Персуазивност медија и медијски ефекти на појединца и публику

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 103-115)

АУТОР(И): Самир Х. Љајић, Милан Н. Дојчиновић

Е-АДРЕСА: ljajics@gmail.com, dojchaaa@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.1.103L

САЖЕТАК:

Моћ медија и убеђивачка својства „седме силе” одувек су интересовали јавност, али и многе теоретичаре медија, социологе, психологе, па и медицинаре, који су истраживали утицај медијског садржаја на ниво хормона у телу или телесне девијације које су се догађале људском организму услед претеране употребе медија. У овом раду сублимирани су ефекти медија на појединца и публику у оквиру неких од најпознатијих медијских теорија, тражећи упоришта у области психологије медија и социјалне психологије. Персуазивност медија описана је у раду ослањањем на теорију дневног реда и теорију о спирали тишине, уз проматрање ефеката ових теорија, од штампе па до дигиталних медија. У раду је истакнут и утицај медија коришћењем декора и мизансцена у ТВ студију, затим рекламократије, потрошачког конзумеризма, а наведен је и значај информативне лавине за персуазивно дејство медија.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

утицај медија, теорија дневног реда, теорија о спирали тишине

ЛИТЕРАТУРА:

Богдановић (2013): Ј. Богдановић, Грађанско новинарство у Србији, ЦМ: Communication Management Quarterly: Часопис за управљање комуницирањем, Бео- град: Факултет политичких наука.

Вукадиновић (2013): М. Вукадиновић, Звезде супермаркет културе, Београд: Clio.

Вуксановић (2007): Д. Вуксановић, Филозофија медија: онтологија, естетика, критика, Београд: Чигоја штампа.

Делор (1996): Ж. Делор, Образовање – скривена ризница, Београд: Министар- ство просвете Републике Србије.

Дојчиновић, Љајић, Дојчиновић (2020): М. Дојчиновић, С. Љајић, Н. Дој- чиновић, Изазови медија у дигитално доба – питање профитабилности и опстанка, Узданица, часопис за језик, књижевност и педагошке науке, XVII/1, 179–194.

Дојчиновић, Петковић (2017): М. Дојчиновић, В. Петковић, Улога медија у служби очувања културног идентитета, Језик, књижевност, време Књижевна истраживања, зборник радова, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 131–149.

Кунцик, Цифел (2006): M. Kunzcik, A. Zipfel, Увод у знаност о медијима и комуникологију, Загреб: Zaklada Fridrich Elbert.

Петковић, Дојчиновић (2016): В. Петковић, М. Дојчиновић, Технолошки на- предак медија као предуслов вишезначности, Језик, књижевност, значење: Језичка истраживања, зборник радова, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 457–473.

Радојковић, Милетић (2005): М. Радојковић, М. Милетић, Комуницирање, медији и друштво, Нови Сад: Stylos издаваштво.

Херман, Мекчесни (2004): Е. С. Херман, Р. В. Мекчесни, Глобални медији, Београд: Clio.

Хоркхајмер, Адорно (2002): M. Horkheimer, T. W. Adorno, Dialectic of Enlightenment – Philosophical Fragments, California: Stanford University Press.

Џајлс (2010): Д. Џајлс, Психологија медија, Београд: Clio.

ВЕБ-ИЗВОР

Рунциман (2015): D. Runciman, Дигитална политика, https://pescanik.net/ digitalna-politika/, приступљено септембра 2020.