ДВА ШАФАРИКОВА ТЕКСТА О СРБИМА

Serbian Studies Research (2022)  (стр. 63-76)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Зденка Валент Белић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: zdenkavb@gmail.com

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/SSRXIII1.063VB

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Павол Јозеф Шафарик (1795–1861) спада у наистакнутије личности словачке, чешке, али и српске историје и културе. Сем његовог значаја као историчара, научника, етнографа и оснивача славистике, у српском културном контексту сматра се и зачетником књижевноисторијског дискурса и првим библиографом. Шафарик је деловањем међу Србима значајно утицао на српско-словачке културне везе и допринео устаљивању типологије слике Срба у словачкој културној свести. За новоосновани часопис Летопис Матице српске написао је студију „Kаракер словенског народа воопште” (1825), а у циљу одбране Словена од „нетачних тврдњи” бројних западних аутора, који су у својим књигама писали o лошим особинама Словена. У духу панславизма писао о Словенима као о јединственом народу изузетно позитивних карактеристика. У овом прилогу Шафарик, додуше, наступа аналитично али као пристрасни бранилац Словена. У тексту „Преглед најновијег књижества Илириски Славјена”, Шафарик о Србима пише критично.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Павол Јозеф Шафарик, српско-словачке културне везе, панславизам, имагологија, слика Срба

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • BOGDANOVIĆ, David. Pregled književnosti hrvatske i srpske. T. II. Zagreb: Knjižara Kr. Sveučilišta i Jugoslav. akademije, 1916.
 • BRTÁN, Rudo. Slovensko-slovanské literárne vzťahy a kontakty: výber zo študií a článkov. Bratislava: Veda, 1979.
 • JIREČEK, Konštantín. P. J. Šafářik mezi Jihoslovany. V Praze: K. Jireček, 1895.
 • KMEĆ, Jan. Jugoslovenski motivi u slovačkoj književnosti, doktorska disertacija. Novi Sad: [s. n.], 1971.
 • KMEĆ, Jan: Jugoslovensko-slovačke slavističke veze. Novi Sad: Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, 1987.
 • KOLLÁR, Ján. O literárnej vzájomnosti. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1954.
 • MATULA, Vladimír. Ľudovít Štúr a myšlienka slovanskej vzájomnosti. Dostupné na: www.stur.sk
 • MILISAVAC, Živan. „Šafarik i Letopis Matice srpske”. U: Srpsko-slovačke književne i kulturne veze. Urednik Živan Milisavac. Novi Sad: Matica srpska, 1991. s. 67–86.
 • MRÁZ, Andrej. „Srbská ľudová poézia vo vývine slovenskej literatúry”. Nový život, roč. 8, č. 3–4, 1955, s. 357–362.
 • STANOJEVIĆ, Pavle. „Predislovije”. U: Šafárik, Pavel Jozef, O poreklu Slovena prema Lorencu Surovjeckom. Novi Sad: Arhiv Vojvodine, 1999.
 • ТОМИЋ, Сима Н. „Књижевни и научни рад П. Ј. Шафарика: литерарно-историјски преглед”. Летопис Матице српске, књ. 200, св. 4, 1899, стр. 111–134 Доступно на: http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=numerated&id=4318&m=2#page/140/mode/2up
 • ШАФАРИК, Павол Јозеф. „Карактер словенског народа воопште”. Летописи, 1, 1825, I, Предговор, стр. V–VI. Доступно на: http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=numerated&id=51&m=2#page/92/mode/2up
 • ШАФАРИК, Павол Јозеф. „Преглед најновијег књижества Илириски Славјена” (продолженије). Летописи, св. 4, 1933, стр. 1–34. Доступно на: http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=numerated&id=2262&m=2#page/6/mode/2up
 • ŠAFARIK, Pavel Jozef. O poreklu Slovena po Lorencu Surovjeckom. Novi Sad: Arhiv Vojvodine, Slovenski institut, 1998.