ИТАЛИЈА У СТВАРАЛАШТВУ ТОМАСА МАНА: НОВЕЛА „СМРТ У ВЕНЕЦИЈИ“

Наслеђе 54 (2023), стр. 175-187

АУТОР(И): Милена Р. Нешић Павковић

Е-АДРЕСА: milena.nesic.pavkovic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2354.175NP

САЖЕТАК:

Било да се ради о путницима који су посећивали Италију: Паоло Хофман (Воља за срећу), Тонио Крегер (Тонио Крегер), Густав фон Ашенбах (Смрт у Венецији), Адријан Леверкин (Док- тор Фаустус) или Италијанима у књижевним делима: Ђироламо Савонарола и Лоренцо Медичи (Фјоренца), Лудовико Сетем- брини (Чаробни брег), Марио и Ципола (Марио и мађионичар),     у опусу Томаса Мана слика Италије и Италијана сагледава се директно или индиректно у односу према Немачкој и Немцима. Иза термина ЈУГ и ИТАЛИЈА открива се сложена релација која рефлектује Маново политичко и интимно схватање ових пој- мова. Ослањајући се на достигнућа имагологије као дисциплине компаративне књижевности, у раду ће се на основу новеле Смрт  у Венецији поставити питање на који начин перцепција и пред- стављање себе и другог подржавају и одржавају устаљене слике и поимања Италије и Италијана као другачијих, неконвенционал- них и егзотичних.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Томас Ман, имагологија, Смрт у Венецији, Италија, Југ, Венеција

ЛИТЕРАТУРА:

 • Baba 2004: H. Baba, Smeštanje kulture, Beograd, Beogradski krug.
 • Dukić, Blažević i dr. 2009: D. Dukić, Z. Blažević i dr., Kako vidimo strane zemlje. Uvod u imagologiju, Zagreb: Srednja Europa.
 • Galvan 1995: Е. Galvan, Bellezza und Satana. Italien und Italiener bei Thomas Mann, Thomas Mann Jahrbuch, Band 8, hrsg, von E. Heftrich und Th. Sprecher, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
 • Elsage 2000: Y. Elsaghe, Die imaginäre Nation. Thomas Mann und das >Deutsche<, München: Wilhelm Fink.
 • Kopen 1981: E. Koppen ,Schönheit, Tod und Teufel. Italienische Schauplätze bei Thomas Mann, Аrcadia 16, Heft 2, Berlin, S.151-167.
 • Man 1963: Т. Man, Tonio Kreger, Beograd, Rad.
 • Маn 1929: Тh. Mann, Thomas Mann’s speech at the Nobel Banquet at Grand Hôtel, Stockholm, December 10, 1929, <https://www.nobelprize.org/prizes/litera-ture/1929/mann/25810-thomas-mann-banquet-speech-1929/>, 13. 12. 2022.
 • Man 1965: Th. Mann, Reden und Aufsätze I. Stockholmer Gesamtausgabe der Werke von Thomas Mann, Frankfurt am Main: S. Fischer.
 • Man 1975: Th. Mann, Thomas Mann: Briefe an Otto Grautoff 1894–1901 und Ida Boy-Ed 1903–1928, hrsg, von P. de Mendelssohn, Frankfurt am Main.
 • Маn 1978: Th. Mann, Thomas Mann: Tagebücher 1935–1936, hrsg, von P. de Mendels- sohn, Frankfurt am Main.
 • Маn 1992: Th. Mann – Agnes E. Meyer. Briefwechsel 1937–1955, hrsg. von H. R. Vaget, Frankfurt am Main.
 • Маn 2016: Т. Мan, Smrt u Veneciji, prevod Anica Savić Rebac, Beograd: Kosmos izdavaštvo.
 • Mol 2002: N. Moll, Imágenes del „otro”. La literaturay los estudios interculturales, A. Gnisci (ed.), Introducción a la literatura comparada, Barcelona: Crítica, 347–389.
 • Onjibene 2010: F. Ognibene, Die Sehnsucht nach Italien. Thomas Mann und sein ambivalentes Verhältnis zur Welt Italiens, Würzburg: Königshausen und Neumann.
 • Sekeruš 2011: P. Sekeruš, Govor o drugom u francuskoj kulturi prve polovine 19. veka, Polja, br. 418, 51–64.
 • Sontag 1983: С. Сонтаг, Болест као метафора, Београд, Рад.
 • Todorov 2010: C. Todorov, Strah od varvara. S one strane sudara civilizacija, prevod Jelena Stakić, Loznica: Karpos.