Употреба и функција зареза у Сијарићевој причи „Сликаˮ

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 65-72)

АУТОР(И): Аднан Х. Бјелак

Е-АДРЕСА: adnan_bjelak@msn.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.065B

САЖЕТАК: 

У раду се бавимо језичком анализом материјала ексцерпираног из приче „Сликаˮ, која је саставни део збирке насловљене Приче из хиљаду и једне ноћи. Настојимо да прикажемо употребу зареза као интерпункцијског знака, који је у контексту дате приче носилац стилских ефеката. Сијарић зарез употребљава разнолико, чиме се намеће закључак да је његов усмени говор уско повезан са писаном реализацијом. Стога његов текст на моменте одаје утисак спонтаности, какав и може настати као резултат тре- нутног промишљања и говора. Аутор зарезом истиче контекстуално битне делове текста, замењује независне везнике формирајући асиндетске синтаксичке структуре, замењује друге знакове интерпункције, одваја вокатив именских речи, указује на реченичну ин- верзију, те га употребљава као јако изражајно средство којим се истичу квалитативне особине описиване личности и/или предмета. Анализом материјала приказујемо оправ- даност овакве употребе зареза као интерпункцијског знака.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

језик, интерпункција, зарез, стил, Ћамил Сијарић.

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА
  • Бандић (1986): М. Бандић, Величање просечности, Критичари о дјелу Ћамила Сијарића, Сарајево: Академија наука и умјетности Босне и Херцеговине, 212–217.
  • Башић (2013): Х. Башић, Између усмене и писане ријечи, Код: Часопис за књижевност, културу и науку, Подгорица: Центар за очување и развој културе ма- њина, 9–15.
  • Вељовић (2017): Б. Вељовић, Обележавање прошлих понављаних радњи у приповеткама Ћамила Сијарића, Исходишта, 3/2017, Ниш: Филозофски факултет, 45–61.
  • Лешић (2011): З. Лешић, Језик и књижевно дјело, Београд: Службени гласник. Муратагић Туна (2013): Х. Муратагић Туна, Тамо гдје се тешко живи – лије-
  • по се говори, Код: Часопис за књижевност, културу и науку, Подгорица: Центар за очување и развој културе мањина, 16–25.
  • Пешикан, Јерковић, Пижурица (2010): М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пижурица, Правопис српског језика, Нови Сад: Матица српска.
  • Пипер и др. (2005): П. Пипер и други, Синтакса савременог српског језика, Београд: Институт за српски језик САНУ.
  • Реброња (2013): Н. Реброња, Романи Ћамила Сијарића између традиционал- ног и модерног, докторска дисертација, Универзитет у Новом Саду, Филозофски фа- култет.
  • Сијарић (2014): Ћ. Сијарић, Приче из хиљаду и једне ноћи, Бијело Поље: Ло- кални јавни емитер Радио Бијело Поље.