Проблеми рецепције бајке у разредној настави

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 339-349)

АУТОР(И): Ивана Д. Тасић Митић,  Александар М. Стојадиновић

Е-АДРЕСА: ivana.tasic82@yahoo.com, aleksandars@pfvr.ni.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.1.339T

САЖЕТАК:

У раду се указује на значај који бајка, као омиљена књижевна врста која се изучава у разредној настави, има у васпитању деце и обликовању њихове личности. Ова књижевна врста богат је извор естетских перцепција и пријатних емоција, али и одличан подстицај за развијање позитивних особина личности. У циљу испитивања ставова ученика млађих разреда основне школе о рецепцији бајке као књижевне врсте, спровели смо истраживање на узорку од 360 ученика трећег разреда основне школе. Добијени резултати показују да ученици веома воле да читају и истражују бајке, али да се истовремено суочавају са одређеним проблемима приликом њиховог разумевања и доживљавања, што указује на потребу за имплементирањем другачијих методичких приступа у обради ове књижевне врсте.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

бајка, васпитање, естетски значај, рецепција

ЛИТЕРАТУРА:

Бетелхајм (1979): B. Betelhajm, Značenje bajki, Beograd: Jugoslavija.

Блут (2011): S. G. Blythe, The Genius of Natural Childhood: Secrets of Thriving Children, London: Hawthorn Press.

Голомб (2012): K. Golomb, Stvaranje imaginarnih svetova: uloga umetnosti, magije i snova u razvoju deteta, Beograd: Zavod za udžbenike.

Здравковић, Стојадиновић (2012): В. Здравковић, A. Стојадиновић, Стих и ритам у функцији музичког васпитања, Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста, Врање: Учитељски факултет, 321–332. Марицки (1978): Д. Марицки, Теорија рецепције у науци о књижевности, Београд: Нолит.

Марјановић (2001): В. Марјановић, Књижевност за децу и младе, Београд: Виша школа за образовање васпитача.

Мркаљ (2013): З. Мркаљ, Методолошке основе за проучавање лика хероја  у бајкама намењеним млађем школском узрасту, Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста, Врање: Учитељски факултет, 286–294.

Олујић (1982): Г. Олујић, Поетика бајке, у књизи: Дечја књижевност у књижевној критици, ур. Воја Марјановић, Београд: Савремена администрација.

Поповић (2013): Ж. Поповић, Улога бајке у аналитичкој психотерапији (док- торска дисертација), Београд: Филозофски факултет Универзитета у Београду.

Петрески (2014): Х. Петрески, Српска и македонска ауторска бајка у настави, Узданица, часопис за језик, књижевност, уметност и педагошке науке, 11/1, Јагоди- на: Факултет педагошких наука, 87– 95.

Смиљковић (2006): С. Смиљковић, Ауторска бајка, Врање: Учитељски фа- култет.

Стојадиновић, Здравковић (2013): A. Стојадиновић, В. Здравковић, Интегра- тивна компонента песме за децу у настави музичке културе и српског језика, Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста, Врање: Учитељски факултет, 433–443.

Стојановић (2015): Б. Стојановић, Вредности народне књижевности у настави ‒ теоријски и методички приступ, Врање: Учитељски факултет.

Тасић Митић (2013): И. Тасић Митић, Улога бајке као књижевне врсте у фор- мирању психосоцијалних модела понашања ученика, Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста, Врање: Учитељски факултет, 426–432.

Тасић Митић (2018): И. Тасић Митић, Индивидуализована настава у обради прозних текстова у млађим разредима основне школе (докторска дисертација), Вра- ње: Педагошки факултет Универзитета у Нишу.

Тодоров (2006): Н. Тодоров, Ученици и бајке, Сомбор: Педагошки факултет.

Требјешанин (1994): Ж. Требјешанин, Савремена истраживања склопа, стила и смисла бајке, у: Макс Лити, Европска народна бајка, Београд: Орбис.

Требјешанин (2013): Ж. Требјешанин, Педагошка вредност бајки ‒ Мишљења родитеља колико и зашто савремена деца воле бајке, Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста, Врање: Учитељски факултет, 28–38.