Лудичке активности у настави шпанског језика

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 303-314)

АУТОР(И): Соња Н. Пајић, Милена Д. Радовановић

Е-АДРЕСА: sonjahornjak@live.com, milena.radovanovic81@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.1.303P

САЖЕТАК:

У раду смо желели да укажемо на важност примене лудичких активности на часу шпанског језика, као и да сагледамо тренутну ситуацију примене лудичких активности у настави шпанског језика у Србији. С обзиром на то да код нас лудичке активности у настави шпанског језика нису довољно проучаване, потребно је посветити више пажње овој теми. Први део рада представља теоријски оквир којим се представљају предности примене лудичких активности у настави шпанског језика, као и практични аспекти њихове примене на часу. Бројне предности које произлазе из примене лудичких активности на часу могу унапредити наставу шпанског језика у Србији и учинити је ефикаснијом. Други део рада приказује спроведено истраживање чији је циљ био испитивање става наставника шпанског језика према примени лудичких активности на часу. Узорак су чинили наставници шпанског језика основношколских, средњошколских и високошколских установа. Истраживање је потврдило да наставници шпанског језика у Србији имају позитиван став према примени лудичких активности на часу, да их увелико користе, али и да постоји потреба за организовањем семинара и обука на ову тему.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

лудичке активности, шпански као страни језик, истраживање, став наставника

ЛИТЕРАТУРА:

Бељо Естевес (1990): A. Bello Estévez, Los Juegos: Planteamiento y Clasificaciones, In: Didáctica de las Segundas Lenguas, Madrid: Santillana, 136–157.

Барета (2006): D. Baretta, Lo lúdico en la enseñanza-aprendizaje del léxico: propuesta de juegos para las clases de ELE, RedELE revista electrónica de didáctica / español lengua extranjera, 7, 27‒42. Retrieved in February 2021 from https://www. educacionyfp.gob.es/dam/jcr:394d1a27-bfd7-48d9-b68a-bee490278cba/2006-redele-7- 02baretta-pdf.pdf.

Бриме Бертнард (2007): M. E. Brime Bertnard, El componente lúdico en la clase de E/LE, RedELE (red electrónica de didáctica del español como lengua extranjera), 65‒77. Retrieved in February 2021 from http://www.mecd.gob.es/redele/BibliotecaVirtual/2008/ NumerosEspeciales/ENERO_CERVANTES_NAPOLES.html.

Витаз (2017): М. Витаз, Утицај лудичких активности на учење енглеског је- зика као страног на академском нивоу и ставови студендата о њиховом коришћењу, докторска дисертација, Београд: Филолошки факултет. Преузето марта 2021. са http:// eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5521.

Гуасталегнане (2009): H. Guastalegnanne, Juegos para trabajar gramática y vocabulario en la clase ELE, Suplementos marcoELE, núm. 9, V encuentro brasileño de profesores de español, 1‒34. Retrieved in February 2021 from https://marcoele.com/ descargas/enbrape/guastalegnanne_juegos.pdf.

Ернандес Ћиринос де Хесус, Силва де Хесус Ернандес (2020): Ramón Antonio Hernández Chirinos de Jesus, Francisco das C. Silva de Jesus Hernández, Actividades lúdicas en las clases de español como lengua extranjera, Cultura Educación Sociedad, 207–220. Retrieved in February 2021 from: https://revistascientificas.cuc.edu.co/ culturaeducacionysociedad/article/view/28652934.

Институт Сервантес (2006): Instituto Cervantes, Plan curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el español, Madrid: Instituto Cervantes ‒ Biblioteca nueva. Retrieved in February 2021 from http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/ plan_curricular/.

Лабрадор Пикер, Мороте Маган (2008): M. J. Labrador Piquer, P. Morote Magán, El juego en la enseñanza de ELE, Glosas didácticas, revista electrónica internacional, num 17, primavera 2008, 71‒84. Retrieved in February 2021 from https://www.um.es/ glosasdidacticas/numeros/GD17/07.pdf.

Мартинес Агудо (2003): J. de D. Martínez Agudo, Hacia una enseñanza de lenguas extranjeras basada en el desarrollo de la interacción comunicativa, Didáctica (Lengua y Literatura), vol. 15, Universidad de Extremadura, 139–160. Retrieved in February 2021 from https://revistas.ucm.es/index.php/DIDA/article/view/DIDA0303110139A.

Невадо Фуентес (2008): C. Nevado Fuentes, El componente lúdico en las clases de ELE, MarcoELE. Revista de Didáctica Español Lengua Extranjera, 7 , 1‒14. Retrieved in February 2021 from https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92152390006.

Савет Европе (2001): Consejo de Europa, Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación, Estrasburgo, Departamento de Política Lingüística. Retrieved in February 2021 from https://cvc.cervantes.es/ensenanza/ biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf.

Симовић (2012): В. Симовић, Игра у настави/учењу страног језика, Филологи- ја и универзитет: тематски зборник радова, Ниш: Филозофски факултет, 678‒687. Преузето фебруара 2021. са izdanja.filfak.ni.ac.rs › zbornici › 2012 › download.

Хорњак (2013): С. Хорњак, Игре као дидактички материјали у настави стра- них језика, у: Ј. Вучо, О. Дурбаба (ур.), Језик и образовање, Београд: Филолошки факултет, 411‒421. Преузето фебруара 2021. са https://www.academia.edu/29463463/ Igre_kao_didakti%C4%8Dki_materijali_u_nastavi_stranih_jezika.