НАРОД И РАД: ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ НАЦИФИКАЦИЈЕ НЕМАЦА У МЕЂУРАТНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ

Serbian Studies Research (2022)  (стр. 171-206)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Филип Крчмар

Е-АДРЕСА / E-MAIL: fkistarzr@gmail.com

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/SSRXIII1.171K

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Средином тридесетих година прошлог века дошло је до нарушавања дотле непомућеног јединства у вођству немачке народносне мањине у Краљевини Југославији. Оно се очитовало у сукобу између две струје унутар Културбунда, кровне фолксдојчерске организације: прву су сачињавали старији функционери, конзервативци грађанско-демократске оријентације, који су своје политичко искуство стекли још у време Аустроугарске монархије и до средине тридесетих успевали да одрже контролу над свим привредним, просветним, културним и др. организацијама немачке националне мањине. На другој страни били су представници млађе генерације – тзв. ‘oбновитељи’, махом студенти и млађи људи школовани у Немачкој, одакле су се враћали кући задојени националсоцијалистичком идеологијом коју су потом ширили даље у свом окружењу. Током друге половине тридесетих (1934–1939) између ове две фракције водила се беспоштедна борба, која ће на крају бити решена у корист нацистичке струје. Победа ‘oбновитеља’ значила је почетак потпуног „глајхшалтовања”, односно синхронизације и усклађивања немачке народносне мањине са спољном политиком хитлеровског Трећег рајха. У раду се анализира садржај часописа Народ и рад (нем. Volk und Arbeit), који су уређивали водећи људи Обновитељског покрета, а у ком су отворено и без икаквог увијања изношени нацистички ставови и основни постулати идеологије „крви и тла” (нем. Blut und Boden), односно „мача и плуга” (нем. Schwert und Pflug). У укупно три до данас сачувана и доступна броја објављених од краја 1937. до краја 1939. године, публиковано је шездесетак разноврсних прилога: од ауторских текстова посвећених расној хигијени (еугеници), историји Подунавских Шваба, омладини, физичкој култури, музици, немачким националним мањинама у различитим европским земљама, итд. до књижевних прилога – кратких приповедака, песама итд. Промоција нацистичких светоназора од стране ‘oбновитеља’ визуелно је била употпуњена обиљем фотографија и илустрација. Последњи број часописа (за 1940. годину) изашао је крајем 1939. године.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Народ и рад, Обновитељски покрет, нацизам, фолксдојчери, Краљевина Југославија, идеологија крви и тла

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Bešlin, Branko. „Nemci u Vojvodini 1918–1941”. Tokovi istorije 1–4, Beograd 1999, 207–240.

 • Bešlin, Branko. Vesnik tragedije. Nemačka štampa u Vojvodini 1933–1941. Novi Sad 2001.

 • Бешлин, Бранко. „Два историјска романа о Подунавским Швабама у 18. веку”. Истраживања 15, Нови Сад 2004, 183–211.

 • Бешлин, Бранко. „Културно-просветни часописи Немаца у Војводини између два светска рата”. Зборник Матице српске за историју 52, Нови Сад 1995, 155–169.

 • Бешлин, Бранко. „Немачка католичка штампа у Војводини и њен спор са националсоцијалистима 1935–1941. године”. Зборник Матице српске за историју 59/60, Нови Сад 1999, 107–123.

 • Janjetović, Zoran. „Duhovni profil vojvođanskih Švaba”. Tokovi istorije 1–2, Beograd 2000, 55–67.

 • Janjetović, Zoran. „O nacifikaciji vojvođanskih Švaba”. Tokovi istorije 1–4, Beograd 1999,

 • Janjetović, Zoran. Deca careva, pastorčad kraljeva. Beograd 2005.

 • Janko, Sepp. Weg und Ende der deutsche Volksgruppe in Jugoslawien. Graz-Stuttgart 1982.

 • Крчмар, Филип. „Адам Милер Гутенбрун и национални препород Подунавских Шваба”. Зборник Матице српске за историју 83, Нови Сад 2011, 45–63.

 • Petri, Anton Peter. Biographisches Lexikon des Banater Deutschtums, Marquartstein 1992.

 • Rasimus, Hans. Als Fremde im Vaterland. Schwäbisch-deutsche Kulturbund im Spiegel der Presse. München 1989. 

 • Станић, Славко. „Швабе у Војводини. Социјални преглед”. Летопис Матице српске, књ. 330, св. 1, октобар – новембар 1931, 114–130. 

 • Volk und Arbeit 1938. Jahrweiser für das schaffende Deutschtum Jugoslawiens. Pančevo 1937.

 • Volk und Arbeit 1939. Jahrweiser für das schaffende Deutschtum Jugoslawiens. Pančevo 1938.

 • Volk und Arbeit 1940. Jahrweiser für das schaffende Deutschtum Jugoslawiens. Pančevo 1939.