ПРИКАЗ ОНОСТРАНОГ ПУТОВАЊА НА ПРИМЕРУ ОДАБРАНИХ ТЕКСТОВА БОБЕ БЛАГОЈЕВИЋ И ДИНА БУЦАТИЈА

Наслеђе 54 (2023), стр. 319-334

АУТОР(И): Aндријана М. Малоку

Е-АДРЕСА: andrijana.jan19@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2354.319M

САЖЕТАК:

Компаративна анализа одабраних прозних текстова Бобе Бла- гојевић (1947–2000) и Дина Буцатија (1906–1972) омогућава нам да осветлимо присуство и промену мотива сусрета са мртвима, као и сличности и разлике између поетика поменутих писаца. Код оба аутора приметне су интертекстуалне везе успостављене са Дан- теовим оностраним путовањем пре свега кроз пакао. У истражи- вању полазимо од текста Пут у земљу мртвих Бобе Благојевић и Буцатијеве приповетке Viaggio agli inferni del secolo. У раду ћемо се делом ослонити и на постхумно објављен роман Путница српске списатељице, као и причу Sotto i nostri piedi италијанског аутора. За кратак преглед преображаја мотива сусрета са мртвима, уз посебан осврт на дело Дантеа Алигијерија, од значаја су нам кри- тички увиди Романа Луперинија, док присуство фантастичног сагледавамо на основу теоријских поставки Рема Чезеранија.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Боба Благојевић, Дино Буцати, онострано путо- вање, сусрет са мртвима, проза

ЛИТЕРАТУРА:

 • Aligijeri 2005: D. Alighieri, Inferno, a cura di A. M. Chiavacci Leonardi, Milano: Mondadori.
 • Аnđelini, Re 2012: A. Angelini, A. Re, Parole, simboli e miti della natura, Palermo: Qanat.
 • Asun 2012: P.L. Asun, Lakan, Loznica: Karpos.
 • Bahtin 1989: M. Bahtin, O romanu, prev. Aleksandar Badnjarević, Beograd: Nolit. Bahtin 2000: M. Bahtin, Problemi poetike Dostojevskog, prev. Milica Nikolić, Beograd, Zepter Book World.
 • Blagojević 2002: B. Blagojević, Putnica: dva detinjstva, knj. 3, prir. Predrag Bajčetić, Beograd: Altera, Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Brčko: McMilan.
 • Blagojević 2013: B. Blagojević, Put u zemlju mrtvih, Kragujevac: Koraci, 10–12, Kragu- jevac, 39–45 <https://www.issuu.com/nbkg/docs/koraci210_skver/198>, 19.11.2022.
 • Boni 2009: D. Boni, Discorsi dell’altro mondo. Nascita e metamorfosi del colloquio fantastico postumo, Verona: Ombre Corte.
 • Bucati 2015, I: D. Buzzati, Il „Bestiario”, I, a cura di L. Viganò, Milano: Oscar Mondadori.
 • Bucati 2016: D. Buzzati, Il Colombre e altri cinquanta racconti, Milano: Oscar Mondadori.
 • Čezerani 2017: R. Ceserani, Il fantastico, Bologna: Il Mulino.
 • Dante 2005: D. Alighieri, Inferno, Anna Maria Chiavacci Leonardi (a cura di), Milano: Mondadori.
 • Doležel 2008: L. Doležel, Heterokosmika: fikcija i mogući svetovi, prev. Snežana Kalinić, Beograd, Službeni glasnik.
 • Gikić 2002: R. Gikić, Strah i snovi. Razgovor sa Bobom Blagojević, u: B. Blagojević, Sve zveri što su s tobom, knj. 1, prir. Predrag Bajčetić, Beograd: Altera, Srem- ski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Brčko: McMilan, 152–156.
 • Janković 2016: A. Janković, Susreti s likovima u delu Ive Andrića i Luiđija Pirandela, Beograd: Filološki pregled, 43, 2, Beograd: 105–126.
 • Janjić, Janković 2022: D. Janjić, A. Janković, Cveće smrti i života kod Paskolija i Piran- dela, u: N. Bubanja, D. Bošković, M. Kovačević, Srpski jezik, književnost, umetnost, knj. 4, Cveće: eko(po)etika u književnosti, jeziku i umetnosti, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, Andrićgrad: Andrićev institut, 41–59.
 • Klajn 2000: I. Klajn (prir.), Italijansko–srpski rečnik, Beograd: Nolit.
 • Luperini 2007: R. Luperini, L’incontro e il caso. Narrazioni moderne e destino dell’uomo occidentale, Roma-Bari, Laterza.
 • Luperini 2013: R. Luperini, Fra antico e moderno: l’incontro con i morti, u: R. Ubbi- diente, M. Tortora (a cura di), «Parlando cose che ’l tacer è bello». Messinscena del Dialogo nella Letteratura italiana. Dal “Dialogo coi morti” al “Colloquio”- coi fantasmi della mente, Atti dell’omonima sezione, Firenze: Franco Cesati Editore, 39–46.
 • Marabini 2015: C. Marabini, Prefazione a „Bestiario” 1991, u: D. Buzzati, Il „Besti- ario”, II, a cura di L. Viganò, Milano: Oscar Mondadori.
 • Todorov 2010: C. Todorov, Uvod u fantastičnu književnost, Beograd: Službeni glasnik. Veroneze Arslan 1974: A. Veroneze Arslan, Invito alla lettura di Buzzati, Milano: Mursia.
 • Vigano 2006: L. Viganò (prir.), Album Buzzati, Milano: Oscar Mondadori Editore. Živković 1986: D. Živković (prir.), Rečnik književnih termina, Beograd: Nolit.