НЕМАЧКИ ФРАЗЕОЛОГОЗМИ У ДИЈАСПОРАЛНОМ ЈЕЗИКУ СРПСКИХ РАДНИХ МИГРАНАТА

Наслеђе 55 (2023), стр. 37-50

АУТОР(И): Јулијана М. Вулетић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2355.037V

САЖЕТАК:

У предметном прилогу биће издвојен, приказан и анализиран фразеолошки сегмент немачог језичког материјала трансфериран у српски језик радних миграната у Немачкој, a који је добијен приликом истраживања замене и промене српског језика у непосредном језичком контакту. Поред кратког уводног разматрања о фразеологији као науци и  фразеолошким јединицама уопште  на примерима ексцерпираног говорног дискурса испитаника даје се преглед степена учесталости и начина појављивања одређених фразеолошких јединица и њихове употребе у генерацијским групацијама српских радних миграната у Немачкој.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

дијаспорални језик, фразеологија, фразеологизми, трансференција

ЛИТЕРАТУРА:

 • Burger 2010: H. Burger, Phraseologie, Eine Einführung am Beispiel des Deutschen, 3., Neu bearbeitete Auflage Berlin: Erich Schmidt Verlag 2010.
 • Dudok 2007: M. Dudok, Od jezika dijaspore ka preventivnoj lingvistici?,u: Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, vol. 50, br. 1–2, str. 239–250.
 • Palm 1997: C. Palm, Phraseologie, Tübingen: GunterNarrVerlag.
 • Plačko 1977: Lj. Plačko, Integracija druge generacije migranata dobne skupine i međugeneracijski odnosi, u:  Druga  generacija  jugoslavenskih  migranata u evropskim zemljama, Savjetovanje u Kaštel starom, (6–7 avgust 1977), Rasprave o migracijama, Svezak 39, Zagreb 1977.
 • Radovanović 2003: M. Radovanović, Sociolingvistika, Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
 • Rundgaldir 1981: H.  Rundggaldier,  Zum  Problem  der  sprachlichen  Interferenz  im Grödnerischen, in: Sprachkontakt als Ursache von Veränderungen der Sprach- und Bewusstseinsstruktur : e. Sammlung von Studien zur sprachl. Interferenz / [Inst. für Sprachwiss. d. Univ. Innsbruck]. Hrsg. von Wolfgang Meid u. Karin Hellert.
 • Savić 1989: S. Savić, Dokle smo došli?, u: Interkulturalizam kao oblik obrazovanja dece migranata, ur. S. Savić, Filozofski fakultet, Institut za južnoslovenske jezike, Novi Sad, 1989, str. 8–42.
 • Stanojčić, Popović 2011: Ж. Станојчић, Љ. Поповић, Граматика српског језика за гимназије и средње школе, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Flajšer 1997: W. Fleischer, Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache, Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
Извори са интернета
 • Вулетић, Јулијана, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2015. <https:// nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5312>, 30. 7. 2022.
 • Вулетић, Јулијана, Употреба српског језика у итнергенерацијској и интрагенерацијској комуникацији Срба у немачкој дијаспори, <http:// doi.fil.bg.ac.rs/pdf/journals/sj/2020-1/sj-2020-25-1-34.pdf>, 8. 8. 2022.
 • Ивановић, Бранислав, Рецесивна обележја немачких фразеологизама и тенденција нивелације према савременом језичком стању, Филолошки факултет Београд, 2013,<http://www.doiserbia.nb.rs/phd/university.aspx-?theseid=BG20130226IVANOVIC#.YvDBZXZBxPZ>.
 • Стојановић Ана, INTERLINGVISTIČKO PREVOĐENJE METAFORA U IDI- OMATSKIM IZRAZIMA SA ITALIJANSKOG NA SRPSKI JEZIK,<file:///C:/Users/Julijana/Downloads/2245-%23%23default.genres.arti- cle%23%23-4083-1-10-20220111.pdf>, 8. 8. 2022.
 • <https://www.vesti.rs/Sport/AZIJA-Stojkovic-u-timu-sa-najmanje-primljenih-po- godaka-Ceran-nastavlja-golgetersku-seriju-Marinosi-bacili-peskir.html>, 8. 8. 2022.
 • <https://www.duden.de/rechtschreibung>.