Акционо истраживање у функцији побољшања вештине писања француског језика

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 343-356)

АУТОР(И): Неда М. Маенза

Е-АДРЕСА: nmaenza@singidunum.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.343M

САЖЕТАК: 

Акционо истраживање у функцији побољшања вештине писања француског, као другог страног језика, покренуто је ради решавања потешкоћа при писању на страном језику. Главни циљ овог истраживања је подизање нивоа писмености и побољшање квалитета писаног изражавања на француском језику код студената. Примењена је дескриптивна метода. Технике које су коришћене током истраживања су посматрање тренутног стања и праћење тока истраживања кроз технику тестирања. Техника интервјуисања, кроз фокус групне разговоре, коришћена је пре и после спроведеног акционог истраживања. Истраживање је указало да примена различитих занимљивих и несвакидашњих активности доводи до позитивних резултата. Значајно је што су кроз ово истраживање учесници потврдили напредак у описмењавању на француском језику. Указало се на све оне спорне моменте и омашке које су до сада правили како из несигурности тако и из незнања. Као кључна рефлексија овог акционог истраживања, издваја се дужина трајања фокуса студената и уложеног времена да се одређена активност уради. Увид из спроведеног акционог истраживања би могао да послужи многим наставницима-практичарима за подизање квалитета рада и испорученог знања, све у циљу бољег коришћења и конкретне примене теоријски стечених језичких умећа и искустава.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

француски језик, други страни језик, вештина писања, студенти, акционо истраживање

ЛИТЕРАТУРА:

 • Бајрић (2009): S. Bajrić, Linguistique, cognition et didactique: principes et exercices de linguistique-didactique, Paris: PUPS.
 • Банђур, Поткоњак (1999): V. Banđur, N. Potkonjak, Metodologija pedagogije, Beograd: Savez pedagoških društava Jugoslavije.
 • Буарон (2010): M. Boiron, Comment motiver les apprenants: Innovation et créa- tivité en cours de langues, Motiver à apprendre et apprendre à motiver, преузето 1. 5. 2021. сa https://docplayer.fr/11923437-Comment-motiver-les-apprenants-innovation-et-creativite-en-cours-de-langues.htm.
 • Божиновић, Перић (2012): N. Božinović, B. Perić, Upotreba strategija učenja u odnosu na znanje i razinu učenja stranog jezika, Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja, 19(2), Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 115‒135.
 • Губерина (1965): P. Guberina, Ispravljanje izgovora učenika koji uče francuski, u: Crnković, I. Jurjević-Grkinić (ur.), Govоr i čovjek. Verbotonalni sistem, Zagreb: Artresor naklada, 215‒231.
 • Заједнички европски оквир за живе језике (2018): Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment Volume with New Descriptors, Council of Europe.
 • Јагуело (1988): M. Yaguello, Catalogue des idées reçues sur la langue, Paris: Edi- tions du Seuil.
 • Кениг, Цедлер (2001): E. König, P. Zedler, Teorije znanosti o odgoju, Zagreb: Educa.
 • Кундачина, Банђур (2004): M. Kundačina, V. Banđur, Akciona istraživanja u školi (nastavnici kao istraživači), Užice: Učiteljski fakultet u Užicu.
 • Левин (1946): K. Lewin, Action Research and Minority Problems, Journal of Social Issues, 2(4), 34‒46.
 • Максимовић (2010): J. Максимовић, Елементи и постулати акционих истра- живања у педагогији, Радови Филозофског факултета, 12(2), Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 189‒198.
 • Максимовић (2012): J. Maksimović, Akciona istraživanja u pedagoškoj teoriji i praksi, Niš: Filozofski fakultet.
 • Максимовић, Манчић (2013): J. Maksimović, D. Mančić, Akcijska istraživanja u funkciji prevencije vršnjačkog nasilja, Metodički obzori, 8(1), Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 59‒70.
 • Оксфорд (n.d.): Faux amis, u: Oxford Advanced Learner’s Dictionary, преузето 28.8. 2021. сa https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/false-friend.
 • Пешић (1989): M. Pešić, Istraživanja praktičara, u: M. Pešić (ur.), Pedagogija  u akciji: metodološki priručnik, Beograd: Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju, 143‒163.
 • Пивчевић (2018): M. Pivčević, Iskustva lektora stažista u nastavi francuskog jezika na Sveučilištu u Zadru, u: S. Gudurić, B. Radić-Bojanić (ur.), Jezici i kulture u vremenu i prostoru, VII/1, Novi Sad: Pedagoško društvo Vojvodine, 493‒503.
 • Ризон (1994): P. Reason, Three approaches to participative inquiry, In: N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research, Thousand Oaks: Sage Publications, 324‒339.
 • Ферeнс (2000): E. Ferrance, Action research, Providence: LAB at Brown University.