Завичајни простор у „Хроници моје вароши“ Момчила Настасијевића и роману „Нишчи“ Видосава Стевановића

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 37-51)

АУТОР(И): Александра Д. Матић

Е-АДРЕСА: aleksandra.matic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.1.037M

САЖЕТАК:

Предмет рада је истоветна имагинација завичајног простора, засно- вана на модернистичкој реконтекстуализацији митско-фолклорне матрице, у збирци приповедака Хроника моје вароши Момчила Настасијевића и у роману Нишчи Видосава Стевановића. Циљ рада је да се укаже на митопоетска значења топонима и микротопони- ма, који формирају фикционалну мапу „нечистих” локалитета завичајног простора, онто- лошки аутономну у односу на стварни свет и прожету особеним семантичким слојевима, а који се нераскидиво прожимају са лицима и догађајима у анализираним делима. Рад се отуда бави и односом просторних карактеристика и менталних, моралних, биолошких слабости мештана, услед којих се ствара аура „зле коби” над завичајним простором.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

мит, предање, простор, завичај, нечисто, коб, хронотоп, топонимија

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОРИ

Настасијевић (2003): M. Настасијевић, Хроника моје вароши, Горњи Милано- вац: Библиотека „Браћа Настасијевић”.

Стевановић (2011): V. Stevanović, Nišči, Beograd: Dereta.

ЛИТЕРАТУРА

Ахметагић (2014): Ј. Ахметагић, Приповедач и прича, Лепосавић: Институт за српску културу.

Бал (2000): M. Bal, Naratologija, Beograd: Narodna knjiga.

Бошковић (2018): Д. Бошковић, Нулти степен реализма, Крагујевац: Фило- лошко-уметнички факултет.

Бут (1976): V. But, Retorika proze, Beograd: Nolit.

Деретић (1987): Ј. Deretić, Kratka istorija srpske književnosti, Beograd: BIGZ. Еко (2003): U. Eko, Šest šetnji po narativnoj šumi, Beograd: Narodna knjiga. Карић (2014): М. Карић, Шумадија – историја и мит: Хроника моје вароши,

Зборник радова са научног скупа Шумадија – историја и мит, ур. Миодраг Стојано- вић, Живојин Андрејић, Рача: Центар за митолошке студије Србије, 697–714.

Крагујевић (1976): Т. Крагујевић, Митско у Настасијевићевом делу, Београд: „Вук Караџић”.

Перишић (2015): Н. Перишић, Поетика прозе Момчила Настасијевића, док- торска дисертација, Београд: Универзитет у Београду, Филолошки факултет.

Радин (1996): А. Радин, Мотив вампира у миту и књижевности, Београд: Просвета.

Рајан (2001): M.-L. Ryan, Narrative as Virtual Reality, Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.

Цветић (2011): M. Cvetić, Das Unheimliche: psihoanalitičke i kulturalne teorije prostora, Beograd: Orion Art, Univerzitet, Arhitektonski fakultet.

Четман (1978): S. Chatman, Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film, Cornell: Cornell UP.

Шаровић (2009): М. Шаровић, Типови хронотопа у прози о вампирима, Моћ књижевности: in memoriam Ана Радин, ур. Мирјана Детелић, Ана Радин, Београд: Балканолошки институт САНУ, 117–137.