Хомодијегетички роман Борислава Пекића: почетак српске постмодерне

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 53-68)

АУТОР(И): Бранко А. Илић

Е-АДРЕСА: brail@live.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.1.053I

САЖЕТАК:

У раду се полази од жанровског дефинисања хомодијегетичког романа приповедне врсте засноване на специфичном положају наратора у тексту. Указује се на значајну улогу Борислава Пекића као аутора који, заједно са Данилом Кишом, учествује у преображају модернистичке српске књижевности током шездесетих и седамдесетих година прошлог века. Посебно се анализира карактеристични наративни субмодел коришћен у свим Пекићевим раним текстовима – хомодијегетички приповедач који у равни приказаног света записује сопствено казивање. На примеру Ходочашћа Арсенија Његована, првог у низу од четири ауторова хомодијегетичка романа, испитују се импликације примењене наративне стратегије пронађеног рукописа. Интерпретација остварених ефеката приповедног поступка, као и сложеност значења овог текста, указују на ауторово супротстављање модернистичкој уметничкој парадигми доминантној у српској књижев- ности поменутог периода. Анализа примењених наративнотехничких решења у роману открива да инверзија подразумеваног односа између текста и стварности представља кључни елемент Пекићевог постмодерног стваралачког приступа.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

хомодијегетички роман, Борислав Пекић, хомодијегетичко припове- дање, постмодерна српска књижевност, Ходочашће Арсенија Његована, наративна стра- тегија, роман у првом лицу, српски роман

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОРИ

Пекић (2010): Б. Пекић, Ходочашће Арсенија Његована, Београд: Evro-Giunti.

Пекић (1970): Б. Пекић, Када пишем, имам утисак да само изнова режирам неки стари текст, Књижевна критика, I, 1, 103‒108.

ЛИТЕРАТУРА

Батлер (2012): К. Батлер, Постмодернизам: Сасвим кратак увод, Београд: Службени гласник.

Владушић (2013): С. Владушић, Зашто Пекић овде и сада, Летопис Матице српске, год. 189. књ. 491, св. 4, Нови Сад: Матица српска, 445‒446.

Женет (1983): G. Genette, Narrative Discourse: An Essay in Method, Ithaca, New York: Cornell University Press.

Женет (1991): G. Genette, Introduction to the Paratext, New Literary History, 22 (2), (Spring, 1991), Johns Hopkins University Press, 261‒272.

Илић (2015): Б. Илић, Мотив двојника у српском хомодијегетичком роману

Дервиш и смрт Меше Селимовића, у: М. Ковачевић (ур.), Наука и слобода: зборник радова, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, књ. 9, том 1/2, 729‒745.

Илић (2019): Б. Илић, Роман Гроздане Олујић Преживети до сутра у окру- жењу српског послератног модернизма, Узданица, часопис за језик, књижевност и педагошке науке, XVI/1, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Кра- гујевцу, 105‒117.

Илић (2020): Б. Илић, Тридесет година из живота Милана Наранџића – први српски хомодијегетички роман, Узданица, часопис за језик, књижевност и педаго- шке науке, XVII/1, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 55‒51.

Јерeмић (2007): Љ. Јеремић, О српским писцима, Београд: Српска књижевна задруга.

Јерков (1991): А. Јерков, Од модернизма до постмодерне: Приповедач и поети- ка, прича и смрт, Приштина: Јединство ‒ Горњи Милановац: Дечје новине.

Марчетић (2003): А. Марчетић, Фигуре приповедања, Београд: Народна књига / Алфа.

Палавестра (2012): П. Палавестра, Послератна српска књижевност 1945‒1970. и њена историја, Београд: Службени гласник.

Пантић (1999): М. Пантић, Модернистичко приповедање, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Пантић (2007): М. Пантић, Грађански роман Б. Пекића, преузето 4. 2. 2021. са http://www.borislavpekic.com/2007/10/graanski-roman-b-pekia-1-deo.html.

Пијановић, Јерков (2009): П. Пијановић, А. Јерков (ур.), Поетика Борислава Пекића: Преплитање жанрова, Београд: Институт за књижевност и уметност, Слу- жбени гласник.

Русе (1995): Ж. Русе, Нарцис романописац: оглед о првом лицу у роману, Срем- ски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Солар (2010): М. Солар, Како говорити о постмодернизму у књижевности?, Укус, митови и поетика, Београд: Службени гласник.

Фелан (2005): J. Phelan, Living to tell about it: a rhetoric and ethics of character narration, Ithaca and London: Cornell University Press.

Флакер (2011): А. Флакер, Период, стил, жанр, Београд: Службени гласник.

Џејмсон (1985): Ф. Џејмсон, Постмодернизам или културна логика касног капитализма, Трећи програм, 64/I, Београд: Радио Београд, 181‒227.