СУБВЕРЗИВНОСТ И ЛОЈАЛНОСТ У ПРВОЈ АПОЛОГИЈИ ЈУСТИНА ФИЛОСОФА

Наслеђе 55 (2023), стр. 199-217

АУТОР(И): Здравко Б. Јовановић

Е-АДРЕСА: zjovanovic@bfspc.bg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2355.199J

САЖЕТАК:

Упадљиво одсуство хришћана преконстантиновске епохе из јавних манифестација повезаних са политеистичким култовима  и култом императора изазивало је подозрење римског грађанства и власти, које је временом прерасло у оптужбе за атеизам, поли- тичку субверзивност и нелојалност Империји. У овом тексту раз- матра се покушај да се, у контексту оптужби и прогона, уобличи профилисанија ранохришћанска политичка самосвест и то првенствено у апологетској литератури другог века, у спису Прва Апологија најзначајнијег апологете  епохе  –  Јустина  Философа. У контексту оповргавања тезе о антидржавном деловању хри- шћана, Јустин је остварио превредновање појмова „субверзив- ност” и „лојалност”. Наглашавајући есхатолошко усмерење хри- шћанског етоса, он је аргументовао да је хришћанима могуће да истовремено, без нужних унутарњих противречности, упражња- вају двојну лојалност, односно оданост хришћанској вери и при- врженост политичком ентитету у коме обитавају. На овај начин Јустин је релативизовао повезивање појмова mos maiorum и pax deorum са благостањем и прогресом Римске империје и наго- вестио могућност да „разборито расуђивање” може омогућити римским императорима да увиде постојеће капацитете за своје потенцијално преобраћење и савезништво са хришћанством. На овај начин, Јустинов текст представља својеврсну антиципацију великог преокрета, у форми христијанизације царства, који се догодио непуна два века касније.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Политичка самосвест, субверзивност, mos maiorum, pax deorum, лојалност, хришћански етос и политика

ЛИТЕРАТУРА:

Изворна литература
 • Aristotel 1976: Aristoteles, Ars Rhetorica, R. Kassel, (ed.), Berlin: De Gruyter.
 • Aristotel 21962: Aristotelis, Ethica Nicomachea (Oxford Classical Texts), I. Bywater (ed.), Oxford: Clarendon Press.
 • Đustino 1995: Giustino, Apologie, G. Girgenti (ed.), Milano: Rusconi Libri.
 • Euripid 1984a: Euripides, Alcestis, u: J. Diggle, (еd.), Euripidis fabulae, vol. 1, Oxford: Clarendon Press.
 • Euripid 1984b: Euripides, Andromacha, u: J. Diggle, (еd.), Euripidis fabulae, vol. 1, Oxford: Clarendon Press.
 • Filon 21970: Philonis Alexandrini, Legatio ad Gaium, E. Mary Smallwood (ed.), Lei- den: Brill.
 • Isokrat 1962: Isocrates, Panathenaicus (orat. 12), u: G. Mathieu, É. Brémond, (eds.), Isocrate: Discours, vol. 4, Paris: Les Belles Lettres.
 • Josif Flavije 1955: Flavius Josephus, Contra Apionem (= De Judaeorum vetustate), u: B. Niese, (hg.), Flavii Iosephi opera, vol. 5, Berlin: Weidmann.
 • Josif Flavije 1962: Flavius Josephus, De bello Judaico, u: O. Michel. O. Bauernfeind (hg.), Flavius Josephus, Band I: Buch I-III München: Kösel-Verlag.
 • Justin 2006: Justin, Apologie pour les Chrétiens, u: C. Munier (ed.), Sources Chréti- ennes 507, Paris: Cerf.
 • Justin 2003: Justin Martyr, Dialogue avec le Tryphon, P. Bobichon (ed.), Friburg: Academic Press.
 • Justin 2009: Justin, Philosopher and Martyr: Apologies, D. Minns, P. Parvis (eds.), Oxford: Oxford University Press.
 • Kliment Aleksandrijski 1960: Clemens Alexandrinus, Vol. 2, Stromata I-VI, ed. O. Stählin, et al., Berlin: Akademie–Verlag, 1960 (Die griechischen christlichen Schriftsteller 52).
 • Kliment Rimski 1971: Clément de Rome, Épître aux Corinthiens, u: A. Jaubert (ed.), Sources chrétiennes 167, Paris: Cerf 1971, 98204.
 • Kliment Rimski 2002: Prva poslanica Korinćanima Sv. Klimenta Rimskog, u: Dela apostolskih učenika, A. Jevtić (prev.), Vrnjačka Banja: Manastir Hilandar 2002, 173–210.
 • Menander 1981: Menander Laodicensis, Περὶ ἐπιδεικτικῶν, u: D. A. Russell, N. G. Wilson, (eds.), Menander rhetor, Oxford: Clarendon Press, 7694.
 • Platon 1967: Plato, Symposium, u: J. Burnet (ed.), Platonis opera, vol. 2, Oxford: Clar- endon Press.
 • Plinije Mlađi 1964: Pline Le Jeune, IV/X, Lettres: Panégyrique de Trajan, Paris: Les Belles Lettres, 73-75.
 • Plinije Mlađi 2020: Epistulae X 96; 97: Rimski izvor o ranim hrišćanima, S. Prtija (prev.), Banjaluka: Glasnik Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske, 12, 227–236.
 • Tatijan 1915: Tatianus, Oratio ad Graecos, u: E. J. Goodspeed (ed.), Die ältesten Apol- ogeten, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
 • Tertulijan 1977: Tertullian. Apology & De Spectaculis, u: T. R. Gloverthe (ed.), Loeb Classical Library 250, Cambridge Mass: Harvard University Press & London: William Heineman.

Секундарна литература

 • Ando 2000: C. Ando, Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire, Berkeley: University of California Press.
 • Barnard 1967: L. W. Barnard, Justin Martyr: His Life and Thought, London: Cam- bridge University Press.
 • Burk 2018: S. R. Burke, Render to Caesar the Things of Caesar and to God the Things of God: Recent Perspectives on a Puzzling Command (1945–Present), Lon- don: Currents in Biblical Research, 16/2, London, 157-190.
 • Drakman 1977: A. B. Drachmann, Atheism in Pagan Antiquity, Chicago: Ares Chris- tiania: Gyldendal, 1977 (repr.).
 • Džonson 2013: M. Johnson, Pax deorum, u: R. S. Bagnall, et al. (eds.), The Encyclope- dia of Ancient History, Malden: Blackwell, 5116-5117.
 • Edvards 1995: M. J. Edwards, Justin’s Logos and the Word of God, Baltimore: Journal of Early Christian Studies, 3/3, Baltimore, 261-280.
 • Epinger 2020: A. Eppinger, Exemplum virtutis for Christian Emperors: The Role of Herakles/Hercules in Late Antique Imperial Representation, u: A. Allan et al. (eds.), Herakles Inside and Outside the Church: From the First Apologists to the End of the Quattrocento, Leiden: Brill, 73-93.
 • Fedu 2009: M. Fédou, La doctrine du Logos chez Justin: enjeux philosophiques et théologiques, Caen: Kentron. Revue pluridisciplinaire du monde antique, 25, Caen, 145-158.
 • Giblin 1971: C. H. Giblin, ’The Things of God’ in the Question Concerning Tribute to Caesar: (Lk 20:25; Mk 12:17; Mt 22:21), Washington, DC: The Catholic Bibli- cal Quarterly, 33/4, Washington, DC, 510–27.
 • Guera 1992: A. J. Guerra, The Conversion of Marcus Aurelius and Justin Martyr: The Purpose, Genre and Context of the First Apology, Abilene, Tex.: The Second Century, 9/3, Abilene, Tex.: 171-187.
 • Heleman 2002: W. E. Helleman, Justin Martyr and The Logos. An Apologetical Strat- egy, Leiden: Philosophia Reformata, 67, Leiden, 128-147.
 • Hit 2004: M. Heath, Menander: A Rhetor in Context, Oxford: Oxford University Press. Holte 1958: R. Holte, Logos Spermatikos,Christianity and ancient philosophy accord- ing to St. Justin’s Apologies, Oslo: Studia Theologica. Nordic Journal of Theology, 12/1, Oslo, 109-168.
 • Hopkins 1978: K. Hopkins, Sociological Studies in Roman History, vol. 1: Conquerors and Slaves, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hurtado 2016: L. W. Hurtado, Destroyer of the gods: Early Christian distinctiveness in the Roman World, Waco, TX: Baylor University Press.
 • Hutunen 2020: N. Huttunen, Early Christians Adapting to the Roman Empire: Mutual Recognition, Leiden & Boston: Brill.
 • Jovanović 2019: Z. Jovanović, Sigurni put vere: Razrešenje konflikta u Klimentovoj Prvoj Poslanici Korinćanima, Beograd: PBF/ITI.
 • Kazdan, Džefris 1991: A. Kazhdan, E. M. Jeffreys, Basilikos Logos, u: A. P. Kazhdan, et al. (eds.), The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 1, Oxford: Oxford Uni- versity Press.
 • Kerezteš 1965: P. Keresztes, The Literary Genre of Justin’s First Apology, Leiden: Vigil- iae Christianae, 19, Leiden, 99-110.
 • Klajn 2020: B. Cline, Petition and Performance in Ancient Rome: The Apologies of Justin Martyr, Piscataway, NJ: Gorgias Press.
 • MekEvoj 2013: M. A. McEvoy, Child Emperor Rule in the Late Roman West, AD 367- 455, Oxford: Oxford University Press.
 • Mičeli 2013: C. A. Miceli, Pay to Caesar the Things of Caesar, and to God the Things of God. A Narrative Reading of the Denarius in the Gospel of Mark (12:13- 17), Montréal: Journal of Religion and Culture, 24, Montréal, 53-68.
 • Mrazek 2014: J. Mrázek, Die Beziehung von Kirche Und Staat Im Neuen Testament, Prague: Communio Viatorum, 56/2, Prague, 197–210.
 • Nustrem 2018: D. E. Nyström, The Apology of Justin Martyr: Literary Strategies and the Defence of Christianity, Tübingen: Mohr Siebeck.
 • Poter 1994: D. Potter, Prophets and Emperors: Human and Divine Authority from Augustus to Theodosius, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 • Ri 2005: H. Rhee, Early Christian Literature: Christ and Culture in the Second and Third Centuries, London & New York: Routledge.
 • Sordi 1983: M. Sordi, The Christians and the Roman Empire (A. Bedini, prev.), Lon- don: Croom Helm.
 • Star 2005: J. Starr, Was Paraenesis for Beginners?, u: J. Starr, T. Engberg-Pedersen (eds.), Early Christian Paraenesis in Context, Berlin, New York: De Gruyter, 73-111.
 • Svankat 2005: D. M. Swancutt, Paraenesis in Light of Protrepsis: Troubling the Typi- cal Dichotomy, u: J. Starr, T. Engberg-Pedersen (eds.), Early Christian Parae- nesis in Context, Berlin, New York: De Gruyter, 113-153.
 • Šrajber 2004: S. Schreiber, Caesar oder Gott (Mk 12,17)? Zur Theoriebildung im Umgang mit politischen Texten des Neuen Testaments, Paderborn: Biblische Zeitschrift, 48/1, Paderborn, 65-85.
 • Šrajber 2019: S. Schreiber, Der Politische Lukas. Zur Kulturellen Interaktion Des Lukanischen Doppelwerks Mit Dem Imperium Romanum, Berlin: Zeitschrift Für Die Neutestamentliche Wissenschaft, 110/2, Berlin, 146-185.
 • Ukpong 1999: J. S. Ukpong, Tribute to Caesar, Mark 12:13-17 (Mt 22:15-22; Lk 20:20- 26), Pretoria: Neotestamentica 33/2, Pretoria, 433–44.