ПРЕФИКС „МЕТА“ У ТЕОРИЈАМА УМЕТНОСТИ

Наслеђе 53 (2022), стр. 325-339

АУТОР(И): Јована Р. Пикулић

Е-АДРЕСА: jovanarpikulic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2253.325P

САЖЕТАК:

Од педесетих година XX века присутан је нагли пораст упо- требе префикса мета (гр. мετά, означава промену места, реда, стања, природе) у књижевним теоријама и теоријама визуелних уметности. Овај рад преиспитује термине који садрже овај пре- фикс у теоријама уметности: метатекст, метафикција, метаслика, метамедији и метафилм. Овај рад тежи да изолује основне посту- лате ових теорија  у  циљу  ближег  одређивања  префикса  мета  у визуелним уметностима. Полазиште проблематизације јесте дефиниција метатекста Жерара Женета, будући да она има нај- ширу примену и присутно је, у већој или мањој мери, у дефиници- јама њему сродних термина. Сви ови термини начелно се користе да означе она уметничка дела у којима је дошло до својеврсне про- мене стања или места, дела која заузимају критички став према другим делима, или у којима је присутна нарочита самосвест или самореферентност. Проблематизовање узима у обзир критичка промишљања референтних теоретичара и конкретне примере уметничких дела која се могу сматрати егземпларима дефиниција. Испитивање ових појмова показује да, упркос њиховим разли- читим интерпретацијама, она увек стоје да означе она дела која карактерише стварање другог представљачког нивоа, који не мора бити садржан у самом делу већ може бити спољни свет, чиме она свесно померају границу између уметничког дела и реалности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

метатекстуалност, метафикција, метаслика, метамедији, метафилм, самореферентност, ауторефлексивност

ЛИТЕРАТУРА:

Филмографија
 • „Булевар сумрака” (Sunset Boulevard, Billy Wilder, 1950)
 • „Девојка на лошем гласу” (Easy A, Will Gluck, 2010 )
 • „Ени Хол” (Annie Hall, Woody Allen, 1977)
 • „Луда патка”(Duck Amuck, Chuck Jones, 1953)
 • „O” (O, Tim Blake Nelson, 2001)
 • „Осам и по” (Otto e mezzo/8½, Federico Fellini, 1963)
 • „Откачена плавуша” (Cluless, Amy Heckerling, 1995)
 • „Певајмо на киши” (Singing in the rain, Gene Kelly & Stanley Donen, 1952)
 • „Проклетници” (Inglourious Basterds, Quentin Tarantino, 2009)
 • „Рашомон” ( Rashōmon, Akira Kurosawa, 1950)
 • „Трчи, Лола, трчи” (Lola rennt, Tom Tykwer, 1998)
 • „Човек са филмском камером” (Человек с кино-аппаратом, Дзига Вертов, 1929)
 • „10 ствари које мрзим код тебе” (Ten things I hate about you, Gil Junger, 1999)
Литература
 • Aronson 2002: J. Aronson, When I use a word Meta, BMJ: British Medical Journal, Vol. 324, No. 7344 (Apr. 27, 2002), 1022.
 • Bužinjska, Markovski 2009: A. Bužinjska, M. P. Markovski, Književne teorije XX veka, Beograd: Službeni glasnik.
 • Vou 2001: P. Waugh, Metafiction, The theory and practice of self–concious fiction, Lon- don, New York: Routledge.
 • Grinberg 1989: C. Greenberg, Abstract, Representational and so forth, Art and Cul- ture, Boston: Beacon press, 113–138.
 • Ženet 1997: G. Genette, Palimpsests. Literature in the second degree, Lincoln, London: University of Nebrasca Press.
 • Jakobson 1985: R. Jakobson, Metalanguage as a linguistic problem, Selected Writings, vol. VII. ed. S. Rudy, Mouton, 113–121.
 • Jangblad 1970: G. Youngblood, Expanded cinema, New York: P. Dutton & Co. Juvan 2013: M. Juvan, Intertekstualnost, Novi Sad: Akademska knjiga.
 • Manovič 2001: L. Manovič, Metamediji, Beograd: Centar za savremenu umetnost. Mičel 1994: W. J.T. Mitchell, Picture Theory, Chicago: The University of Chicago Press.
 • Purgar 2018: K. Purgar, Meta-medij kao umjetničko djelo. O pojmu referencijalnosti u radu Black Raw Memory Vladimira Freliha, Black raw memory /Владимир Фрелих, Скопје: НУ Музеј на современата уметност, 44–67.
 • Purgar 2017: K. Purgar, Modalities of Pictorial Appearing, Phainomena, No. 26 (2017), 195–221.
 • Rubi 1977: J. Ruby, The Image Mirrored: Reflexivity and the Documentary Film, Jour- nal of the University Film Association, University of Illinois Press on behalf of the University Film & Video Association, Vol. 29, No. 4 (Fall 1977), 3–11.
 • Semenca 2013: G. C. Semenza, Radical Reflexivity in Cinematic Adaptation: Second Thoughts on Reality, Originality, and Authority, Literature/Film Quarterly, Salisbury University, Vol. 41, No. 2 (2013), 143–153.
 • Setka 2015: S. Setka, Bastardized History: How Inglourious Basterds Breaks through American Screen Memory, Jewish Film & New Media, Wayne State Univer- sity Press, Vol. 3, No. 2 (Fall 2015), 141–169.
 • Siska 1979: W. C. Siska, Metacinema: A Modern Necessity, Literature/Film Quarterly, Salisbury University, Vol. 7, No. 4 (1979), 285–289.
 • Fuko 1995: M. Foucault, Discipline and punish, New Yourk: Vintage books.
 • Hačion 1988: L. Hutcheon, A Poetics of Postmodernism, London, New York: Routledge. Šuvaković 2005: M. Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Zagreb: Horetzky.