ИДИОЛЕКТ ДОБРИЛА НЕНАДИЋА У КОНТЕКСТУ НОВИЈИХ ЛИНГВОСТИЛИСТИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА СРПСКЕ ПРОЗЕ

Наслеђе 55 (2023), стр. 11-23

АУТОР(И): Јелена Л. Петковић

Е-АДРЕСА: jelenapetkovic75@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2355.011P

САЖЕТАК:

У раду се на корпусу од 18 лингвистичких радова (чланака) посвећених појединим аспектима језика и стила Ненадићевих романа разматрају постигнућа досадашњих лингвистичких истраживања језика и стила Ненадићевог романескног стваралаштва и настоји предложити концепт за лингвостилистичку дескрипцију и интерпертацију Ненадићевог идиолекта, уз надо- везивање на досадашње резултате, а у контексту новијих лингво- стилистичких истраживања српске прозе. Будући да се с тематолошког аспекта дела овог писца односе на српску средњовековну историју, српску нововековну историју, као и на живот данашње српске варошице ‒ очекивано је да писац користи различите језичко-стилске ресурсе, у складу с тематиком романа. Лингво-стилистичку дескрипцију и интерпретацију Ненадићеве прозе ускладили смо с теоријско-методолошким концептом интегралне стилистике.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

идиолект, проза Добрила Ненадића, лингво- стилистика, интегрална стилистика, језичко-стилске одлике, лингвистичка историја српског романа

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОРИ
 • Ђуровић, Спасојевић 2017: Сања Ђуровић, Марина Спасојевић, Стилска функција антропонимијских јединица у роману Време кокошки Добрила Ненадића, у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић  (ур.), Српски језик, књижевност, уметност: (Српски) језик у комуникативној функцији, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 179–188.
 • Ђуровић, Спасојевић 2020: Сања Ђуровић, Марина Спасојевић, Стилска функција антропонимијских јединица у роману Деспот и жртва Добрила Ненадића, Наслеђе, 46, Крагујевац, 9–17.
 • Ковачевић 2019: Милош Ковачевић, Специфичност Ненадићевог Доротеја у лингвистичкој типологији модерног српског романа, у: Јован Делић (прир.), Ћоровићеви сусрети: Српска проза данас – Књижевно дјело Добрила Ненадића, Билећа: СПКД „Просвјета”, 81–102.
 • Милошевић 2019: Јадранка Милошевић, Лексички слој у роману Доротеј Добрила Ненадића, у: Јован Делић (прир.), Ћоровићеви сусрети: Српска проза данас – Књижевно дјело Добрила Ненадића, Билећа: СПКД „Просвјета”, 103–123.
 • Николић 1986: Видан Николић, Слој јединица значења у језику историјских романа Добрила Ненадића, Међај, VII/11–12, Ужице, 37–44.
 • Николић 2007:  Видан  Николић,  Експресивност  и  деконструкција  пролепсе  у романима Доротеј и Победници Добрила Ненадића, Српски језик, XII/1–2, Београд, 259–271.
 • Николић 2009а: Милка Николић, Поредбене конструкције са значењем неједнакости у романима Добрила Ненадића, Радови Филозофског факултета, 11/1, Источно Сарајево, 211–223.
 • Николић 2009б: Милка Николић, Поредбене реченице са значењем једнакости у романима Добрила Ненадића, Узданица, VI/2, Јагодина, 39–50.
 • Николић 2011: Милка Николић, Фолклорни жанрови у романима савременог српског писца Добрила Ненадића, у: Joanna Rękas (ур.), Балкански фолклор као интеркултурни код (Balkański folklor jako kod interkul- turowy), Познањ: Универзитет „Адам Мицкијевич”, 465–473.
 • Николић 2016: Милка Николић, Употреба различитих идiома у роману Време кокошки Добрила Ненадића, у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност, књ 1, Језик, књижевности, уметности, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 61–71.
 • Николић 2017а: Милка Николић, Говор ликова и говор приповедача у завичајној прози Добрила Ненадића (лингвостилистички аспект),  у:  Михај  Радан (ур.), Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Темишвар: Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Ниш: Филозофски факултет, 297–307.
 • Николић 2017б: Милка Николић, Стилистика приповедања у стварносној  прози Добрила Ненадића, Српски језик, ХXII/1–2, Београд, 155–174.
 • Николић 2017в: Милка Николић, Текстостилеми у приповедном моделу романа Доротеј Добрила Ненадића, у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност, књ. 1, (Српски) језик у комуникативној функцији, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 189–199.
 • Николић, Николић 2015: Видан Николић, Милка Николић, Стилистичка функција дијалектизама у роману Време кокошки Добрила Ненадића, у: Михај Радан (ур.), Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Темишвар: Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Ниш: Филозофски факултет, 333–342.
 • Ракић 2020: Александра Ракић, Експресивни супстантиви у роману Време кокошки Добрила Ненадића, у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност: Експресивност у српском језику, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 135–148.
 • Танасковић, Лутовац Казновац 2019: Тања Танасковић, Тамара Лутовац Казновац, Територијално маркирани фраземи у роману Време кокошки Добрила Ненадића, у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност, књ. 1, Вуков Српски рјечник и 200 година савременог српског језика, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 65–78.
 • Цвијовић 2022: Драгана Цвијовић, Експресивна вредност лексема којима се именује особа у роману Време кокошки Добрила Ненадића, у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност: Језик и стил српског романа, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 251‒261.
 • Чутура, Јовановић 2019: Илијана Чутура, Виолета Јовановић, Ћутање и смех као оспољавање ослобађања јунака у роману Доротеј Добрила Ненадића, Књижевна историја, 51/169, Београд, 385–405.
ЛИТЕРАТУРА
 • Deretić 2019: Darka Deretić, Autentičnost pripovijedanja i jezika u romanu Vreme kokoški Dobrila Nenadića, u: Jovan Delić (prir.), Ćorovićevi susreti: Srpska proza danas Književno djelo Dobrila Nenadića, Bileća: SPKD „Prosvjeta”, 207–211
 • Jovanović 2005: Aleksandar Jovanović, Božji dar i ljudska nesavršenost, u: Dobrilo Nenadić, Dorotej, Beograd: Zavod za udžbenike, NIN, 244–254.
 • Jovanović 2014: Jelena Jovanović, Poetski diskurs srpskih pisaca u svetlu nove naučne emergencije, Srpski jezik, XIX/1–2, Beograd, 751–758.
 • Jovanović Simić 2018: Jelena Jovanović Simić, Stilistička shvatanja Miloša Kovačevića, u: Jelena Petković, Vladimir Polomac (ur.), Srpski jezik: status, sistem, upo- treba, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, 81–93.
 • Knežević 2019: Saša Knežević, Jezdimir Munta izgubljen u Makondu ili magijski real- izam Kiše Dobrila Nenadića, u: Jovan Delić (prir.), Ćorovićevi susreti: Srpska proza danas Književno djelo Dobrila Nenadića, Bileća: SPKD „Prosvjeta”, 165‒175.
 • Kovačević 2000: Miloš Kovačević, Stilistika i gramatika stilskih figura, treće izdanje, Kragujevac: Kantakuzin.
 • Kovačević 2015: Miloš Kovačević, Stil i jezik srpskih pisaca, Beograd: Zavod za udžbenike.
 • Kovačević 2019: Miloš Kovačević, Stilske dominante srpskih proznih pisaca, Andrićgrad (Višegrad): Andrićev institut.
 • Kovačević 2021: Miloš Kovačević, Srpski stilističari, Beograd: Srpska književna zadruga.
 • Nikolić 1986: Vidan Nikolić, Sloj jedinica značenja u jeziku istorijskih romana Dobrila Nenadića, Međaj, VII/11–12, Užice, 37–44.
 • Nikolić 2019: Vidan Nikolić, Dobrilo Nenadić ‒ osobena literarna pojava u savre- menoj srpskoj literaturi (kulturni fenomen i društveni slučaj), u: Jovan Delić (prir.), Ćorovićevi susreti: Srpska proza danas Književno djelo Dobrila Nenadića, Bileća: SPKD „Prosvjeta”, 67–80.
 • Nikolić 2022: Milka Nikolić, Poetizmi prozaizmi (Lingvostilistički pogled na jezik srpskih pisaca), Adrićgrad (Višegrad): Andrićev institut.
 • Simić 1998: Radoje Simić, Opšta stilistika, Beograd: Naučno društvo za negovanje i proučavanje srpskog jezika.
 • Simić 2000: Radoje Simić, Stilistika srpskog jezika I, Beograd: Naučno društvo za negovanje i proučavanje srpskog jezika.
 • Simić, Jovanović Simić 2015: Radoje Simić, Jelena Jovanović Simić, Opšta stilistika, Beograd: Naučno društvo za negovanje i proučavanje srpskog jezika, Jasen.
 • Vuković 2000: Novo Vuković, Putevi stilističke ideje, Podgorica: Univerzitet Crne Gore, Nikšić: Jasen.