Перцепција учења на даљину од стране родитеља током пандемије ковида 19

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 83-97)

АУТОР(И): Мила Б. Бeљански, Руженка J. Шимоњи Чернак, Миа Р. Марић

Е-АДРЕСА: milabelj@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.083B

САЖЕТАК:

Образовни системи су се у условима пандемије ковида 19 морали при- лагодити новој ситуацији. У Србији је од марта до маја 2020. настава потпуно прешла у онлајн вид рада. У овом раду представљамо резултате перцепције учења на даљину родитеља деце основношколског узраста, што је део ширег истраживања наставе и учења на даљину. Истраживање је спроведено на узорку од 554 родитеља из Србије. Коришћен је онлајн-упитник посебно конструисан за потребе овог истраживања. Основни циљ је био одговор на питање на који начин родитељи опажају реализацију наставе на даљину. У раду су приказани резултати везани за опажање предности, недостатака и тешкоћа учења на даљину. Резултати су показали да се учењем на даљину највише бавила мајка, да је за то одвајано између једног и два сата дневно и да су родитељи у већој мери свесни тешко- ћа и недостатака него предности оваквог начина учења. Као предност родитељи највише наводе да употреба ИК технологија доприноси унапређењу наставе. Међу недостатке најчешће убрајају одсуство контакта са другом децом и проблем добијања увремењене повратне информације од учитеља. Када се ради о доминантним тешкоћама, родитељи перципирају да је превише градива и задатака на недељном нивоу, временска организација учења код куће и недовољна комуникација са наставницима. Значај овог истраживања огледа се у његовом експлоративном карактеру и чињеници да је реализовано управо у тренутку када се онлајн-учење одвијало.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

ковид 19, онлајн-настава, основна школа, родитељи.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Aлдхафери, Кан (2016): F. Aldhafeeri, B. Khan, Teachers’ and students’ views on E-Learning readiness in Kuwait’s secondary public schools, Journal of Educational Technology Systems, 45(2), 202‒235. DOI: 10.1177/0047239516646747
 • Арнот, Јеланд (2020): L. Arnott, N. Yelland, Multimodal lifeworlds: Pedagogies for play inquiries and explorations, Journal of Early Childhood Education Research, 9(1), 124‒146.
 • Бамани, Макдум, Баручи, Алинасрин, Давуд, Сидра (2020): S. Bhamani, А. Z. Makhdoom, V. Bharuchi, K. Ali Nasreen, A. Dawood, Sidra, Home Learning in Times of COVID: Experiences of Parents, Journal of Education and Educational Development, 7(1), 9‒26, http://dx.doi.org/10.22555/joeed.v7i1.3260
 • Бром, Лукавски, Грегер, Ханеман, Стракова, Шварицек (2020): C. Brom,     Ј. Lukavský, D. Greger, Т. Hannemann, Ј. Straková, R. Švaricek, Mandatory Home Education During the COVID-19 Lockdown in the Czech Republic: A Rapid Survey of 1st-9th Graders’ Parents, Front. Educ, 5:103. DOI: 10.3389/feduc.2020.00103
 • Гарб, Огурлу, Логан, Кук (2020): A. Garbe, U. Ogurlu, N. Logan, P. Cook, COVID-19 and Remote Learning: Experiences of Parents with Children during the Pandemic, American Journal of Qualitative Research, Vol. 4, No. 3, 45‒65, https://doi. org/10.29333/ajqr/8471.
 • Делоуч, Чиоу, Шерман, Ислам, Вандебоут, Тросет, Строс, Одохети (2010): Ј. DeLoache, C. Chiong, K. Sherman, N. Islam, M. Vanderborght, G. Troseth, G. Strouse, К. O’Doherty, Do babies learn from baby media?, Psychological Science, 21(11), 1570– 1574. DOI: 10.1177/0956797610384145
 • Долан (2016): J. Dolan, Splicing the divide: A review of research on the evolving digital divide among K–12 students, Journal of Research on Technology in Education, 48(1), 16‒37, https://doi.org/10.1080/15391523.2015.1103147.
 • Донг, Као, Ли (2020): C. Dong, S. Cao, H. Li, Young Children’s Online Learning during COVID-19 Pandemic: Chinese Parents’Beliefs and Attitudes, Children and Youth Services Review, https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105440.
 • Едвард, Скутерис, Радерфорд, Катер-Мекензи (2012): S. Edwards, H. Skouteris, Rutherford, А. Cutter-Mackenzie, ’It’s all about Ben10™’: Children’s play, health and sustainability decisions in the early years, Early Child Development and Care, 183(2), 280‒293. DOI: 10.1080/03004430.2012.671816
 • Залазник (2019): М. Zalaznick, Online service intends to expand pre-K access. (EQUITY), District Administration, 55(8), 12.
 • ЗООВ (2013): Закон о основном образовању и васпитању, Службени гласник Републике Србије, бр. 55/2013.
 • Лепичник-Водопивец, Пија (2013): Ј. Lepicnik-Vodopivec, S. Pija, Communica- tion technology in the home environment of four-year-old children (Slovenia), Comunicar, 20(40), 119‒126. DOI: 10.3916/C40-2013-03-02
 • Микелић Прерадовић, Лесин, Сагуд (2016): N. Mikelic Preradovic, G. Lesin, М. Sagud, Investigating parents’ attitudes towards digital technology use in early childhood: A case study from Croatia, Informatics in Education, 15(1), 127‒146. DOI: 10.15388/ infedu.2016.07
 • Ноувен, Биеке (2018): М. Nouwen, Z. Bieke, Redefining the role of parents in young children’s online interactions. A value-sensitive design case study, International Journal of Child-Computer Interaction, 18, 22. DOI: 10.1016/j.ijcci.2018.06.001
 • Расмитадила, Руси, Ракметала, Самсудин, Сиаоди, Нуртанто, Тамбунан (2020): Rasmitadila, R. Rusi, R. Rachmadtullah, A. Samsudin, E. Syaodih, М. Nurtanto, А. R. Tambunan, The Perceptions of Primary School Teachers of Online Learning during the COVID-19 Pandemic Period: A Case Study in Indonesia, Journal of Ethnic and Cultural Studies, Vol. 7, No. 2, 90‒109, http://dx.doi.org/10.29333/ejecs/388.
 • Ситуморанг, Пурба (2020): Е. L. Situmorang, B. М. М. Purba, Online Learning And Its Challenges For Parents. DOI: 10.31219/osf.io/v6fd3
 • Спинели, Лионети, Пасторе, Фасоло (2020): М. Spinelli, F. Lionetti, М. Pastore, М. Fasolo, Parents’ Stress and Children’s Psychological Problems in Families Facing the COVID-19 Outbreak in Italy, Frontiers in Psychology, 11: 1713. DOI: 10.3389/ fpsyg.2020.01713
 • Светска здравствена организација (2019): World Health Organization, Corona- virus disease (COVID-19) advice for the public, https://www.who.int/emergencies/diseases/ novel-coronavirus-2019/advice-for-public.
 • Хејл, Котен, Дренти, Голднер (2010): T. Hale, S. Cotten, P. Drentea, М. Goldner, Rural‒urban differences in general and health-related internet use, American Behavioral Scientist, 53(9), 1304–1325, https://doi.org/10.1177/0002764210361685.
 • Хатсиђани, Кеј (2014): М. Hatzigianni, M. Kay, Parents’ beliefs and evaluations of young children’s computer use, Australasian Journal of Early Childhood, 39(4), 114–122. Хоџиз, Мор, Локи, Траст, Бонд (2020): C. Hodges, S. Moore, B. Lockee, T. Trust, Bond, The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning, https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning.
 • Шаркинс, Њутн, Албиаз, Џејмс (2016): К. Sharkins, А. Newton, N. E. Albaiz,
 • E. James, Preschool children’s exposure to media, technology, and screen Time: Perspec- tives of caregivers from three early childcare settings, Early Childhood Education Journal, 44(5), 437‒444. DOI: 10.1007/s10643-015-0732-3