КВАНТИТЕТ ВОКАЛА У КОСОВСКО-РЕСАВСКОМ ДИЈАЛЕКТУ: АНАЛИЗА СПОНТАНОГ ГОВОРА

Наслеђе 55 (2023), стр. 25-36

АУТОР(И): Марија Н. Јаневска

Е-АДРЕСА: marija.janevska@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2355.025J

САЖЕТАК:

У раду су приказани резултати анализе вокалског трајања у изговору 10 мушких говорника косовско-ресавског дијалекта. Фокус истраживања био је на анализи спонтаног говора. Анализиране су једносложне и двосложне речи са наглашеним вокалима који су претходили безвучним плозивима и фрикативима. Изузев броја слогова и фонетског контекста, сагледани су и фактори попут акценатског квантитета, положаја речи у реченици, уједно и темпо говора. Резултати анализе показују да трајање у великој мери зависи од квалитета вокала. Конкретно, најдуже трајање под дугим акцентом имао је ниски вокал средњег реда, док је високи вокал предњег реда у изговору наших испитаника био најкраћи. Међутим, када је реч о вокалима под  кратким акцентом, уочена је тенденција испитаника да вокале /е/ и /о/ изговарају са изразито дугим трајањем, што је последица отвореног изговора ових вокала у косовско-ресавском дијалекту. Такође, најмања разлика  у трајању вокала под дугим и кратким акцентом забележена је код средњих вокала /е/ и /о/, док je највећa квантитативнa разликa уоченa код високог вокала предњег реда.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

српски језик, косовско-ресавски дијалекат, вокалски квантитет, спонтани говор, акустичка фонетика

ЛИТЕРАТУРА:

 • Batler 1985: C. Butler, Statistics in Linguistics, Oxford: Basil Blackwell.
 • Beri, Andriva 2001: W. Barry, B. Andreeva, Cross-Language Similarities and Differ- ences in Spontaneous Speech Patterns, Journal of the International Phonetic Association, 31(1), 51–66.
 • Bukumirić 2003: М. Букумирић, Говори северне Метохије, Српски дијалектолошки зборник, књига L, 1–356.
 • Burzma, Vinink 2022: P. Boersma, D. Weenink, Praat: Doing Phonetics by Computer (version 6.2.13) [Computer Program]. Доступно онлајн на: <https://www. fon.hum.uva.nl/praat/>.
 • Džonson i dr. 1993: K. Johnson, P. Ladefoged, M. Lindau, Individual Differences in Vowel Production, Journal of the Acoustical Society of America, 94(2), 701– 714. DOI: 10.1121/1.406887.
 • Gal i dr. 2012: S. Gahl, Y. Yao, K. Johnson, Why reduce? Phonological Neighbourhood Density and Phonetic Reduction in Spontaneous Speech, Journal of Memory and Language, 66, 789–806.
 • Haus, Ferbenks 1953: A. S. House, G. Fairbanks, The Influence of Consonant Envi- ronment upon the Secondary Acoustical Characteristics of Vowels, The Jour- nal of the Acoustical Society of America, 25(1), 105–113.
 • Hilenbrand, Klark 2001: J. M. Hillenbrand, M. J. Clark, Effects of Consonant Envi- ronment on Vowel Formant Patterns, Journal of the Acoustical Society of America, 109(2), 748–763.
 • Ivić 21985: П. Ивић, Дијалектологија српскохрватског језика: Увод у штокавско наречје, Нови Сад: Матица српска.
 • Ivić 2009: П. Ивић, Српски дијалекти и њихова класификација, Сремски Карловци / Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
 • Jakovljević 2021: B. Jakovljević, Temporalne odlike graničnih segmenata prozodi- jskih jedinica u engleskom i srpskom jeziku: korpusno istraživanje, Novi Sad: Filozofski fakultet.
 • Jović 1968: Д. Јовић, Трстенички говор, Српски дијалектолошки зборник, XVII, Београд: Институт за српскохрватски језик, 1–234.
 • Klet 1975: D. H. Klatt, Vowel Lengthening is Syntactically Determined in a Con- nected Discourse, Journal of Phonetics, 3, 129–140.
 • Kristal 62008: D. Crystal, A Dictionary of Linguistics and Phonetics, Malden, MA: Blackwell Publishing.
 • Ladefoged 2003: P. Ladefoged, Phonetic Data Analysis: An Introduction to Fieldwork and Instrumental Techniques, Malden, MA & Oxford: Blackwell Publishing.
 • Larson-Hol 2016: J. Larson-Hall, A Guide to Doing Statistics in Second Language Research Using SPSS and R, London and New York: Routledge.
 • Marković, Bjelaković 2009: М. Марковић, И. Бјелаковић, Квантитет наглашених вокала у говору Новог Сада, Говор Новог Сада: Свеска 1: Фонетске особине, Нови Сад: Филозофски факултет у Новом Саду, 148–158.
 • Marković, Sredojević 2021: М. Марковић, Д. Средојевић, Spectral Characteristics of Stressed Vowels in Standard Serbian: Quantity and Quality Relations, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 64(2), 53–76.
 • Miloradović 2021: С. Милорадовић, Косовско-ресавски говори Косова и Метохије унутар косовско-ресавске дијалекатске области, Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије, Београд / Косовска Митровица: Српска академија наука и уметности/ Институт за српски језик САНУ / Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 107–125.
 • Okuka 2008: M. Okuka, Srpski dijalekti, Zagreb: SKD Prosvjeta
 • Oler 1973: D. K. Oller, The Duration of Speech Segments: the Effect of Position in Utterance and Word Length, Journal of the Acoustical Society of America, 54, 1235–1247. DOI: 10.1121/1.1914393.
 • Peco, Milanović 1968: А. Пецо, Б. Милановић, Ресавски говор, Српски дијалектолошки зборник, XVII, Београд: Институт за српскохрватски језик, 214–366.
 • Petrović, Gudurić 2010: D. Petrović, S. Gudurić, Fonologija srpskoga jezika, Beograd: Beogradska knjiga.
 • Piske i dr. 1999: T. Piske, J. E. Flege, I. R. A. MacKay, D. Meador, Non-natives’ Pro- duction of Vowels in Conversational Speech, Proceedings of the Joint Meeting of the 16th International Congress on Acoustics and the 137th Meeting of the Acoustical Society of America, Berlin, 15–19. Доступно онлајн на: https:// doi.org/10.1121/1.424933.
 • Piske i dr. 2011: T. Piske, J. E. Flege, I. R. A. MacKay, D. Meador, Investigative Native and Non-native Vowels Produced in Conversational Speech, In M. Wrembel, M. Kul & K. Dziubalska-Kolaczyk (Eds.), Achievements and Perspectives in the Acquisition of Second Language Speech: New Sounds 2010, Frankfurt am Main: Peter Lang, 195–205.
 • Radić 1990: П. Радић, Цртице о селу говора Мрче у куршумлијском крају,
 • Српски дијалектолошки зборник, XXXVI, 1–74.
 • R Development Core Team 2022: R: A Language and Environment for Statistical Computing [computer program], version 4.2.1, Vienna, Austria: R Founda- tion for Statistical Computing. Доступно онлајн на: <https://www.r-project. org/>.
 • RStudio Team 2022: RStudio: Integrated Development Environment for R, Boston, MA: RStudio Inc. Доступно онлајн на: <https://www.rstudio.com/>.
 • Smit 2000: B. L. Smith, Variations in Temporal Patterns of Speech Production Among Speakers of English, Journal of the Acoustical Society of America, 108, 2438–2442.
 • Smit 2002: B. L. Smith, Effects of Speaking Rate on Temporal Patterns of English, Phonetica, 59, 232–244.
 • Sredojević 2015: Д. Средојевић, Краткоузлазни акценат у говору студената журналистике пореклом из нечетвороакценатских области, Дигиталне медијске технологије I: Друштвено-образовне промене 5, Нови Сад: Филозофски факултет, 235–246.
 • Sredojević 2017: Д. Средојевић, Фонетско-фонолошки опис акцента у стандардном српском језику: од специфичног ка општем, Нови Сад: Филозофски факултет.
 • Sredojević, Marković 2020: Д. Средојевић, М. Марковић, Qualitative and Quantita- tive Distinctions Between Lexical Accents of Standard Serbian in the Speech of Novi Sad (Minimal Pair Corpus), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 63(2), 33–53.
 • Sudimac 2016: Н. Судимац, Социофонетски поглед на српске језичке варијетете – Перцепција. Акустика. Ставови, Philologia Mediana, VIII/8, Ниш: Филозофски факултет, 555–586.
 • Sudimac 2020: Н. Судимац, Трајање вокала у два регионална варијетета српског језика, Актуелна питања фонетике и фонологије српског језика, 271–295.