Ставови учитеља и наставника српског језика и књижевности о настави српског језика на даљину за време ванредног стања услед пандемије вируса ковид 19

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 145-168)

АУТОР(И): Васиљка Д. Микић, Ана П. Ђорђевић

Е-АДРЕСА: vasiljka88@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.145M

САЖЕТАК:

Пандемија изазвана вирусом корона одразила се на све области живо- та, па и на образовни систем, изазвавши затварање школа и спровођење наставе на даљи- ну. Стога, у раду приказујемо истраживање чији је циљ био да се утврде ставови учитеља и наставника српског језика и књижевности о настави српског језика и књижевности на даљину за време ванредног стања. Истраживање је реализовано у јулу 2020. године на случајном узорку који је чинило 302 испитаника са територије Републике Србије – 173 наставника српског језика и књижевности у основној школи и 129 учитеља. За потребе истраживања креиран је посебан упитник. Подаци су обрађени квалитативном тематском анализом индуктивног типа.

Резултати истраживања показују да је уз добру припрему и организацију могуће остварити неке од циљева наставног предмета Српски језик наставом на даљину. Ипак, већина испитаника се слаже да су непосредна комуникација и жива реч незаменљиве у настави овог предмета.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

вирус корона, настава на даљину, дигитална настава, наставници српског језика и књижевности, учитељи, српски језик, основна школа.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Абакумова и др. (2019): I. Abakumova, I. Bakaeva, A. Grishina, E. Dyakova, Ac- tive learning technologies in distance education of gifted students, International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 7(1), 85–94.
 • Аргирис (2003): C. Argyris, A Life full of Lаerning, Organization Studies, Vol 24, Issue 7, 1178–1192.
 • Буха, Васиљевић, Ђенић (2017): V. Buha, V. Vasiljević, S. Đenić, Učenje na daljinu i proces personalizacije, Tehnika – menadžment, 67/4, 591–600.
 • Камерон (2001): L. Cameron, Teaching Languages to Young Learners, Cambridge University Press. Retrieved in September 2020 from https://www.cambridge.org/core/ books/teaching-languages-to-young learners/24C0A04FF42B159B8A9650D4CEB83409 Европски парламент и Савет Европске уније (2006): The European Parliament and the Council of the European Union, Recommendation of the European Parliament and the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning, Official Jour- nal of the European Union, 30(12), 10–18. Retrieved in October 2020 from https://eur-lex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF
 • Закон о основама система образовања и васпитања, Службени гласник РС, 88/2017.
 • Зеновић, Багарић (2014): I. Zenović, I. Bagarić, Trendovi u otvorenom učenju na daljinu u svetu i kod nas, Sinteza, 379–384.
 • Ивановић, Чапо (2011): J. Ivanović,  M. Čapo, Teorijski  pristup online učenju     i socijalni aspekti e-learninga, Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspek- tivi, knjiga 1, 183–196, преузето септембра 2020. са http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadr- zaj/2011/978-86-6065-093-3.
 • Каламковић, Халаши, Каламковић (2011): S. Kalamković, T. Halaši, M. Ka- lamković, Mogućnost primene učenja na daljinu u edukaciji dece sa posebnim potrebama, Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi, knjiga 1, 207–231, преузето септембра 2020. са http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2011/978-86-6065-093-3.
 • Каламковић, Халаши, Каламковић (2013): S. Kalamković, T. Halaši, Kalamković, Distance Learning Applied in Primary School Teaching, Croatian Journal of Education, 3/2013, 251–269.
 • Милатовић (2019): В. Милатовић, Методика наставе српског језика и књи- жевности у млађим разредима основне школе, Београд: Учитељски факултет.
 • Милићевић, Милићевић, Милић (2014): V. Milićević, Z. Milićević, N. Milić, Elektronsko učenje u Srbiji primenom moodle softvera, БизИнфо, бр. 1, 71–82.
 • Миљковић, Петојевић, Жижовић (2016): B. Miljković, A. Petojević, M. Žižović, Monitoring the effect of motivation on mastering knowledge and skills in distance learning systems, Vojnotehnički glasnik, Vol. 64, No. 4, 1009–1032.
 • Николић (2012): М. Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Београд: Завод за уџбенике.
 • Петровић (2009): M. Petrović, Elektronsko učenje podržano internet tehnologijama (geneza, pojam i predviđanja razvoja), Норма, XIV/3, 263–280.
 • Покорни (2009): S. Pokorni, Obrazovanje na daljinu, Vojnotehnički glasnik, 2/09, 138–146.
 • Поткоњак, Шимлеша (1989): Н. Поткоњак, П. Шимлеша, Педгошка енцикло- педија 1–2, Београд: Завод за уџбенике и наставна средстава.
 • Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и ва- спитања, Службени гласник РС, Просветни гласник, бр. 2/10.
 • Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпи- тања, Службени гласник РС, Просветни гласник, бр. 10/17.
 • Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног обра- зовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања, Службени гласник РС, Просветни гласник, бр. 15/18.
 • Правилник о плану наставе и учења за седми и осми разред основног образо- вања и васпитања, Службени гласник РС, Просветни гласник, бр. 18/18.
 • Раби, Смита, Мохамед (2020): F. Rabbi, M. K. Smita, S. Mohammad, Using Social Networking Sites as Medium of Instruction at Tertiary Education During COV- ID-19 Situation in Bangladesh, International Journal of Educational Research Review, 5(3), 258–264.
 • Ристић, Благданић (2017): М. Ристић, С. Благданић, Нове перспективе у образовању – ванучионичка настава у дигиталном окружењу, Иновације у настави, XXX/2, 1–14.
 • Солеша (2007): Д. Солеша, Е-learning перспективе и будућност, Норма, XII/1, 9–22.
 • Станковић (2006): Ж. Станковић, Развој технологије учења на даљину, Настава и васпитање, 55(2), 169–181.
 • Стоика, Мoрару, Мирон (2011): I. Stoica, S. Moraru, C. Miron, Koncept Maps, a must for the modern teaching-learning process, Romanian Reports in Physics, 63(2), 567–576.