Оспособљеност будућих учитеља за процену прецизности текстуалних математичких задатака

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 289-305)

АУТОР(И): Ненад Р. Вуловић, Илијана Р. Чутура, Милан П. Миликић

Е-АДРЕСА: vlnenad@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.289V

САЖЕТАК:

Предмет овог рада јесте утврђивање мере у којој су студенти, будући учитељи, у стању да уоче грешке и непрецизности у формулацијама текстуалних математичких задатака. Критеријуми на основу којих је вршена процена оспособљености будућих учитеља односили су се на: нереално задате вредности података у задацима, непотпуност услова задатака, непрецизно коришћење математичке терминологије и садржаја и језичку непрецизност формулација. Узорак је чинило 65 студената, будућих учитеља, који су сви одслушали основне курсеве математике и методике наставе математике. У погледу методологије, коришћени су квалитативни и стандардни квантитативни поступци анализе. Резултати упућују на то да будући учитељи нису у довољној мери припремљени и оспособљени да уоче критична места у текстуално задатим математичким проблемима. Недовољно пажње посвећују реалности задатих величина и постојању услова неопходних за решавање задатка. Не препознају проблеме који произлазе из недовољно доброг познавања математичке терминологије и непрецизности коју захтева језик математике. Резултати указују на то да је студенте, као будуће најдиректније учеснике у математичком описмењавању деце, неопходно боље оспособити за језичко обликовање математичких задатака.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

почетна настава математике, будући учитељи, текстуални матема- тички задаци, научни функционални стил, језик математике

ЛИТЕРАТУРА:

 • Газдић-Алерић, Рогина (2019): Tamara Gazdić-Alerić, Jelena Rogina, Usklađe- nost teksta matematičkih udžbenika i radnih bilježnica za razrednu nastavu s propisanim udžbeničkim standardima, Zbornik radova sa znanstveno-naučnog skupa Učitelj – između tradicije i suvremenosti, maj 24‒25. 2019, Gospić, Hrvatska: Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću.
 • Гласновић Грацин (2008): Dubravka Glasnović Gracin, Pismeno izražavanje u nastavi matematike 1. deo, Matematika i škola, 9(43), 105‒110.
 • Демпси, О’Ши (2017): Majella Dempsey, Ann O’Shea, Critical evaluation and design of mathematics tasks: Pre-service teachers, Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME10), February 1‒5, 2017, Dublin, Ireland.
 • Дирволд, Бергквист, Остерхолм (2015): Anneli Dyrvold, Ewa Bergqvist, Magnus Österholm, Uncommon vocabulary in mathematical tasks in relation to demand of reading ability and solution frequency, Nordisk matematikkdidaktikk, 20(1), 5‒31.
 • Кадум, Вранковић, Видовић (2007): Vladimir Kadum, Kristina Vranković, Su- zana Vidović, Nastavni sadržaji, jezik i vještine, te kognitivni razvoj učenika kao činitelji matematičkog odgajanja i obrazovanja, Metodički obzori, 2(1), 25‒41.
 • Ковачевић (2009): Предраг Ковачевић, Комуникација и интеракција у настави математике, Норма, 17(2), 171‒192.
 • Курник (2006): Zdravko Kurnik, Jezik u nastavi matematike, Matematika i škola, 7(33), 99‒105.
 • Мишурац Зорица, Циндрић (2012): Ирена Мишурац Зорица, Маја Циндрић, Предности дискусије и когнитивног конфликта као методе рада у савременој настави математике, Зборник Института за педагошка истраживања, 44(1), 92‒110.
 • Паткин (2011): Dorit Patkin, The interplay of language and mathematics, Pythago- ras, 32(2).
 • Proceedings of the Fourth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME4), February 17‒21, 2005, Sant Feliu de Guíxols, Spain: FUN- DEMI IQS – Universitat Ramon Llull and ERME.
 • Proceedings of the Fifth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME5), February 22‒26, 2007, Larnaca, Cyprus: University of Cyprus and ERME.
 • Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathemat- ics Education (CERME6), January 28 ‒ February 1, 2009, Lyon, France: Institut National de Recherche Pédagogique and ERME.
 • Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Math- ematics Education (CERME7), February 9‒13, 2011, Rzeszów, Poland: University of Rzeszów and ERME.
 • Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Math- ematics Education (CERME8), February 6‒10, 2013, Ankara, Turkey: Middle East Techni- cal University and ERME.
 • Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathemat- ics Education (CERME9), February 4‒8, 2015, Prague, Czech Republic: Charles University in Prague, Faculty of Education and ERME.
 • Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Math- ematics Education (CERME10), February 1‒5, 2017, Dublin, Ireland: DCU Institute of Education and ERME.
 • Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathe- matics Education (CERME11), February 6‒10, 2019, Utrecht, the Netherlands: Freudenthal Group & Freudenthal Institute, Utrecht University and ERME.
 • Радовановић (1977): Милорад Радовановић, Декомпоновање предиката (на примерима из српскохрватског језика), Јужнословенски филолог, XXXIII, 53–80.
 • Скемп (1972): Ričard Skemp, The psychology of learning mathematics, London: Penguin Books.
 • Станојчић (2015): Славко Станојчић, Теоријско-аналитички приступ уџбеничком дискурсу, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет.
 • Тошовић (2002): Бранко Тошовић, Функционални стилови, Грац: Карл Франц универзитет.
 • Хиберт, Верн (1993): James Hiebert, Diana Wearne, Instructional Tasks, Class- room Discourse, and Students’ Learning in Second-Grade Arithmetic, American Educa- tional Research Journal, 30(2), 393‒425.
 • Чутура, Вуловић (2016): Илијана Чутура, Ненад Вуловић, Формулисање тек- стуалних задатака на основу математичких израза у четвртом разреду основне школе, Зборник Института за педагошка истраживања, 48(1), 106‒126.
 • Шлагер, Каулверс, Бухтер (2017): Sabine Schlager, Jana Kaulvers, Andreas Büchter, Effects of linguistic variations of word problems on the achievement in high stakes test, Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME10), February 1‒5, 2017, Dublin, Ireland.