Мишљење ученика основних школа о квалитету онлајн-наставе током пандемије ковида 19

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 51-66)

АУТОР(И): Милан С. Комненовић, Недељко М. Милановић

Е-АДРЕСА: mkomnenovic@pefja.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.051K

САЖЕТАК:

Пандемија вируса ковид 19 је радикално променила свакодневицу људи, а нарочито васпитно-образовни систем великог броја земаља света, између осталих и Републике Србије. Од марта 2020. године се у школски систем наше земље уводи настава на даљину, односно онлајн-настава, и од увођења ванредног стања па до краја школске 2020/21. године овај модел наставе је био на снази (примењује се и у актуелној 2021/22. години у комбинованом моделу). У овом раду смо желели да испитамо мишљење ученика о квалитету онлајн-наставе током школске 2020/21. године у основној школи. У истраживању смо применили дескриптивну истраживачку методу и технику анкетирања. Узорак испитивања је чинило 250 ученика основних школа на територији града Јагодине и општине Свилајнац. Резултати истраживања показују да испитани ученици сматрају да по квалитету и садржају онлајн-настава није на задовољавајућем нивоу. Овакав став наилазимо и по питању ученичке ангажованости током онлајн-наставе и недостатка интеракције са вршњацима. Као добре стране онлајн-наставе ученици истичу скраћеност часова и интересантан облик коришћења технологије у образовне сврхе. Сличне резултате истраживања смо пронашли и у домаћој и иностраној литератури, што нам може указати на један свеобухватни системски проблем у школском систему.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

ковид 19, пандемија, квалитет онлајн-наставе, мишљење ученика, основна школа.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Аднан, Анвар (2020): M. Adnan, K. Anwar, Online Learning amid the COVID-19 Pandemic: Students’ Perspectives, Online Submission, 2(1), 45–51.
 • Али (2020): W. Ali, Online and Remote Learning in Higher Education Institutes: A Necessity in light of COVID-19 Pandemic, Higher Education Studies, 10(3), 16, https:// doi.org/10.5539/hes.v10n3p16.
 • Батајнеш, Атум (2021): K. B. Bataineh, M. S. Atoum, A Silver Lining of Cor- onavirus: Jordanian Universities Turn to Distance Education, International Journal of Information and Communication Technology Education, 17 (2), 1–11. DOI: 10.4018/ IJICTE.20210401.oa1.
 • Бачак, Заганчек-Бачак, Шпрингер, Јарошински, Возаковска Каплон (2021): Baczek, M. Zaganczyk-Baczek, M. Szpringer, A. Jaroszynski, B. Wozakowska Kaplon, Students’ perception of online learning during the COVID-19 pandemic: a survey study of Polish medical students, Medicine, 100(7), 1–6.
 • Вучетић, Васојевић, Кирин (2020): И. Вучетић, Н. Васојевић, С. Кирин, Ми- шљење ученика средњих школа у Србији о предностима онлајн учења током пан- демије Covid-19, Настава и васпитање, 69(3), 345–359, https://doi.org/10.5937/ nasvas2003345V.
 • Дели Гирик (2020). A. M. Deli Girik, Is the online learning good in the midst of Covid-19 Pandemic? The case of EFL learners, Journal Sinestesia, 10(1), 1–10.
 • Дост, Хусеин, Шебаб, Абдулвахд, Алнусар (2020): S. Dost, A. Hossain, M. She- hab, A. Abdelwahed, L. Al-Nusair, Perceptions of medical students towards online teaching during the COVID-19 pandemic: a national cross-sectional survey of 2721 UK medical students, BMJ open, 10(11), e042378, 1–10.
 • Ђорђић, Цвијетић, Дамјановић (2021): Д. Ђорђић, М. Цвијетић, Р. Дамја- новић, Искуства учитеља и наставника током реализације наставе на даљину услед пандемије вируса корона (COVID-19), Иновације у настави, XXXIV(2), 86–103.
 • Јовановић, Димитријевић (2021): М. Јовановић, Д. Димитријевић, Препреке у реализовању наставе на даљину током пандемије изазване вирусом COVID-19: перспектива наставника, Зборник Института за педагошка истраживања, 53 (1), 7–66, https://doi.org/10.2298/ZIPI2101007J.
 • Јокић, Ристић Дедић (2020): B. Jokić, Z. Ristić Dedić, Iskustva i zadovoljstvo učenika 7. razreda online nastavom ‒ Medijsko izvješće, Zagreb: Institut za društvena istra- živanja u Zagrebu.
 • Капасиа, Пол, Шаха, Завери, Малик, Барман, Дас, Коуан (2020): N. Kapasia, Paul, A. Roy, J. Saha, A. Zaveri, R. Mallick, B. Barman, P. Das, P. Chouhan, Impact of lockdown on learning status of undergraduate and postgraduate students during COVID-19 pandemic in West Bengal, India. Children and Youth Services Review, 116(June), 105194, https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105194
 • Кочан (2021): I. Kochan, Distance learning in Polish secondary schools: Students’ opinions during the Covid-19 pandemic, Sodobna pedagogika / Journal of Contemporary Educational Studies, 72 (138), 342–353.
 • Комненовић, Милановић (2021): М. Комненовић, Н. Милановић, Похађање приватних часова током онлајн-наставе проузроковане пандемијом  ковид 19, у:  С. Маринковић (прир.), Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту, Ужице: Педагошки факултет, 295–308.
 • Лаловић (2021): Z. Lalović, Istraživanje o organizaciji i realizaciji nastave na daljinu u osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori u vrijeme Covida-19 (II dio), Vaspitanje i obrazovanje, XLVI (1), 27–48.
 • Ма, Чутијами, Зенг, Никол (2021): K. Ma, M. Chutiyami, Y. Zhang, S. Nicoll, Online teaching self-efficacy during COVID-19: Changes, its associated factors and mod- erators, Education and information technologies, 1–23.
 • Максимовић, Милановић, Османовић Зајић (2021): Ј. Максимовић, Н. Милановић, Ј. Османовић Зајић, (Само)процена наставника о квалитету онлајн-наставе током пандемије COVID19, у: С. Маринковић (прир.), Наука, настава, учење у из- мењеном друштвеном контексту, Ужице: Педагошки факултет, 231–244.
 • Макаблех, Алиа (2021): M. Maqableh, M. Alia, Evaluation online learning of un- dergraduate students under lockdown amidst COVID-19 Pandemic: The online learning experience and students’ satisfaction, Children and Youth Services Review, 128 (106160), 1–11, https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106160
 • Мишра, Гупта, Шри (2020): L. Mishra, T. Gupta, A. Shree, Online teaching‒ learning in higher education during lockdown period of COVID-19 pandemic, Interna- tional Journal of Educational Research Open, 1, 100012, 1–8.
 • Намбиар (2020): D. Nambiar, The impact of online learning during COVID-19: Students’ and teachers’ perspective, The International Journal of Indian Psychology, 8(1), 783–793. DOI: 10.25215/0802.094
 • Одлука (2020): Odluka o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu za učenike osnovnih i srednjih škola, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
 • УНЕСКО (2020): UNESCO, COVID-19 Impact on Education, https://en.unesco. org/ covid19/educationresponse.
 • Праголапати (2020): A. Pragholapati, COVID-19 impact on students, EdArXiv, 1‒6. Рунтић, Кавељ (2020): B. Runtić, N Kavelj, Iskustva i mišljenja učenika viših  razreda osnovne škole o nastavi na daljinu tijekom pandemije bolesti COVID-19, Acta Iadertina, 17 (2), 149–174. DOI: 10.15291/ai.3208
 • Синг, Турман (2019): V. Singh, A. Thurman, How Many Ways Can We Define Online Learning? A Systematic Literature Review of Definitions of Online Learning (1988‒2018), American Journal of Distance Education, 33(4), 289–306, https://doi.org/1 0.1080/08923647.2019.1663082.
 • Станковић (2006): Ž. Stanković, Development of distance learning technology, Nastava i vaspitanje, 55(2), 169–181.
 • Степановић (2020): C. Степановић, Утицај пандемије вируса корона на образовање, Настава и васпитање, 69(2), 183–196.
 • Суријаман, Чахијоно, Мулијаншија, Бустани, Суријени, Фахлеви, Мунте (2020): M. Suryaman, Y. Cahyono, D. Muliansyah, O. Bustani, P. Suryani, M. Fahlevi, P. Munthe, COVID-19 pandemic and home online learning system: Does it affect the quality of pharmacy school learning, Systematic Reviews in Pharmacy, 11(8), 524–530.
 • Томовић, Алексић (2020): N. Tomović, M. Aleksić, Online nastava engleskog je- zika u Srbiji tokom epidemije virusa Covid-19, Komunikacija i kultura online, god. XI (11), 241–250.
 • Фидалго, Торман, Кулук, Ленкастре (2020): P. Fidalgo, J. Thormann, O. Ku- lyk, J. A. Lencastre, Students’ perceptions on distance education: A multinational study. International Journal of Educational Technology. Higher Education, 17(1), https://doi. org/10.1186/s41239-020-00194-2.
 • Хебебци, Бертиз, Алан (2020): M. T. Hebebci, Y. Bertiz, S. Alan, Investigation of Views of Students and Teachers on Distance Education Practices during the Coronavirus (COVID-19) Pandemic, International Journal of Technology in Education and Science, 4 (4), 267–282.
 • Хусеин, Дауд, Алрабијах, Бадави (2020): E. Hussein, S. Daoud, H. Alrabaiah, Badawi, Exploring undergraduate students’ attitudes towards emergency online learning during COVID-19: A case from the UAE, Children and Youth Services Review, 119 (No- vember), 105699, https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105699.