„РЕЛИГИЈА ТРАГАЊА“: ИНТЕРТЕКСТУАЛНИ И ИНТЕРМЕДИЈАЛНИ ХОРИЗОНТ СТРИПОВА О КОРТУ МАЛТЕЗЕУ

Наслеђе 54 (2023), стр. 217-235

АУТОР(И): Марија В. Лојаница

Е-АДРЕСА: marija.lojanica@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2354.217L

САЖЕТАК:

Стрип-опус Хуга Прата може се сматрати једним од најзначај- нијих доприноса савремене италијанске уметности глобалној кул- тури будући да је отварање изложбе његових цртежа у државном музеју Гран Пале у Паризу 1986. године препознато као почетна тачка институционалне легитимације девете уметности. У истом контексту, важно је поменути и став Умберта Ека који Пратову Баладу о сланом мору сматра прворазредним културним догађајем, сагледавајући је у кључу трансцендирања не само домена попу- ларне културе већ и до тада познатих литерарних форми путем фузије књижевног и стрип дискурса. Сходно томе, циљ рада јесте испитивање интермедијалних адаптација Пратових стрипова о Корту Малтезеу, с особитим освртом на одјеке које су ови лите- рарно-визуелни уметнички текстови имали у српској књижев- ности. Такође, анализирајући стилске, семиотичке, наративне и тематско-идејне особености дефинисаног корпуса,  настојаћемо  да докажемо хипотезу која се тиче пресудног утицаја англо-аме- ричке литерарне традиције на конституисање поетике Хуга Прата. Овакав приступ омогућиће  читање  стрипова  о  Корту  Малтезеу у ширем контексту авантуристичке прозе, што ће нужно отво- рити и питање идеолошког и онтолошког статуса овог књижевног жанра. Текст, дакле, настоји да одговори на следећа питања: да ли је императив „бескорисног трагања” онај импулс који покреће про- изводњу нових светова у процепима између стварности, халуцина- ције, снова и маште; ако претпоставимо да је производња значења литерарног текста на хоризонту реципијента у својој бити лутање, неизвестан, ризичан, па и опасан подухват који рачуна на случајни успех, може ли се тврдити да је сваки књижевни текст авантури- стички текст: да ли је књига пут, а пут – књига, те да ли је перма- нентни покрет онтолошка детерминанта хуманитета.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Корто Малтезе, интермедијалност, интертекст, авантуристичка проза, онтологија, покрет

ЛИТЕРАТУРА:

 • Bakić 2000: I. Bakić, Korto Malteze – Poslednji pustolov, Čačak: Gradac, br. 134–135, доступно на: <https://fenomeni.me/korto-malteze-poslednji-romantic- ni-pustolov/>, 9. 11. 2022.
 • Borovina 2012: J. Borovina, Istorija određena današnjicom: o romanu Sudbina i komentari Radoslava Petkovića, u: Letopis Matice srpske, God. 188, mart 2012, knj. 489, sv. 3, Novi Sad: Matica srpska, 369–386.
 • Bošković 2018: D. Bošković, Ave Maria!, Beograd: Samizdat.
 • Damjanov 1988: S. Damjanov, Proširivanje prostora proznog izraza, Novi Sad: Leto- pis Matice srpske, God. 164, knj. 442, sv. 6, 875–876.
 • Đukanović, Zoran. Belina u stripu. 30. 5. 2006. <https://www.stripovi.com/index.asp?page=column-view&ColumnID=18>, 30. 10. 2022.
 • Eco, Umberto. Imperfect Geography of Corto Maltese. August 2005. <https://www. cartonionline.com/en/Events/show_hugo_pratt/Umberto_Eco_on_Ballata_ del_mare_salato.htm>, 10. 10. 2022.
 • Eliot 1991: T. S. Eliot, Tradicija i individualni talenat, u: P. Milosavljević, Teorijska misao o književnosti, 469‒475, Novi Sad: Svetovi.
 • Pantić 1994: M. Pantić, Radoslav Petković: Priča iz vrta sa stazama koje se račvaju, u: Aleksandrijski sindrom II (Ogledi i kritike o savremenoj srpskoj prozi), Beograd: Srpska književna zadruga, 171.
 • Petković 2022: R. Petković, Sudbina i komentari, dopunjeno izdanje, Beograd: Laguna.
 • Pištalo 1996: V. Pištalo, Kačenje za Kortov brod, Beograd: Reč, temat Hugo Prat 1927–1995, priredio Aleksandar Nikolić, dostupno na: <https://www.rastko. rs/strip/delo/11056>, 9. 11. 2022.
 • Pištalo 2009: V. Pištalo, Korto Malteze, Zrenjanin, Novi Sad: Agora.
 • Pratt 2012: H. Pratt, Corto Maltese, Favola di Venezia, Milano: Rizzoli-Lizard.
 • Pratt, Fuga, Vijanelo 2015: H. Prat, G. Fuga, L. Vijanelo, Tajna Venecija Korta Maltezea: Magične i skrivene rute, Beograd: Ukronija.
 • Prat 2016: H. Prat, Korto Malteze, U znaku Jarca, Beograd: Darkwood.
 • Prat 2017: H. Prat, Corto Maltese, The Ballad of the Salt Sea, New York: Universe Publishing.
 • Prat 2020: H. Prat, Korto Malteze, U Sibiru, Beograd: Darkwood. Prat 2022: H. Prat, Korto Malteze, Helvećani, Beograd: Darkwood.
 • Ptifo 2011: D. Ptifo, Hugo Prat: Želja da se bude beskoristan, Sećanja i razmišljanja, Beograd: Službeni glasnik.
 • Stefanović 1996: Z. Stefanović, Veseli fantom Slobode, Beograd: Reč, temat Hugo Prat 1927–1995, priredio Aleksandar Nikolić, dostupno na: <http://www.rastko. rs/strip/delo/11058>, 9. 11. 2022.
 • Stefanović, Zoran. Ostrvska priča, drama, <http://www.rastko.rs/rastko/delo/11059>, avgust 2007. Rastko. 5. 10. 2022.
 • Šaponja 1987: N. Šaponja, Nostalgija za nedostižnim, Novi Sad: Polja: mesečnik za umetnost i kulturu, god. 33, br. 346, 554.
 • Trevisani, Alessandro. Il Marinaio Gentiluomo Che Ha Attraversato La Storia. Amico Di Rasputin, Dall’ Oceania All’ Argentina Senza Concedersi l’ Amore.” Corriere Della Serra, June 30 2010. <http://archiviostorico.cor- riere.it/2010/giugno/30/marinaio_gentiluomo_che_attraversato_storia_ co_9_100630062> 5. 10. 2022.