ПОЕЗИЈА ВАСКА ПОПЕ У КОНТЕКСТУ НАСТАВНЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ И УЧЕНИЧКЕ РЕЦЕПЦИЈЕ

Наслеђе 53 (2022), стр. 267-281

АУТОР(И): Бојан M. Марковић

Е-АДРЕСА: bojan.markovic@uf.bg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2253.267M

САЖЕТАК:

Поезија  Васка  Попе   обавезујућим   наставним   програмом у основној и средњој школи постаје намењена  ученицима,  из чега нужно проистиче проширење њене примарне читалачке публике, чиме се намеће потреба да се одговори на питања могућ- ности наставне интерпретације која ће  омогућити њено  читање и разумевање. У раду се тумаче Попини циклуси песама „Спи- сак”, „Предели”, „Мала кутија”, „Далеко у нама”, „Врати ми моје крпице”, „Игре” и „Кост кости”. Управо у песмама ових циклуса препознају се највеће интерпретативне могућности за савремену наставу. Од поетске грађе и песничког поступка зависиће мето- дички „пут” који ће ученицима омогућити доживљавање и разу- мевање песме. Циљ рада јесте да се размотре поједине поетичке одлике саме Попине поезије које доприносе сугестивности дожи- вљаја, имагинирања и разумевања песме, као и оне друге које ускраћују одређене аспекте разумевања текста за младе читаоцe. Иако одређени аспекти песничког текста остају недоступни за разумевање ученика, у раду се закључује да се други разумевани и доживљени аспекти одражавају позитивно по целину и доводе до стабилних исходишта у току наставног тумачења. Из тога про- истиче да је неопходно уводити ученике у савремену поезију, а наставну интерпретацију планирати према нивоима сложености тумачења појединачне песме.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Васко Попа, Кора, Непочин-поље, „Мала кутија”, наставна интерпретација, методичко обликовање настав- ног садржаја, ученичко разумевање поезије

ЛИТЕРАТУРА:

 • Bošković 2003: A. Bošković, Beket i Popa: ljudska sudbina na nepočin-polju, txt – stu- dentski časopis za književnost i teoriju književnosti 1/2, 59–66.
 • Bošković 2008: A. Bošković, Pesnički humor u delu Vaska Pope, Beograd: Institut za književnost i umetnost.
 • Egerić 1979: M. Egerić, Vasko Popa i Zoran Mišić: o Mišićevoj kritici Popine zbirke Kora, Delo, 25 (2), 44–58.
 • Jovanović 2000: J. Jovanović, Poetska gramatika Vaska Pope, Beograd: Filološki fakultet. [orig.] Ј. Јовановић, Поетска граматика Васка Попе, Београд: Филолошки факултет.
 • Krnjević 1991: B. Krnjević, Igra traje, Književnost, 46 (3), 344–346. [orig.] В. Крњевић, Игра траје. Књижевност. 46 (3), 344–346.
 • Lalić 1988: I. V. Lalić, Predgovor, u: V. Popa, Pesme, Beograd: Nolit, 5–28.
 • Marković 2020: B. Marković, Modification of the Horizon of Reception, in: F. Arcid- iacono, et all. (eds.), MARE – Malta Applied Research in Education – A Jour- nal of the Malta Educational Research Association (MERA), Valetta: Malta Educational Research Association (MERA), 79–96.
 • Marković 2017:  B. Marković, Pomeranje horizonta recepcije – savremena poezija   za učenike osnovnoškolskog uzrasta, Inovacije u nastavi, 30 (3), 44–56. [orig.] Марковић 2017: Б. Марковић, Померање хоризонта рецепције – савремена поезија за ученике основношколског узраста, Иновације у настави, 30 (3), 44–56.
 • Mišić 1963: Z. Mišić, Poezija opsednutih vedrina, u: Z. Mišić, Reč i vreme 1 – Iskušenje poezije, Beograd: Nolit, 115–136. [orig.] Мишић 1963: З. Мишић, Поезија опседнутих ведрина, у: З. Мишић, Реч и време 1 – Искушења поезије, Београд: Нолит, 115–136.
 • Mišić 1996: Z. Мišić, Kritika pesničkog iskustva, Beograd: SKZ. [orig.] З. Мишић, Критика песничког искуства, Београд: СКЗ.
 • Novaković 1997: J. Novaković, Elementi nadrealizma u poetici Vaska Pope, u: N. Petković (ur.), Poezija Vaska Pope – zbornik radova, Beograd: Institut za književnost i umetnost i Društvo Vršac lepa varoš, 59–80. [orig.] Новаковић 1997: Ј. Новаковић, Елементи надреализма у поетици Васка Попе, у: Н. Петковић (ур.), Поезија Васка Попе – зборник радова, Београд: Институт за књижевност и уметност и Друштво Вршац лепа варош, 59–80.
 • NPP 2004–2006: Nastavni planovi i programi za osnovnu školu i srednju školu.<http://www.zuov.gov.rs/poslovi/nastavni-planovi/nastavni-planovi-os- i-ss./>. 30. 11. 2018.
 • Popa 1997: V. Popa, Sabrane pesme, Vršac: Društvo Vršac lepa varoš. [orig.] Попа 1997: В. Попа, Сабране песме, Вршац: Друштво Вршац лепа варош.
 • Popin 2005: A. Popin, Kora i Nepočin-polje prema usmenoknjiževnoj tradiciji, Novi Sad: Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 53 (1/3), 474–511. [orig.] Попин 2005: А. Попин, Кора и Непочин-поље према усменокњижевној традицији, Зборник Матице српске за књижевност и језик, 53 (1/3), 474–511.
 • Pervić 1991: M. Pervić, Volšebna kovačnica, Književnost, 46 (3), 346–385. [orig.]
 • Первић 1991: М. Первић, Волшебна ковачница, Књижевност, 46 (3), 346–385.
 • Sretenović 2016: D. Sretenović, Urnebesni kliker, Beograd: Službeni glasnik.
 • Tešić 1997: M. Tešić, Koštano pozorje: o Popinom ciklusu pesama „Kost kosti”, u: N. Petković (ur.), Poezija Vaska Pope – zbornik radova, Beograd: Institut za književnost i umetnost i Društvo Vršac lepa varoš, 159–177. [orig.] Тешић 1997: М. Тешић, Коштано позорје: о Попином циклусу песама „Кост кости”, у: Н. Петковић (ур.), Поезија Васка Попе – зборник радова, Београд: Институт за књижевност и уметност и Друштво Вршац лепа варош, 159–177.