Типови језичких одступања у писаном дискурсу ученика млађег основношколског узраста: TIMSS 2019 у Србији

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 307-327)

АУТОР(И): Јелена М. Стевановић, Емилија Н. Лазаревић

Е-АДРЕСА: jelena.stevanovic.jelena@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.307S

САЖЕТАК:

Анализа језичких карактеристика писаног дискурса ученика указује, између осталог, на функционалну примену знања из српског језика и омогућава увид у квалитет језичке писмености ученика која је неопходна за усвајање и презентовање знања у различитим научним дисциплинама. Циљ овог рада представља испитивање језичких карактеристика (типова одступања) у одговорима ученика који су дати на одређене текстуалне задатке из природних наука у истраживању TIMSS 2019 у Србији. Такође, настојали смо да установимо у којој мери су језичке карактеристике (типови одступања) одговора усклађене са стандардима школског постигнућа за посматрани узраст. Анали- зирани су одговори триста ученика на три изабрана задатка отвореног типа из природних наука (сваки задатак је припадао једној од трију испитиваних области у истраживању TIMSS 2019). Језичка писменост ученика процењивана је квалитативном анализом садржаја датих одговора на ортографском, граматичком/синтаксичком и лексичко-семантичком нивоу. Уочена одступања односе се на: неадекватну примену правописних правила, формулисање јасних и прецизних реченица, недовољно развијену способност разумевања значења и коришћења речи које припадају општем лексичком систему што, између осталог, упућује на недовољно развијену језичку писменост ученика. Типови језичких одступања у анализираним одговорима највише се тичу захтева који су прописани за основни и средњи ниво образовних стандарда постигнућа, када се дате карактеристике разматрају у контексту образовних стандарда за крај првог циклуса образовања за предмет Српски језик. Добијени налази упућују на то да би квалитету писаног изражавања требало посветити већу пажњу током наставе свих школских предмета у нижим разредима основне школе, као и да је неопходна ревизија националних стандарда у правцу подршке развоју функционалне писмености, тј. компетенција релевантних за друштво знања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

језичке карактеристике, језичка писменост, природне науке, TIMSS 2019 у Србији, ученици четвртог разреда основне школе.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Бауман, Каминуи, Еш (2003): J. F. Baumann, E. J. Kame‘enui, G. E. Ash, Research on vocabulary instruction: Voltaire redux, In: J. Flood, D. Lapp, J. R. Squire, J. M. Jensen (Eds.), Handbook on research on teaching the English language arts (2nd ed.), Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 752–785.
 • Белоки, Ричи (2011): A. Bellocchi, S. M. Ritchie, Investigating and theorizing discourse during analogy writing in chemistry, Journal of Research in Science Teaching, Vol. 48, No. 7, 771–792.
 • Бирс, Наги (2009): S. F. Beers, W. E. Nagy, Syntactis complexity as a predictor of adolescent writing quality: Which measures? Which genre?, Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, Vol. 22, No. 2, 185–200.
 • Боро, Дуек, Ферари (2002): P. Boero, N. Douek, P. L. Ferrari, Developing mastery of natural language: Approaches to theoretical aspects of mathematics, In: L. D. English
 • (Ed.), Handbook of international research in mathematics education, Mahwah, NJ: Law- rence Erlbaum / National Council of Teachers of Mathematics, 241–268.
 • Бромли (2007): K. Bromley, Nine things every teacher should know about words and vocabulary instruction, Journal of Adolescent & Adult Literacy, Vol. 50, No. 7, 528–537.
 • Виденовић, Чапрић (2020): M. Виденовић, Г. Чапрић, ПИСА 2018: извештај за Републику Србију, Београд: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 • Викман, Остман (2002): P. O. Wickman, L. Östman, Learning as a discourse change: a sociocultural mechanism, Science Education, Vol. 86, No. 5, 604–623.
 • Гашић-Павишић, Станковић (2012): С. Гашић-Павишић, Д. Станковић, Обра- зовна постигнућа ученика из Србије у истраживању TIMSS 2011, Зборник Институ- та за педагошка истраживања, год. 44, бр. 2, 243–265.
 • Гелман, Батрворт (2005): R. Gelman, B. Butterworth, Number and language: how are they related?, Trends in Cognitive Sciences, Vol. 9, No. 1, 6–10.
 • Дешић (2001): М. Дешић, Нормирање савременог српског језика као научни и наставни проблем, Књижевност и језик, бр. 3/4/5, 15–20.
 • Дизел (2004): H. Diessel, The Acquisition of Complex Sentences, Cambridge: Cam- bridge University Press.
 • Драгићевић (2012): Р. Драгићевић, Лексикологија и граматика у школи, Београд: Учитељски факултет.
 • Ивановић (2013): M. Ивановић, Продукција напоредносложених и зависно- сложених реченица у наративним текстовима деце од осам и десет година, Специјал- на едукација и рехабилитација, год. 12, бр. 2, 163–178.
 • Корпершук, Кајпер, Ван дер Верф (2015): H. Korpershoek, H. Kuyper, G. Van der Werf, The Relation Between Students’ Math and Reading Ability and Their Mathemat- ics, Physics, and Chemistry Examination Grades in Secondary Education, International Journal of Science and Mathematics Education, Vol. 13, No. 5, 1013–1037.
 • Лара-Алисио, Тонг, Ирби, Гуреро, Хуерта, Фен (2012): R. Lara-Alecio, F. Tong, J. Irby, C. Guerrero, M. Huerta, Y. Fan, The effect of an instructional intervention on middle school English learners’ science and English reading achievement, Journal of Re- search in Science Teaching, Vol. 49, No. 8, 987–1011.
 • Лери (2003): D. Y. Larry, Examining the literacy component of science literacy: 25 years of language arts and science research, International Journal of Science Education, Vol. 25, No. 6, 689–725.
 • Лонгобарди, Спатаро, Путник, Борнштајн (2017): E. Longobardi, P. Spataro, D. Putnick, M. H. Bornstein, Do early noun and verb production predict later verb and noun production? Theoretical implications, Journal of Child language, Vol. 44, No. 2, 480–495. Марушић-Јаблановић, Благданић (2019): М. Марушић-Јаблановић, С. Благ- данић, Када научно постане научено: природно-научно описмењавање у теорији, ис- траживањима и наставној пракси, Београд: Учитељски факултет Универзитета у
 • Београду; Институт за педагошка истраживања.
 • Мићић (2013): В. Мићић, Синтаксичка анализа реченице у млађим разредима основне школе (докторска дисертација), Београд: Учитељски факултет.
 • Норис, Филипс (2003): S. P. Norris, L. M. Phillips, How Literacy in its Funda- mental Sense is Central to Scientific Literacy, Science Education, Vol. 87, No. 2, 224–240.
 • Образовни стандарди за крај обавезног образовања (2009): Београд: Министарство просвете Републике Србије и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.
 • Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса образовања (2011): Београд: Министарство просвете Републике Србије и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.
 • OECD (2007): Science competencies for tomorrow’s world, Paris: OECD Publications.
 • OECD (2010): PISA  2009 Results: What Students Know  and Can Do –  Student
 • Performance in Reading, Mathematics and Science (Volume I), Paris: OECD Publications. OECD (2014): PISA 2012 Results: What Students Know and Can Do – Student Performance in Mathematics, Reading and Science (Volume I, Revised edition, February
 • 2014), Paris: OECD Publishing.
 • OECD (2016): Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on establishing a Skills Guarantee, Brussels: European Commission, https://ec.europa.eu/transparency/reg- doc/rep/1/2016/EN/1-2016-382-EN-F1-1.PDF
 • Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања (2018): Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 88/2017; 27/2018. Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања (2018): Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 7/2011,
 • 1/2013, 4/2013, 14/2013, 5/2014, 11/2014, 11/2016, 6/2017, 12/2018.
 • Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања (2018): Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 7/2011, 1/2013, 11/2014, 11/2016, 12/2018.
 • Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања (2020): Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 5/2019, 1/2020, 6/2020.
 • Рајс (2003): S. Rice, Growth of a lexical network: nine English prepositions in acquisition, In: H. Cuyckens, R. Dirven, J. R. Taylor (Еds.), Cognitive approaches to lexical semantics, Berlin: Mouton de Gruyter, 243–280.
 • Рот (2014): W. M. Roth, Science Language Wanted Alive: Through the Dialectical/ Dialogical Lens of Vygotsky and the Bakhtin Circle, Journal of Research in Science Teach- ing, Vol. 51, No. 8, 1049–1083.
 • Си Хун (2016): L. Seah Hoon, Elementary Teachers’ Perception of Language Issues in Science Classrooms, International Journal of Science and Mathematics Education, Vol. 14, No. 6, 1059–1078.
 • Силва, Санчез Абчи, Борзоун (2010): M. L. Silva, V. Sanchez Abchi, A. Borzone, Subordinated clauses usage and assessment of syntactic maturity: A comparison of oral and written retellings in beginning writers, Journal of Writing Research, Vol. 2, No. 1, 47-64.
 • Стевановић, Максић, Тењовић (2009): Ј. Стевановић, С. Максић, Л. Тењовић, О писменом изражавању ученика основне школе, Зборник Института за педагошка истраживања, год. 41, бр. 1, 147–164.
 • Стевановић (2011): Ј. Стевановић, Правописне одлике језичке културе ученика у основној школи, Српски језик, год. 16, бр. 1/2, 637–652.
 • Стевановић (2012): Ј. Стевановић, Однос постигнућа ученика у домену култу- ре изражавања и исхода наставе српског језика у средњој школи, у: С. Маринковић (ур.), Настава и учење – циљеви, стандарди, исходи, Ужице: Учитељски факултет Универзитета у Крагујевцу, 459–472.
 • Стевановић (2016): Ј. Stevanović, Serbian Orthography in Teaching, Teodorović (Ed.), Proceedings / International scientific conference Improving quality of education in elementary school, 14. 10. 2016, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja; Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, 369–374.
 • Стевановић, Ивковић (2017): Ј. Стевановић, Б. Ивковић, Значај језичке ком- петенције за постигнуће ученика из математике и природних наука, у: М. Марушић Јаблановић, Н. Гутвајн, И. Јакшић (ур.), TIMSS 2015 у Србији – резултати међуна- родног истраживања постигнућа ученика 4. разреда основне школе из математике и природних наука, Београд: Институт за педагошка истраживања, 207–219.
 • Стевановић (2020): Ј. Стевановић, Језичка култура у програмима разредне наставе: поредбена анализа, у: З. Опачић, Г. Зељић (ур.), Програмске (ре)форме у образовању и васпитању – изазови и перспективе, Зборник радова са међународног научног скупа Програмске (ре)форме у образовању и васпитању – изазови и перспек- тиве, Београд: Учитељски факултет, 127–139.
 • Стевановић (1988): M. Стевановић, Студије и расправе о језику, Никшић: Универзитетска ријеч.
 • Тејлијансиш-Клингр, Бедор, Пења (2018): C. M. Taliancich-Klinger, L. M. Bedore, E. Peña, Preposition accuracy on a sentence repetition task in school age Span- ish–English bilinguals, Journal of Child Language, Vol. 45, No. 1, 97–119.
 • Тичер, Мајер, Водак, Ветер (2000): S. Titscher, M. Meyer, R. Wodak, E. Vetter, Methods of text and discourse analysis, London: Sage.
 • Томасело (1987): M. Тоmassello, Learning to use prepositions: a case study, Jour- nal of Child Language, Vol. 14, No. 1, 79–98.
 • Томасело (2000): M. Тоmassello, Do young children have adult syntactic compe- tence, Cognition, Vol. 74, No. 3, 209–253.
 • Тривић, Стевановић (2012): Д. Тривић, Ј. Стевановић, Језичка и научна писме- ност: предуслов за ефикасно учење, у: Ј. Шефер, Ј. Радишић (ур.), Стваралаштво, иницијатива и сарадња – Импликације за образовну праксу, II део, Београд: Институт за педагошка истраживања, 159–185.
 • Фенг (2006): Z. Fang, The language demands of science reading in middle school,
 • International Journal of Science Education, Vol. 28, No. 5, 491–520.
 • Ходсон (2009): D. Hodson, Teaching and learning about science: Language, theo- ries, methods, history, traditions and values, Rotterdam: Sense.
 • Хогстром, Отандер, Бенкерт (2010): P. Högström, C. Ottander, S. Benckert, Lab work and learning in secondary school chemistry: the importance of teacher and student interaction, Research in Science Education, Vol. 40, No. 4, 505–523.
 • Хоф (2014): E. Hoff, Language Development (fifth edition), Belmont: Wadsworth. Чутура, Вуловић (2016): И. Чутура, Н. Вуловић, Формулисање текстуалних задатака на основу математичких израза у четвртом разреду основне школе, Зборник Института за педагошка истраживања, год. 48, бр. 1, 106–126.
 • Џесп (1991): G. Jessup, Outcomes: NVQs and the emerging model of education and training, London, New York, Philadephia: Falmer Press (A member of the Taylor & Franics Group).
 • Џи (2004): J. P. Gee, Language in the science classroom: Academic social languag- es as the heart of school-based literacy, In: E. W. Saul (Ed.), Crossing borders in literacy and science instruction: Perspectives in theory and practice, Newark, DE: International Reading Association / National Science Teachers Association, 13–32.
 • Џилинпалм, Викман, Холмгрен (2010): J. Gyllenpalm, P. Wickman, S. Hol- mgren, Teachers’ language on scientific inquiry: methods of teaching or methods of in- quiry?, International Journal of Science Education, Vol. 32, No. 9, 1151–1172.
 • Шлајкр (2019): A. Schleicher, PISA 2018: Insights and interpretations, Paris: OECD Publishing.