Povezanost motoričkih sposobnosti i uspeha učenika mlađeg školskog uzrasta

Uzdanica XVIII 1 (2021), (str. 315-324)

AUTOR(I): Sandra R. Milanović, Nevenka P. Zrnzević

E-ADRESA: sandra.milanovic@pefja.kg.ac.rs, nevenka.zrnzevic@pr.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.1.315M

SAŽETAK:

Cilj rada je bio da se istraži povezanost motoričkih sposobnosti i razvoja intelektualnih sposobnosti učenika, kao i povezanost rezultata na testovima motoričkih sposobnosti i uspeha učenika. Istraživanje je bilo transverzalnog karaktera. Sprovedeno je u drugom polugodištu školske 2019/2020. godine u OŠ „17. oktobar” u Jagodini, na uzorku od 60 učenika trećeg razreda. Uzorak je bio podeljen u dva subuzorka prema polu (30 devojčica i 30 dečaka). Za procenu motoričkih sposobnosti kori- šćeno je pet testova iz EUROFIT baterije testova. Od motoričkih testova korišćeni su testovi Taping rukom, Skok udalj iz mesta, Pretklon sa dosezanjem u sedu, Izdržaj u zgibu i Čunasto trčanje na 10 x 5 m. Za procenu uspeha učenika, uzete su završne ocene učenika na kraju školske godine iz pet nastavnih predmeta ‒ Srpski jezik, Engleski jezik, Matematika, Svet oko nas i Fizičko vaspitanje. Od deskriptivnih statističkih parametara za svaku varijablu izračunati su aritmetička sredina, standardna devijacija, minimalni i maksimalni rezultat. Korelacije su izračunate primenom Pirsonovog koeficijenta korelacije, a razlike između grupa primenom Studentovog T-testa za neza- visne uzorke. Utvrđena je korelacija kod dečaka između motoričkog testa Taping rukom za procenu repetitivne snage ruku i nastavnog predmeta Srpski jezik sa vrednošću od − 0,407. Na osnovu T-testa utvrdili smo da postoje statistički značajne razlike u testu Pretklon sa dosezanjem u sedu kod devojčica sa vrednošću p = 0,000 u odnosu na dečake, kao i u nastavnom predmetu Engleski jezik u korist devojčica sa vrednošću od p = 0,014.

KLJUČNE REČI:

fizičke aktivnosti, uspeh u školi, relacije, razlike, učenici

LITERATURA:

Berković (1971): L. Berković, Uticaj fizičkog vežbanja na neke intelektu- alne funkcije (neobjavljen magistarski rad), Beograd: Fakultet fizičkog vaspitanja. Božin (2005): A. Božin, Uvod u psihologiju školskog detinjstva, Beograd: Učiteljski fakultet.

Višnjić, Martinović (2005): D. Višnjić, D. Martinović, Metodika fizič- kog vaspitanja, Beograd: BIGZ.

Gadžić, Živanović, Milojević (2012): A. Gadžić, N. Živanović, A. Miloje- vić, Motoričke i kognitivne sposobnosti učenika osnovne škole, u: N. Živanović, S. Bubanj (ur.), FIS komunikacije 2011 u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji, XV međunarodni naučni skup, Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 40–48. Đorđević, Trnavac (1998): J. Đorđević, N. Trnavac, Pedagogija, Beograd: Naučna knjiga i Naučna knjiga komerc.

Leskošek (1980): J. Leskošek, Teorija fizičke kulture, Beograd: NIP Partizan.

Orlić, Cvetković, Jakšić (2010): D. Orlić, M. Cvetković, D. Jakšić, Razlike u motoričkim i kognitivnim sposobnostima kod devojčica uzrasta 7 godina, Sport Mont, VII(21‒22), 141–148.