ПРВА АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ РЕГИСТРОВАНИ У ОКРУЖЕЊУ ЛЕКОВИТИХ ИЗВОРА ДУЖ СЛИВА КОЛУБАРЕ

Serbian Studies Research (2022)  (стр. 207-222)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Љубиша Б. Васиљевић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: ljubisa05@gmail.com

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/SSRXIII1.207V

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У географском оквиру слива реке Колубаре постоји више лековитих извора. Археолошки налази сведоче о могућности да су неки од њих били познати и коришћени током трајања праисторијског, античког и/или средњовековног периода. У атарима насеља Бања Љиг, Оглађеновац, Црниљево, Славковица, Пауне и Петница регистровани су археолошки локалитети. Из прегледа локалитета извесно се да закључити да се на просторима у окружењу лековитих извора дуж слива Колубаре одвијао буран живот током бројних епоха у прошлости. Mожемо сматрати да је и постојање и коришћење термалних извора представљало значајан елеманат заједница живота некадашњих.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

археолошки локалитети, лековити извори, слив Колубаре, Бања Љиг, Оглађеновац, Црниљево, Пауне, Петница

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Арсић 2011: Радивоје Арсић, „Просторни контекст налаза римских вотивних и надгробних споменика у северозападној Србији”, Београд: Зборник Народног музеја у Београду – археологија, бр. ХХ/1, 195–208.
 • Васиљевић 2014: Љубиша Васиљевић, Експлоатација и значај термалних извора у римском периоду на територији Србије, Београд: Филозофски факултет, непубликована докторска дисертација.

 • Vasiljević 1980: Milivoje Vasiljević, „Arheološka rekognosciranje u Podrinju”, Beograd: Arheološki pregled, br. 21, 205–228.

 • Васић 1985: Милоје Васић, „Мачва и Подриње у римско доба”, Београд: Гласник Српског археолошког друштва, бр. 2, 124–141.

 • Влаховић, Милошевић 1971: Petar Vlahović, Nikola Milošević, „Petnička pećina, Valjevo – paleolitska stanica”, Beograd: Arheološki pregled, br. 13, 10–16. 

 • Гарашанин, M., Гарашанин, Д. 1951: Милутин Гарашанин, Драга Гарашанин, Археолошка налазишта у Србији, Београд: Просвета. 

 • Грбић 1953: Миодраг Грбић, „Западна Србија у римско доба”, у: Ђурђе Бошковић (ур.), Археолошки споменици и налазишта у Србији I – Западна Србија, Београд: Српска академија наука – Археолошки институт, 13–23.

 • Живановић 2008: Зоран Живановић, „Публиковани археолошки локалитети општине Коцељева, праисторија – део први”, Шабац: Museum, бр. 9, 49–76. 

 • Живановић 2009: Зоран Живановић, „Публиковани археолошки локалитети општине Коцељева, антика – део други”, Шабац: Museum, бр. 10, 33–54. 

 • Живановић 2010: Зоран Живановић, „Публиковани археолошки локалитети општине Коцељева, средњовековни период – део трећи”, Шабац: Museum, бр. 11, 13–54. 

 • Живановић 2011: Зоран Живановић, Археолошки локалитети општине Коцељева, Београд: Народни музеј, непубликовани хабилитациони рад. 

 • Зечевић 2005: Емина Зечевић, Мраморје стећци у Западној Србији, Београд: Српско археолошко друштво. 

 • Јеж 1993: Жељко Јеж, „Резултати археолошких ископавања средњовековне цркве у селу Дићи код Љига”, Београд: Гласник Друштва конзерватора Србије, бр. 17, 85–90.

 • Јеж, Старовић 1994: Жељко Јеж, Андреј Старовић, „Археолошки локалитети и налазишта у ваљевском крају”, у: Зоран Јоксимовић и Здравко Ранковић (ур.), Ваљевац – Велики народни календар за просту 1994. годину, Ваљево: Агенција Ваљевац, 369–381. 

 • Јовановић 1989: Александар Јовановић, „Налази из римског периода у ваљевском крају”, Ваљево: Истраживања, бр. II, 58–65. 

 • Јовановић 1993: Александар Јовановић, „Налази из римског периода у ваљевском крају”, у: Мирјана Исаиловић (ур.), Ваљево кроз векове, Ваљево: Народни музеј Ваљево, 44–51. 

 • Костић 2006: Мирјана Костић, „Античка топографија Ваљевског краја”, Ваљево: Гласник Историјског архива Ваљево, бр. 40, 5–26.

 • Мадас 1975: Dimitrije Madas, „Slavkovica, opština Ljig – ostaci srednjovekovne crkve”, Beograd: Arheološki pregled, br. 17, 154–157.

 • Мадас 1976: Dimitrije Madas, „Slavkovica, Ljig – srednjovekovna crkva i nekropola”, Beograd: Arheološki pregled, br. 18, 144–146.

 • Пековић 2006: Археолошка збирка у Војном музеју у Београду, Београд.: Српско археолошко друштво – Војни музеј Београд, 

 • Пецикоза 2011: Владимир Пецикоза, „Деценије откривања сопствене прошлости”, у: Здравко Ранковић (ур.), Колубара народни календар за просту 2011. годину, Ваљево: Издавачко друштво Колубара, 103–108.

 • Срејовић 1997: Dragoslav Srejović, Arheološki leksikon, Beograd: Savremena administracija.

 • Томовић 2009: Гордана Томовић, „Посед српског властелина Детоша у XIV веку”, Београд: Историјски часопис, књ. LVIII, 93–108.

 • Филиповић 2003: Будимир Филиповић, Минералне, термалне и термоминералне воде Србије, Врњачка Бања – Београд: Удружење бањских и климатских места – Институт за хидрогеологију Рударско-геолошког факултета у Београду. 

 • Хегнер, Мрђиć 1996: Katarina Hegner, Nemanja Mrđić, „Arheološko-istorijska interpretacija ostave rimskog srebrnog novca iz Donjeg Crniljeva”, Petnica–Valjevo: Petničke sveske, br. 42, deo III, 44–57.