ЕТНО-ИСТОРИЈА, МИТ О ИЗАБРАНОСТИ И НАЦИОНАЛНИ ОПСТАНАК СРБА

Serbian Studies Research (2022)  (стр. 159-170)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Срђан Шљукић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: srdjan.sljukic@ff.uns.ac.rs

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/SSRXIII1.159S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У овом прилогу говори се о етно-историји и миту о изабраности (А. Смит) као кључном културном ресурсу етничких група и нација у борби за опстанак. Анализирају се изворишта и карактер косовског мита (косовског завета) и указује на његов значај за очување српског идентитета. Посебно се подвлачи потреба његовог очувања и међугенерацијског преношења, као и улога друштвених фактора у овом процесу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

етно-историја, идентитет, косовски мит, мит о изабраности, Срби

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Малиновски, Бронислав. Мит, наука, религија. Београд: Просвета, 1971.

  • Милисавац, Живан (ур.). Антологија народних епских песама, I–II. Нови Сад: Матица српска • Београд: СКЗ, 1969.

  • Петровић Пироћанац, Зоран. Избрисати српски вирус. Београд: Чигоја штампа, 2002.

  • Smit, Entoni. Nacionalni identitet. Beograd: Čigoja štampa i Biblioteka XX vek, 1998.

  • Smith, Anthony D. Myths and Memories of the Nation. Oxford: Oxford University Press, 1999.

  • Smith, Anthony D. Chosen Peoples. Sacred Sources of National Identity. Oxford: Oxford University Press, 2008. 

  • Шљукић, Срђан, и Марица Шљукић. Друштво и сукоб. Београд: Завод за уџбенике, 2018.