Zavičajni prostor u „Hronici moje varoši“ Momčila Nastasijevića i romanu „Nišči“ Vidosava Stevanovića

Uzdanica XVIII 1 (2021), (str. 37-51)

AUTOR(I): Aleksandra D. Matić

E-ADRESA: aleksandra.matic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.1.037M

SAŽETAK:

Predmet rada je istovetna imaginacija zavičajnog prostora, zasno- vana na modernističkoj rekontekstualizaciji mitsko-folklorne matrice, u zbirci pripovedaka Hronika moje varoši Momčila Nastasijevića i u romanu Nišči Vidosava Stevanovića. Cilj rada je da se ukaže na mitopoetska značenja toponima i mikrotoponi- ma, koji formiraju fikcionalnu mapu „nečistih” lokaliteta zavičajnog prostora, onto- loški autonomnu u odnosu na stvarni svet i prožetu osobenim semantičkim slojevima, a koji se neraskidivo prožimaju sa licima i događajima u analiziranim delima. Rad se otuda bavi i odnosom prostornih karakteristika i mentalnih, moralnih, bioloških slabosti meštana, usled kojih se stvara aura „zle kobi” nad zavičajnim prostorom.

KLJUČNE REČI:

mit, predanje, prostor, zavičaj, nečisto, kob, hronotop, toponimija

LITERATURA:

IZVORI

Nastasijević (2003): M. Nastasijević, Hronika moje varoši, Gornji Milano- vac: Biblioteka „Braća Nastasijević”.

Stevanović (2011): V. Stevanović, Nišči, Beograd: Dereta.

LITERATURA

Ahmetagić (2014): J. Ahmetagić, Pripovedač i priča, Leposavić: Institut za srpsku kulturu.

Bal (2000): M. Bal, Naratologija, Beograd: Narodna knjiga.

Bošković (2018): D. Bošković, Nulti stepen realizma, Kragujevac: Filo- loško-umetnički fakultet.

But (1976): V. But, Retorika proze, Beograd: Nolit.

Deretić (1987): J. Deretić, Kratka istorija srpske književnosti, Beograd: BIGZ. Eko (2003): U. Eko, Šest šetnji po narativnoj šumi, Beograd: Narodna knjiga. Karić (2014): M. Karić, Šumadija – istorija i mit: Hronika moje varoši,

Zbornik radova sa naučnog skupa Šumadija – istorija i mit, ur. Miodrag Stojano- vić, Živojin Andrejić, Rača: Centar za mitološke studije Srbije, 697–714.

Kragujević (1976): T. Kragujević, Mitsko u Nastasijevićevom delu, Beograd: „Vuk Karadžić”.

Perišić (2015): N. Perišić, Poetika proze Momčila Nastasijevića, dok- torska disertacija, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet.

Radin (1996): A. Radin, Motiv vampira u mitu i književnosti, Beograd: Prosveta.

Rajan (2001): M.-L. Ryan, Narrative as Virtual Reality, Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.

Cvetić (2011): M. Cvetić, Das Unheimliche: psihoanalitičke i kulturalne teorije prostora, Beograd: Orion Art, Univerzitet, Arhitektonski fakultet.

Četman (1978): S. Chatman, Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film, Cornell: Cornell UP.

Šarović (2009): M. Šarović, Tipovi hronotopa u prozi o vampirima, Moć književnosti: in memoriam Ana Radin, ur. Mirjana Detelić, Ana Radin, Beograd: Balkanološki institut SANU, 117–137.