ПРЕДЛОГ ОДРЕЂЕЊА ПОЈМА МУЗИЧКА КРИТИКА И ТИПОЛОГИЈЕ КРИТИЧКИХ ТЕКСТОВА МЕЂУРАТНОГ ДОБА У СРБИЈИ

Наслеђе 55 (2023), стр. 299-312

АУТОР(И): Дина Д. Војводић Николић

Е-АДРЕСА: dinavojvodic@yahoo.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2355.299VN

САЖЕТАК:

У раду је дат предлог за одређење појма музичке критике и типова критичких текстова. Представљен је историјски развој музичке критике, њени проблеми, методе, циљеви и главни пред- ставници. Историја музичке критике идејно је повезана са музи- ком, а првенствено се појавила у повременим публикацијама. Континуирано бављење музичком критиком започето је средином 18. века када се јављају и прве отворене дискусије о различитим питањима музике. Међу првим музичким критичарима истичу се музички теоретичари и музиколози и филозофи Жан Жак Русо (Jean-Jacques Rousseau), Јохан Матезон (Johann Mattheson) и Чарлс Барни (Charles Burney). Последње године 18. и почетак 19. века обе- лежене су променом, те је сада главни покровитељ музике, а самим тим и критике, постала средња класа, а не дотадашња аристокра- тија. Циљ рада јесте да пружи одређену методологију помоћу које се могу категоризовати одређени типови критике. У централном делу рада биће представљен историјат и карактеристике српске музичке критике што може указати на даљи ток истраживања ове, за музичку науку, значајне тематике.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

музичка критика, историјат музичке критике, типови музичких критичких текстова, Милоје Милојевић, Петар Бингулац

ЛИТЕРАТУРА:

 • Andreis 1974: J. Andreis, Kritika, muzička, u: Muzička enciklopedija, sv. 2, Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod.
 • Denegri 1967: J. Denegri, Treća decenija – Konstruktivno slikarstvo, Beograd: Muzej savremene umetnosti.
 • Dean 2001: W. Dean, Criticism, u: Stanley Sadie (ed.), The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 5, London: Macmillan.
 • Đurić-Klajn 1981: S. Đurić-Klajn, Akordi prošlosti, Beograd: Prosveta.
 • Lazarević 1927: B. Lazarević, Stvaralačka kritika, Beograd: Srpski književni glasnik, XX, 6, Beograd, 428–436. [orig.] Лазаревић 1927: Б. Лазаревић, Стваралачка критика, Београд: Српски књижевни гласник, XX, 6, Београд, 428–436.
 • Majer-Bobetko 1987: S. Majer-Bobetko, O glazbenoj kritici: Još jedan pokušaj određenja pojma, Novi Sad: Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, 2, Novi Sad, 59–64. [orig.] Мајер-Бобетко 1987: С. Мајер-Бобетко,
 • О глазбеној критици: Још један покушај одређења појма, Нови Сад:  Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, 2, Нови Сад, 59–64.
 • Medić 1982: H. Medić, Uloga i zadaci muzičke kritike u našem društvu, u: S. Ste- fanović (ur.), Muzičko stvaralaštvo i kritika, Beograd: MCOSK, 14–17.  [orig.] Медић 1982: Х. Медић, Улога и задаци музичке критике у нашем друштву, у: С. Стефановић (ур.), Музичко стваралаштво и критика, Београд: МЦОСК, 14–17.
 • Milivojević 2008: S. Milivojević, Informaciono društvo i medijska kultura, Beograd: Godišnjak Fakulteta političkih nauka, god. 2, br. 2, Beograd, 267–276.  [orig.] Миливојевић 2008: С. Миливојевић, Информационо друштво и медијска култура, Београд: Годишњак Факултета политичких наука, год. 2, бр. 2, Београд, 267–276.
 • Nedić 1977: LJ. Nedić, Pokušaj o literarnom ukusu, u: I. Tartalja (ur.), Studije i kri- tike Ljubomira Nedića, Novi Sad: Matica srpska, 34–50. [orig.] Недић 1977: Љ. Недић, Покушај о литерарном укусу, у: И. Тартаља (ур.), Студије и критике Љубомира Недића, Нови Сад: Матица српска, 34–50.
 • Nikolajević 1994: S. Nikolajević, Muzika kao događaj, Beograd: Klio. [orig.] Николајевић 1994: С. Николајевић, Музика као догађај, Београд: Клио.
 • Palavestra 2008: P. Palavestra, Istorija srpske književne kritike: 1768–2007, tom II, Novi Sad: Matica srpska. [orig.] Палавестра 2008: П. Палавестра, Историја српске књижевне критике: 1768–2007, том II, Нови Сад: Матица српска.
 • Pejović 1994: R. Pejović, Kritike, članci i posebne publikacije u srpskoj muzičkoj prošlosti (1825–1918), Beograd: Fakultet muzičke umetnosti.
 • Pejović 1999: R. Pejović, Muzička kritika i esejistika u Beogradu (1919–1941), Beograd: Fakultet muzičke umetnosti. [orig.] Пејовић 1999: Р. Пејовић, Музичка критика и есејистика у Београду (1919–1941), Београд: Факултет музичке уметности.
 • Pejović 2005: R. Pejović, Pisana reč o muzici u Srbiji. Knjige i članci, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti. [orig.] Пејовић 2005: Р. Пејовић, Писана реч о музици у Србији. Књиге и чланци, Београд: Факултет музичке уметности.
 • Perišić 2014: I. Perišić, Kritika i metakritika: prilozi za teoriju i istoriju srpske književne kritike, Beograd: Institut za književnost i umetnost. [orig.] Перишић 2014: И. Перишић, Критика и метакритика: прилози за теорију и историју српске књижевне критике, Београд: Институт за књижевност и уметност.
 • Popović 1918: B. Popović, O vaspitanju ukusa, Ženeva: Jugoslovensko Akademsko Udruženje „Vila”. [orig.] Поповић 1918: Б. Поповић, О васпитању укуса, Женева: Југословенско Академско Удружење „Вила”.
 • Radovanović 1971: V. Radovanović, Teorija i kritika u odnosu na muzičko stvaralaštvo, Zagreb: Zvuk: jugoslovenska muzička revija, 113–114, Zagreb, 147–151.
 • Trifunović 1967: L. Trifunović, Srpska likovna kritika. Izbor, Beograd: Srpska književna zadruga. [orig.] Трифуновић 1967: Л. Трифуновић, Српска ликовна критика. Избор, Београд: Српска књижевна задруга.
 • Trifunjagić 2016: I. Trifunjagić, Retorička struktura diskursa novinske književne kri- tike u srpskom jeziku, Novi Sad: Filozofski fakultet.
 • Vasić 2004: A. Vasić, Literatura o muzici u Srpskom književnom glasniku, (rukopis), Beograd: Filozofski fakultet. [orig.] Васић 2004: А. Васић, Литература о музици у Српском књижевном гласнику, (рукопис), Београд: Филозофски факултет.
 • Vasić 2008: A. Vasić, Starija srpska muzička kritika: kanon, postupak, provetitel- jska tendencija, Beograd: Muzikologija, 8, Beograd, 185–202. [orig.] Васић 2008: А. Васић, Старија српска музичка критика: канон, поступак, просветитељска тенденција, Београд: Музикологија, 8, Београд, 185–202.
 • Venturi 1963: L. Venturi, Istorija umetničke kritike (Vera Mijušković-Bakotić prev.), Beograd: Kultura.
 • Ženet 2002: Ž. Ženet, Metakritička uvertira (I), Zlatna greda, 11, 40–45.
 • Ćirić 2007: S. Ćirić, Još jednom za Skerlića. Savremena srpska književna kritika, Sarajevo: Sarajevske sveske, 17, Sarajevo, 125–184.
 • Šuvaković 1999: M. Šuvaković, Estetika muzike XX veka u Srbiji, Beograd: Novi Zvuk: internacionalni časopis za muziku, 14, Beograd, 83–99. [orig.] Шуваковић 1999: М. Шуваковић, Естетика музике XX века у Србији. Део I: Увод   у естетику музике, Београд: Нови Звук: интернационални часопис за музику, 14, Београд, 83–99.