edu/bitstream/han- dle/1813/28568/Rooth-1985-PhD.pdf (5. 7. 2019).
 • Русицки (1985): J. Rusicki, Adjectives and Comparison in English. A Semantic Study, London & New York: Longman.
 • Сапир (1944): E. Sapir, Grading, A Study in Semantics, Philosophy of Science, 11/2, 93–116.
 • Францескоти (1995): R. M. Francescotti, Even: The conventional implicature re- considered, Linguistics and Philosophy, 18/2, 153–173.
 • Фрејзер (1971): B. Fraser, An analysis of even in English, In: C. J. Fillmore, D. T. Langendoen (Еds.), Studies in Linguistic Semantics, New York: Holt, Rinehart & Winston. Хазбенд (2011), E. M. Husband, Severing scale structure from the Adjective. Доступно на: http://journals.linguisticsociety.org/proceedings/index.php/ExtendedAbs/ article/view/565/47 (5. 7. 2019).