О лексеми „нека“

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 51-63)

АУТОР(И): Ана В. Петровић

Е-АДРЕСА: ana.petrovic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.051P

САЖЕТАК: 

У овом раду анализирамо синтаксичке, семантичке и прагматичке функције лексеме нека на основу постулата теорије прототипа. Анализа се заснива на претраживању корпуса, а основна идеја рада је издвајање најпре прототипичног, односно централног значења поменуте лексеме, а затим и њене мање прототипичне реализације у функцији везника, односно речце. Као прототипично значење лексеме нека посматрамо категорију императивности и ширење значењске мреже полазећи од ове категорије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

лексема нека, императивност, пермисивност, теорија прототипа, врсте речи.

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОРИ
 • SrpKor2013: Корпус савременог српског језика (претрага електронског кор- пуса са изворима), http://www.korpus.matf.bg.ac.rs.
 • РСАНУ (1959–): Речник српскохрватског књижевног и народног језика, I–XX, Београд: САНУ.
 • Савић, Половина (1989): С. Савић, В. Половина, Разговорни српскохрватски језик, Нови Сад: Институт за јужнословенске језике Филозофског факултета.
ЛИТЕРАТУРА
 • Витгенштајн (1980): Л. Витгенштајн, Философска истраживања, друго изда- ње, превела Ксенија Марицки-Гађански, Београд: Нолит.
 • Драгићевић (2007): Р. Драгићевић, Лексикологија српског језика, Београд: За- вод за уџбенике и наставна средства.
 • Гортан-Премк (2004): Д. Гортан-Премк, Полисемија и организација лексичког система у српскоме језику, друго издање, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Ивић (1970): М. Ивић, О употреби глаголских времена у зависној реченици: презент у реченици са везником да, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XIII, Нови Сад, 43−54.
 • Кликовац (2000): Д. Кликовац, Семантика предлога: Студија из когнитивне лингвистике, Београд: Филолошки факултет.
 • Лајонс (1977): J. Lyons, Semantics, vol. 2, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Лејкоф (1987): G. Lakoff, Women, fire and dangerous things, Chicago: University of Chicago.
 • Пипер и др. (2005): П. Пипер, И. Антонић, В. Ружић, С. Танасић, Љ. Попо- вић, Б. Тошовић, Синтакса савременога српскога језика: проста реченица, Београд: Институт за српски језик САНУ, Београдска књига, Матица српска.
 • Рош (1973): E. Rosch, Natural Categories, Cognitive Psychology, 4, Amsterdam: Elsevier, 328–350.
 • Рош (1975): E. Rosch, Cognitive Reference Points, Cognitive Psychology, 7, Am- sterdam: Elsevier, 532–547.
 • Рош (1978): E. Rosch, Principles of categorization, In: E. Rosch, B. Lloyd (Еds.),
 • Cognition and Categorization, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 27−48.
 • Серл (1991): Џ. Серл, Говорни чинови, Београд: Нолит.
 • Станојчић, Поповић (2010): Ж. Станојчић, Љ. Поповић, Граматика српског језика за гимназије и средње школе, дванаесто издање, Београд: Завод за уџбенике.
 • Стевановић (1986): М. Стевановић, Савремени српскохрватски језик. Увод, фонетика, морфологија, пето издање, Београд: Научна књига.
 • Стевановић (1989): М. Стевановић, Савремени српскохрватски језик. Синтак- са, четврто издање, Београд: Научна књига.
 • Тејлор (1995): J. R. Taylor, Linguistic Categorization. Prototypes in Linguistic Theory, Second edition, New York: Oxford University Press.
 • Тејлор (2019): J. R. Taylor, Prototype effects in grammar, Chapter 7, In: E. Da- browska, D. Divjak (Еds.), Cognitive linguistics – key topics, Berlin: Walter de Gruyter, 127–146.
 • Халас-Поповић (2018): А. Халас-Поповић, Предлог примене теорије прототи- па у лексикографској обради полисемије у српском језику, у: П. Пипер (ур.), Јужно- словенски филолог, књ. LXXIV, св. 2, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 161–183.
 • Херартс (1989): D. Geeraerts, Prospects and Problems of Prototype Theory, Lin- guistics, 27, 587–612.