МУЗИЧКО-ПЕДАГОШКО ДЕЛОВАЊЕ РАДИО БЕОГРАДА ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

Наслеђе 55 (2023), стр. 287-297

АУТОР(И): Марија М. Каран

Е-АДРЕСА: marija.karan@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2355.287K

САЖЕТАК:

У периоду између два светска рата Радио Београд је технички и програмски био један од најреспектабилнијих медија у Европи. У првим деценијама свог развоја и деловања био је и својеврсна институција културе. Концепција музичког програма ове радио станице препозната је и у контексту ширег педагошког деловања. Пракса предавања са темама из области музике на програму Радио Београда, било да је реч о директним преносима са Коларчевог народног универзитета или  специјализованим  емисијама,  била је континуирано негована, развијана и унапређивана. Циљ овог рада јесте указати да се уређивачком политиком Радио Београда у домену музике систематски радило на развијању естетике и подизању уметничких критеријума аудиторијума, чиме је негована и развијана културно-образовна улога радија. Музичко-педагошка функција радија није се кретала у правцу дидактике и методике наставе музичке писмености као појединачних дисциплина педагогије, већ у правцу познавања и разликовања музичких стилова, жанрова, музичких формација и друго. Иако је у институционал- ном смислу настава музике путем радија била неизводљива, радио је коришћен као помоћно едукативно средство, а крајњи циљ био је да се музиком и програмским садржајима у вези са музком слушаоци образују и забаве, али и наставницима музике чији ученици су слушањем радија стицали додатно знање о музици. Историјским методом, као и техником анализе садржаја доступних историјских и педагошких извора и докумената Радио Београд између два светска рата сагледан је и приказан као драгоцен фактор културног развитка аудиторијума, као и додатног подизања професионалних компетенција афирмисаних уметника у смислу надоградње знања у контексту музичког репертоара, те неговања и развијања критичког мишљења о музици.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

радио, аудиторијум, Радио Београд, програм, музика, образовање, педагогија

ЛИТЕРАТУРА:

 • Bulatović i dr. 1979: М. Булатовић и др. (ур.), Овде Радио-Београд, Зборник поводом педесетогодишњице, Београд; Радио Београд.
 • Vučković 1968: В. Вучковић, Значај музичких часова на Коларчевом универзитету, НИН број 4, 1935. године, у: Студије, есеји, критике, Београд: Нолит, 541.
 • Vučković 1968: В. Вучковић, Биланс рада музичких часова Коларчевог универзитета, чланак објављен у листу НИН број 12, 1935. године, у: Студије, есеји, критике, Београд: Нолит, 54.
 • Vukdragović 1937: М. Вукдраговић, Музички програм Радио Београда за 1937– 38, u: Радио Београд – илустровани недељни часопис за радиофонију, број 41, октобар, Београд: Графички уметнички завод Планета, 1–3.
 • Dadić 1979: Б. Дадић, Благовремена и објективна информација, у: Б. Милан и др. (ур.), Овде Радио-Београд, Зборник поводом педесетогодишњице, Београд: Радио Београд, 79–103.
 • Informator 1987: Nove emisije programa Stereorama – za sadašnje i buduće slušaoce, u: Informator kolektiva Radio-Televizije Beograd, broj 349, mart, Beograd: RTB, 12.
 • Jokić 2004: М. Јокић, Историја радиофоније у три епохе. Епоха 2. Директни преноси:(1906–1948), Београд: Радио-телевизија Србије.
 • Karan 2016: Г. Каран, Милоје Милојевић у свету музичке педагогије, Београд: Факултет музичке уметности.
 • Karan 2019: M. Karan, Muzička koncepcija radijskog diskursa versus auditorijum – vidovi transformacija međusobnih relacija sagledanih u interdisciplinarnom polju teorije medija, doktorska disertacija, mentor: Tijana Popović Mlađeno- vić, Beograd: Univerzitet umetnosti.
 • Marković 1979: М. Радивоје, Прве године, у: Б. Милан и др. (ур.), Овде Радио- Београд, Зборник поводом педесетогодишњице, Београд: Радио Београд, 15.
 • Mišković 1935: Ђ. Мишковић, О потреби подизања наше радиофоније,  у:  Радио Београд – илустровани недељни часопис за радиофонију, број 39, септембар, Београд: Графички уметнички завод Планета, 1–2.
 • Nikolić 2005: M. Nikolić, Radio u Srbiji (1924–1941), Beograd: Zadužbina Andrejević. Petrović 1979: Б. Петровић, Образовни кораци, у: Б. Милан и др. (ур.), Овде Радио-Београд, Зборник поводом педесетогодишњице, Београд: Радио Београд, 145–146.
 • Pilipović 2006: Г. Пилиповић, Музика на Радио Београду 1929-1939, u: Перковић Радак, Ивана, Стојановић Новичић, Драгана и Лајић, Данка (уредници), Историја и мистерија музике: У част Роксанде Пејовић, Београд: Факултет музичке уметности.
 • Radio Beograd 1933: Музичко васпитавање радио слушалаца, u: Радио Београд – илустровани недељни часопис за радиофонију, брoj 12, март, Београд: Графички уметнички завод Планета, 1–2.
 • Radio Beograd 1933: Правилник о раду станице, у: Радио Београд – илустровани недељни часопис за радиофонију, , број 17, април, Београд: Графички уметнички завод Планета, 2.
 • Radio Beograd 1933: Како утиче радио на учење музике?, u: Радио Београд – илустровани недељни часопис, број 20, мај, Београд: Графички уметнички завод Планета,
 • Radio Beograd 1934: Предавачи и слушаоци, u: Радио Београд – илустровани недељни часопис за радиофонију, број 15, април, Београд: Графички уметнички завод Планета, 1–2.
 • Radio Beograd 1934: Радио треба да служи целом народу!, u: Радио Београд – илустровани недељни часопис за радиофонију, број 35, август, Београд: Графички уметнички завод Планета, 1.
 • Radio Beograd 1937: Настава музике преко радија, u: Радио Београд – илустровани недељни часопис за радиофонију, број 33, август, Београд: Графички уметнички завод Планета, 7.
 • Radio Beograd 1938: Програм Националног часа за месец август, u: Радио Београд – илустровани недељни часопис за радиофонију, број 32, август, Београд: Графички уметнички завод Планета,
 • Šingler, Viringa 2000: M. Šingler, S. Viringa, Radio, Beograd: Clio.
 • Švarcc 1933: Р. Шварц, Музка на радију, u: Радио Београд – илустровани недељни часопис, broj 8, Графички уметнички завод Планета, 1–2.
 • Švarc 1933: Р. Шварц, Музика на радију, u: „Радио Београд – илустровани недељни часопис за радиофонију”, број 9, Београд: Графички уметнички завод Планета, 1–2.
 • Švarc 1933: Р. Шварц, Радио у музичким школама, u: Радио Београд – илустровани недељни часопис за радиофонију, брoj 16, Београд: Графички уметнички завод Планета, 1–2.
 • Švarc 1933: Р. Шварц, Школска радиофонија, u: „Радио Београд – илустровани недељни часопис за радиофонију, брoj 17, Београд: Графички уметнички завод Планета, 1–2.