ПАЛИМПСЕСТ КАО ТЕХНИКА КОНЗЕРВАЦИЈЕ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА KРИСТАЛНИХ КУЋА МВРДВ СТУДИЈА

Наслеђе 55 (2023), стр. 271-286

АУТОР(И): Жељка З. Пјешивац

Е-АДРЕСА: zptharch@outlook.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2355.271P

САЖЕТАК:

Студија се бави разумевањем приступа МВРДВ архитектонског студија према традицији – културном наслеђу на примеру објекта названог Кристалне куће у Холандији. Водећа теза студије јесте да МВРДВ студио техникама детериторијализације и ретериторија- лизације трагова прошлости (традиционалног патерна фламанске фасаде), на примеру објекта Кристалне куће, гради својеврстан вид палимпсеста, којим се врши отклон од класичне теорије конзерва- ције, естетике модернизма и модернистичког канона и оснажује идентитет не само објекта од културног значаја него и идентитет бренда продавнице – луксузне модне куће Шанел којој је објекат првобитно намењен и саме улице П. К. Хофтштрат у којој је обје- кат, односно модна кућа лоцирана. Студија има за циљ да укаже на концепт који стоји иза идејног решења архитектонског дизајна Кристалних кућа у Холандији, да развије разумевање концепта палимпсеста у архитектури на примеру овог објекта, и да укаже на значај и смисао палимпсеста као вида савременог приступа конзер- вацији одређеног културног наслеђа.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

палимпсест,  адаптација, идентитет  културног наслеђа, идентитет наслеђа бренда, Кристалне куће МВРДВ студија

ЛИТЕРАТУРА:

 • Aker 1996: D. A. Aaker, Building strong brands, New York: Free Press.
 • Biti 1997: V. Biti, Pojmovnik suvremene književne teorije, Zagreb: Matica Hrvatska. Batler 2018: J. Butler, My Life, Your Life: Equality and the Philosophy of Non-Violence,
 • Gifford Lecture Series, University of Glasgow, 3 October 2018.
 • Kastriota 2019: B. Castriota, Authenticity, Identity and Essentialism: Reframing Con- servation Practice, <https://www.researchgate.net/publication/354816949_ Authenticity_Identity_and_Essentialism_Reframing_Conservation_Prac- tice>, 10. 10. 2021.
 • Dotri  2013:  J.  M.  Daughtry,  Acoustic  Palimpsests  and  the  Politics  of Listening,<acoustic-palimpsests-and-the-politics-of-listening.pdf  (umich.edu)>,10. 10. 2021.
 • DeLanda 2002: M. DeLanda, Intensive science & virtual philosophy, London – New York: Continuum.
 • Delez, Gatari 1987: G. Deleuze and F. Guattari, A Thousand Plateaus, Trans. by Brian Massumi, Minneapolis – London: University of Minnesota Press.
 • Ženet 1997: G. Genette, Palimpsest: Literature in the Second Degree, Trans. by Channa Newman & Claude Doubinsky, Lincoln – London: University of Nebraska Press.
 • Grejam 2000: A. Graham, Intertextuality, London – New York: Routledge. Jestratijević 2011: I. Jestratijević, Studija mode: znaci i značenja odevne prakse, Beograd: Orion Art.
 • Moi 1986: T. Moi (ed.), The Kristeva Reader, New York: Columbia University Press. Murhaus 2014:  C. C. Moorhouse, Reading  Ruins  A  Transtextual  Approach  to  the
 • Hanna   Roundhouse,  <https://curve.carleton.ca/d10d92f8-b1f4-44d9-b873-1188acf7fb56>, 12. 10. 2021.
 • Munjos Vinjas 2012: S. Muñoz Viñas, Contemporary theory of conservation, Stud- ies in Conservation, No. 47, January, pp. 25-34, <https://www.researchgate. net/publication/283234670_Contemporary_theory_of_conservation>, 28.08.2021.
 • Keskis: P. Keskeys, Architectural Details: MVRDV’s Magnificent Crystal Houses,
 • <https://architizer.com/blog/inspiration/stories/architectural-de- tails-mvrdv-crystal-houses/>,15. 7. 2023.
 • Oikonomopoulou et. al. 2014: F. Oikonomopoulou, F. Veer, R. Nijsse and K. Baardolf, A completely transparent, adhesively bonded soda-lime glass block masonry system, Journal of Facade Design and Engineering 2, pp. 201-221. <https://www.researchgate.net/publication/277978857_A_completely_transparent_ adhesively_bonded_soda-lime_glass_block_masonry_system>, 15. 7. 2023.
 • Ooijen 2019: J. Van Ooijen, Resilient Matters: The Cathedral of Syracuse as an Archi- tectural Palimpsest, Architectural Histories 7(1): 26, pp. 1-12.
 • Pješivac 2018: Ž. Pješivac, De- and Re- Stratification of the Urban Tissue: Peter Eisen- man’s Cities of Artificial Excavation Projects, Spatium No. 40, December 2018, pp.1-7.
 • Pješivac 2022: Ž. Pješivac, De- i (re-)stratifikacija kao moderne tehnike restauracije: Fondazione Querini Stampalia (Venecija, 1963) Karlo Skarpe, Nasleđe, 51, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet.
 • Stot 2021: R. Stott, Dense yet Open. Individual yet Collective: How MVRDV ’s Hous- ing Projects Combine Opposing Forces, 4. 3. 2021, <https://www.mvrdv.nl/stack-magazine/2814/housing-reconciling-opposing-forces>, 4. 10. 2021.
 • Šuvaković 2006: M. Šuvaković, Studije slučaja, Pančevo: Mali Nemo.
 • Tiplejdi 2003: R. Tiplady, World of Difference: Global Mission at the Pic’n’Mix Coun- ter, Carlisle – Waynesboro: Paternoster Press.
 • Vir 2016: F. Veer, Materials science, bridging the gap between architecture, architec- tural engineering and structural engineering, in: Paulo J. S. Cruz (ed.), Struc- tures and Architecture_Beyond their Limits, Boca Raton – London – New York – Leiden: CRC Press, pp. 52-65.
 • Vujanović 2004: A. Vujanović, Razarajući označitelji/e performansa, Beograd: Stu- dentski kulturni centar.
 • Vustefeld 2012: T. Wuestefeld et al, The impact of brand heritage on customer per- ceived value, Der Markt, International Journal of Marketing, <https://www. researchgate.net/publication/256669276_The_impact_of_brand_heritage_ on_customer_perceived_value>, 12. 9. 2021.
 • <https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B 0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82>, 5. 10. 2021.
 • <https://www.mvrdv.nl/about>, 10. 10. 2021.
 • <https://www.mvrdv.nl/projects/240/crystal-houses>, 4. 10. 2021.