Одлике епа и епске технике на примеру „Епа о Гилгамешу“

Узданица XVIII 1 (2021), (стр. 21-35)

АУТОР(И): Предраг С. Мирчетић

Е-АДРЕСА: predrag.mircetic@fil.bg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.1.021M

САЖЕТАК:

У раду се на примеру сумерско-вавилонског Епа о Гилгамешу пред- стављају и објашњавају основне одлике епа као књижевне врсте, као и најважније епске технике. У првом делу рада аутор на примерима из Гилгамеша разматра најважније епске одлике као што су идеализовани херој, низање пустоловина (епизода) око хероја, херојев пријатељ и епска опширност. У другом делу аутор анализира епске технике попут ретар- дације, дигресије, епизоде, антиципације и ретроспекције у Епу о Гилгамешу. У завршном делу рада аутор на основу добијених резултата закључује да Еп о Гилгмашу представља темељ и узор целокупне епске поезије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Еп о Гилгамешу, еп, ретардација, ретроспекција, антиципација

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОРИ

Гилгамеш (1991): Gilgameš: sumersko-vavilonski ep, Sarajevo: „Veselin Masleša”. Гилгамеш (1994): Гилгамеш: сумерско-вавилонски еп, Београд: Књига-комерц. Гилгамеш (2003): Гилгамеш, сумерско-акадски еп о Гилгамешу, Београд: Издавачка кућа „Драганић”.

ЛИТЕРАТУРА

Акерман (2005): S. Ackerman, When Heroes Love, New York: Columbia University Press.

Ауербах (1968): E. Auerbah, Mimezis, prikazivanje stvarnosti u zapadnoj književnosti, Beograd: Nolit.

Вишић (2003): М. Вишић, Сумерско-акадски Еп о Гилгамешу, у: Гилгамеш, сумерско-акадски еп о Гилгамешу, Београд: Издавачка кућа „Драганић”, 87–160.

Вишић (2016): М. Вишић, Сумерско-акадски Еп о Гилгамешу, Матица црно- горска, бр. 68, 391–482, http://www.maticacrnogorska.me/matica68.html [12. 12. 2020.]/. Јанковић (1994): В. Јанковић, На праизовору епског песништа, у: Гилгамеш: сумерско-вавилонски еп, Београд: Књига-комерц, 7–15.

Кајзер (1973): В. Кајзер, Језичко уметничко дело, Београд: Српска књижевна задруга.

Кот (1990): J. Kot, Kameni potok, Beograd: Književne novine.

Куленовић (1991): T. Kulenović, Gilgameš, poema o smrti, u: Gilgameš: sumersko-vavilonski ep, Sarajevo: „Veselin Masleša”, 157–168.

Милутиновић (1999): З. Милутиновић, Еп o Гилгамешу, у: Општа књижев- ност, изабрана тумачења, прир. Зоран Милутiновић, Београд – Крагујевац: Фило- лошки факултет – ИДП „Нова светлост”, 9–14.

Павличић (1986): P. Pavličić, Epsko pjesništvo, u: Uvod u književnost, ur. Zdenko Škreb, Ante Stamać, Zagreb: Globus, 411–439.

Препрек (1991): S. Preprek, Na tragu rane kulture, u: Gilgameš: sumersko-vavilonski ep, Sarajevo: „Veselin Masleša”, 5–54.

Принс (2011): Dž. Prins, Naratološki rečnik, Beograd: Službeni glasnik.

Рајнер (1982): E. Reiner, Mezopotamska književnost, u: Povijest svjetske književnosti, knj. 1, Zagreb: Mladost, 35–52.

РКТ (1986): Rečnik književnih termina, ur. Dragiša Živković, Beograd: Nolit. Солар (2005): M. Solar, Teorija književnosti, Zagreb: Školska knjiga.

Тартаља (2000): И. Тартаља, Теорија књижевности, Београд: Завод за уџбе- нике и наставна средства.

Томашевски (1972): Б. Томашевски, Теорија књижевности, поетика, Београд: Српска књижевна задруга.