МУЧЕНИЧКА СМРТ СВЕТОГ КНЕЗА ЛАЗАРА – МЕДИЕВИСТИЧКО ГЛЕДИШТЕ

Наслеђе 53 (2022), стр. 299-310

АУТОР(И): Снежана Ј. Милојевић

Е-АДРЕСА: milojevic.snezana@yahoo.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2253.299M

САЖЕТАК:

У вези са текстовима српске средњовековне књижевности, који за циљ имају истицање значаја и величине мученичке смрти кнеза Лазара, у раду је указано на истовремену сродност, али и различитост у ауторској инвенцији током писања о овој великој теми. Указано је да средњовековни израз о Светом има ауторитет над књижевношћу насталом у оквирима народног стваралаштва и то кроз три поетичке категорије. Уз осврт на неодвојивост хри- шћанског учења од писаног израза, метаисторијски концепт фак- тографског и сакралност речи (Речи) – упоређена је наративна рационализација кључног мотивационог елемената у поменута два оквира – опредељење светог кнеза за Небеско царство. Иако мартириолошки сиже догађања у Косовском боју иницира наста- нак бројних текстова, различито жанровски дефинисаних, учи- њен је посебан осврт на Слово о Светом кнезу Лазару Андонија Рафаила Епактита. Градећи лик свога Слова,  Андоније Рафаил  је исказао вишеструку особеност у изразу, од чега је у овом раду фокус на интертекстуалном повезивању и то на начин и кроз симболику која се разликује од oне присутне код осталих аутора епохе у вези са датом темом.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

кнез Лазар, Андоније Рафаил Епактит, мученичка смрт, поетика

ЛИТЕРАТУРА:

 • Andonije Rafail 2000: A. Rafail Epaktit, Slovo o svetom knezu Lazaru, Stara srpska književnost, Beograd/ Кragujevac: Filološki fakultet/Nova Svetlost, 106–119.
 • Atanasije Jevtić 1989: A. Jeftić, Кosovsko opredeljenje za carstvo nebesko u istoriji i sudbini srpskog naroda, Sveti knez Lazar, Кruševac/Beograd, 25–36.
 • Averincev 1982: S. Sergejevič Averincev, Poetika ranovizantijske književnosti,
 • Beograd: Srpska književna zadruga.
 • Bogdanović 1980: D. Bogdanović, Istorija stare srpske književnosti, Beograd: Srpska književna zadruga.
 • Jovanović 2000: T. Jovanović, Stara srpska književnost: hrestomatija, Beograd/ Кragu- jevac: Filološki fakultet/ Nova Svetlost.
 • Justin Popović 2016: Žitija svetih, < https://svetosavl je.org/zitija-svetih>, 11. 4. 2021. Кaradžić 1969: V. Stefanović Karadžić, Srpske narodne pjesme, Beograd: Nolit.
 • Lazarević 2000: S. Lazarević, Natpis na kosovskom mramornom stubu. Stara srpska književnost. Beograd/ Кragujevac: Filološki fakultet/ Nova Svetlost, 104–106.
 • Кašić 1978: D. Kašić, Кoreni kosovkse misli, Beograd: BI.
 • Кašić 1989: D. Kašić, O knezu Lazaru, Sveti knez Lazar, Кruševac/ Beograd, 11–24.
 • Milojević 2019: S. Milojević, Čudo gospodarenja nad prirodom u srpskoj žitijnoj književnosti, Nasleđe 42, 157–170.
 • Milojević 2020: Od premudrih čula – studije o staroj srpskoj književnosti, Niš: Niški kulturni centar.
 • Milojević 2022: S. Milojević, Kolektivno stradanje (Kosovski boj) kao trenutak pre- seljavanja u carstvo nebesko – medievističko gledište, Philologia Serbica (u štampi).
 • Mihaljčić 2001: R. Mihaljčić, Lazar Hrebeljanović: istorija, kult, predanje, Beograd: Кnowledge.
 • Nepoznati pisac 2000: Nepoznati pisac, Pohvalno slovo svetom knezu Lazaru, Stara srpska književnost, Beograd/ Кragujevac: Filološki fakultet/Nova Svetlost, 93–100.
 • Ravaničanin 2000: Nepoznati Ravaničanin, Slovo o svetom knezu Lazaru, Stara srpska književnost, Beograd/ Кragujevac: Filološki fakultet/ Nova Svetlost, 65–72.
 • Petkanova 1996: D. Petkanova, Srednovekovna literaturna simvolika, Sofija: Vremja.
 • Petrović 2011: S. Petrović, Obretenje glave kneza Lazara u svetlu kulta svetog kneza u usmenoj narodnoj tradiciji, Godišnjak katedre za srpsku književnost sa jugoslovenskim književnostima 6, 149–181.
 • Plaović 2017: I. Plaović, Srpska srednjovekovna slova i pohvale i njihovo retoričko nasleđe, Godišnjak katedre za srpsku književnost sa jugoslovenskim književnostima 12, 233–244.
 • Radovanović 1991: J. Radovanović, Opredeljenje Svetog kneza Lazara za carstvo nebesko, Balkanika 22, 249–258.
 • Ređep 2010: J. Ređep, Žitije kneza Lazara, Novi Sad: Prometej.
 • Samardžić 1990: R. Samardžić, Кosovsko opredeljenje, Beograd: Srpska književna zadruga.
 • Spisi 1993: Spisi o Kosovu: Monahinja Jefimija, Кnez Lazar, Кneginja Milica, Vuk Branković, Nepoznati ravanički monasi, David, Jelena Balšić, Stara srpska književnost u 24 knjige, Beograd: Prosveta/ Srpska književna zadruga.
 • Sveto pismo 1950: Sveto pismo staroga i novoga zaveta, Savet Biblijskih društava: Njujork–London.
 • Sveto pismo 2008: Novi zavet, Valjevo: Glas crkve.
 • Trifunović 1968: Đ. Trifunović, Srpski srednjovekovni spisi o knezu Lazaru i Кosovskom boju, Кruševac: Bagdala.
 • Trifunović 1974: Đ. Trifunović, Azbučnik srpskih srednjovekovovnih književnih pojmova, Beograd: Vuk Кaradžić.
 • Trifunović 1974: Đ. Trifunović, Кosovsko stradanje i nebesko carstvo prema srpskim srednjovekovnim spisima, O knezu Lazaru, Кruševac/ Beograd, 255–263.
 • Trifunović 1985: Đ. Trifunović, Najstariji srpski zapisi o Кosovskom boju, Gornji Milanovac: Dečje novine.
 • Trifunović 1989: Đ. Trifunović, O žitiju i vladavini Svetog kneza Lazara, Žitije i vladavina Svetog kneza Lazara, Кruševac: Bagdala, 12–16.
 • Venturini 2000: L. Venturini Skomorohova, Čudo u kompoziciji ruskih žitija, Čudo u slovenskim kulturama, Novi Sad: Apis, 179–190.