Елаборација изворног домена „ресурс“ –концептуализација времена као биљке у српском и енглеском језику

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 73-86)

АУТОР(И): Нина Ж. Манојловић

Е-АДРЕСА: manojlovic.nina@gmail.com, nina.manojlovic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.073M

САЖЕТАК: 

Када говоримо о метафори време је ресурс најчешће се мисли на ме- тафоре нижег реда време је вредна роба или време је новац. Међутим, у овом раду испиту- јемо другу грану елаборације наведеног изворног домена – време је прИродна појава, те продуктивност пресликавања изворног домена бИљка на домен времена у српском и ен- глеском језику. У анализи су у обзир узете и концептуализације времена као плода и хра- не, јер сматрамо да представљају конкретизације, односно даља значењска уланчавања наведеног испитиваног изворног домена. Како сматрамо да наведена концептуализација представља елаборацију појмовне метафоре вишег реда – време је ресурс, један део рада посвећен је образлагању основе за стварање метафоре време је бИљка. Теоријски оквир је когнитивнолингвистички, а методолошки оквир истраживања је анализа корпуса и контрастивна анализа. Резултати указују на висок степен сличности у двама посматраним језицима када су испитивана пресликавања у питању.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

теорија појмовне метафоре, време, бИљка, ресурс, метафоричко пре- сликавање, контрастивна анализа.

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОРИ
Српски језик
 • (Арс.) Арсенијевић (2008): V. Arsenijević, Predator, Beograd: Samizdat B92.
 • (Бас.) Басара (1985): S. Basara, Fama o biciklistima, Beograd: Dereta.
 • (Бећ.) Бећковић (1985): М. Бећковић, О међувремену, Београд: Београдски издавачко-графички завод.
 • (Буг.) Бугарски (1995): Р. Бугарски, Увод у општу лингвистику, Београд: За- вод за уџбенике и наставна средства.
 • (Дем.) Демић (2006): M. Demić, Sluge hirovitog lučonoše, Zrenjanin: Agora. (Пав.) Павић (2014): M. Pavić, Hazarski rečnik, Beograd: Vulkan izdavaštvo. (Пол.) Дневни лист Политика, август 2001, текстови различитих аутора.
Енглески језик
 • (Ад.) Адамс (2005): D. Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, London: Pan Books.
 • (Каз.) Ишигуро (2015): K. Ishiguro, The Burried Giant, London: Faber & Faber Ltd.
 • (Крис.) Кристал (2003): D. Crystal, English as a global language, New York: Cambridge University Press.
 • (Сим.) Симак (1963): C. D. Simak, Way Station, New York: Doubleday & Com- pany, Inc.
 • (Урс.) Ле Гвин (1975): U. Le Guin, The dispossessed, New York: Avon Books. (Фиц.) Фицџералд (1994): F. S. Fitzgerald, The Great Gatsby, London: Penguin Books Ltd.
 • (ЊЈТ) Дневни лист The New York Times, 2001, текстови различитих аутора. (УКН) Листови Daily Express и Sunday Express, 2006, текстови различитих аутора.
ЛИТЕРАТУРА
 • Вилсон (2011): D. Wilson, Parallels and differences in the treatment of metaphor in relevance theory and cognitive linguistics, Intercultural Pragmatics, 8(2), 177‒196.
 • Гибс (1996): R. Gibbs, Why many concepts are metaphorical, Cognition, 61(3), 309‒319.
 • Еванс (2003): V. Evans, The structure of time: Language, meaning and temporal cognition, Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • Кевечеш (2002): Z. Kövecses, Metaphor: A practical introduction, Oxford; New York: Oxford University Press.
 • Кевечеш (2006): Z. Kövecses, Language, mind, and culture: A practical introduction, Oxford University Press.
 • Кликовац (1998): D. Klikovac, Metafore naše nasušne, Svet reči: srednjoškolski časopis za srpski jezik i književnost, 6(8), 35‒37
 • Кликовац (2000): D. Klikovac, Semantika predloga: studija iz kognitivne lingvistike, Beograd: Filološki fakultet.
 • Кликовац (2004): D. Klikovac, Metafore u mišljenju i jeziku, Beograd: Biblioteka XX vek.
 • Кликовац, Расулић (2003): D. Klikovac, K. Rasulić (ur.), Jezik, društvo, saznanje, Beograd: Filološki fakultet.
 • Лејкоф, Џонсон (1980/2003): G. Lakoff, M. Johnson, Metaphors we live by, Chi- cago, London: The University of Chicago Press.
 • Литлмор (2003): J. Littlemore, The effect of cultural background on metaphor interpretation, Metaphor and symbol, 18(4), 273‒288.
 • Манојловић (2021): Н. Манојловић, Време као циљни домен у српском и енгле- ском језику, докторска дисертација, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет.
 • Расулић (2002): K. Rasulić, Кonceptualizacija vertikalne dimenzije u engleskom i srpskohrvatskom jeziku, doktorska disertacija, Beograd: Filološki fakultet.
 • Расулић, Кликовац (2014): К. Расулић, Д. Кликовац, Језик и сазнање – Хресто- матика из когнитивне лингвистике, Београд: Филолошки факултет.
 • Расулић, Мишковић-Луковић (2021): К. Расулић, М. Мишковић-Луковић, Шта спаја а шта раздваја когнитивнолингвистички и когнитивнопрагматички при- ступ метафори?, Липар, 72, 11–45.
 • Стен (2008): G. Steen, The paradox of metaphor: Why we need a three-dimension- al model of metaphor, Metaphor and Symbol, 23(4), 213‒241.
 • Стен (2011): G. Steen, From three dimensions to five steps: The value of deliberate metaphor, Metaphorik. de, 21, 83‒110.
 • Стен (2015): G. Steen, Developing, testing and interpreting deliberate metaphor theory, Journal of Pragmatics, 90, 67‒72.
 • Тендал (2009): M. Tendahl, The Hybrid Theory of Metaphor, A Hybrid Theory of Metaphor, London: Palgrave Macmillan, 192‒247.
 • Тендал, Гибс (2008): M. Tendahl, R. W. Gibbs, Complementary perspectives  on metaphor: Cognitive linguistics and relevance theory, Journal of Pragmatics, 40(11), 1823‒1864.
 • Унгерер, Шмид (2013): F. Ungerer, H. J. Schmid, An introduction to cognitive linguistics, New York: Routledge.
 • Џонсон (1987): M. Johnson, The body in the mind: The bodily basis of meaning, imagination, and reason, Chicago: The University of Chicago Press.