КЊИЖЕВНОСТ И УМЕТНОСТ ФИРЕНЦЕ У СТВАРАЛАШТВУ MИЛОША ЦРЊАНСКОГ

Наслеђе 54 (2023), стр. 149-160

АУТОР(И): Данијела М. Јањић

Е-АДРЕСА: danijelajanjic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2354.149J

САЖЕТАК:

Милош Црњански је Фиренци и Новом животу Дантеа Али- гијерија посветио поглавље О фиорентинској Беатричи у путо- пису Љубав у Тоскани. Доживљај Фиренце, који се полако развија кроз ишчитавање и превођење прозе и стихова славног итали- јанског књижевника, особен је у односу на слике других градова које је Црњански изнедрио у свом путопису, јер је једини из којег су скоро потпуно  изостављени  физички  описи  или  дешавања у прошлости и садашњости. Околина Фиренце појављује се у поеми Стражилово, која претходи путопису Љубав у Тоскани и где нам песник нуди понеки етерични детаљ пејзажа. У роману Код Хиперборејаца, иако је радња смештена у Риму, Фиренца се помиње често као место на које би се ваљало вратити и у тим је одломцима Црњански нешто издашнији у физичким описима. Затим, говорећи о Микеланђелу, у Хиперборејцима и у Књизи о Микеланђелу, Фиренца је један од најчудеснијих извора уметно- сти, док су Микеланђелови сонети неизоставно штиво за Црњан- ског у свим његовим настојањима да спозна суштину уметниковог бића. Црњански не истиче да је Фиренца за њега толико значајна, али је она у његовим делима често место пишчевих интелектуал- них и душевних понирања у векове италијанске књижевности и уметности. У овом раду анализом и тумачењем одломака из наве- дених дела сагледавамо каква и колика је улога Фиренце и њене културе у стваралаштву Црњанског

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Фиренца, Милош Црњански, књижевност, уметност

ЛИТЕРАТУРА:

  • Crnjanski 1983a: M. Crnjanski, Pesme, Beograd: Nolit.
  • Crnjanski 1983b: M. Crnjanski, Kod Hiperborejaca, II, Beograd: Nolit. Crnjanski 2020: M. Crnjanski, Ljubav u Toskani, Šabac: Sumatra izdavaštvo. Crnjanski 2022: M. Crnjanski, Knjiga o Mikelanđelu, Šabac: Sumatra izdavaštvo. Đurić 2006: Ž. Đurić, Italija Miloša Crnjanskog, Beograd: Miroslav.
  • Janjić 2019: D. Janjić, Tajna umetnikovog rođenja, u: Dragan Bošković, Časlav Niko- lić (urednici), Srpski jezik, književnost, umetnost, knj. II, Bebe, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, 327–334.
  • Raičević 2005: G. Raičević, Eseji Miloša Crnjanskog, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
  • Roić 2020: S. Roić, Crnjanski, Dante i gospođica Portinari, u: Svetlana Šeatović, Alek- sandar Jerkov, Predrag Petrović (urednici), Književnost, kultura, identitet: međunarodni zbornik radova u čast prof. dr Jovana Delića, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 435–450.