ТАЈНЕ УВЕЋАЊА: ТЕХНОЛОГИЈА И ИМАГИНАЦИЈА У ДЕЛУ ДОНА ДЕЛИЛА И МИКЕЛАНЂЕЛА АНТОНИОНИЈА

Наслеђе 53 (2022), стр. 247-265

АУТОР(И): Александра Ч. Вукотић

Е-АДРЕСА: anjamaric@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2253.247V

САЖЕТАК:

Рад истражује проблем односа технологије и имагинације у поетици Дона ДеЛила и Микеланђела Антонионија, првенствено кроз анализу романа Вага (Libra, 1988), Подземље (Underworld, 1997) и Падач (Falling Man, 2007), и филма Увећање (Blow-Up, 1966). Модерне технологије, посебно фотографија и филм које између осталог карактерише значењска нестабилност због напе- тости између фактографског и фиктивног, представљају важан извор инспирације како за Антонионија, једног од најутицајнијих филмских режисера двадесетог века, тако и за ДеЛила, једног од најзначајнијих савремених америчких писаца. У њиховим делима тако уочавамо неку врсту повратне спреге између научно-техно- лошких домета медијске културе и  простора имагинације који  се проширују и преобликују у контакту са објективом. Кроз ана- лизу култног филмског остварења и поменутих романа у којима јунаци показују упадљиво усхићење технологијом, посебно могућностима увећавања кадрова и успоравања снимака, испи- тујемо тренутке преображавања и међусобног прожимања ствар- ности и уобразиље као тему у којој се уједно укрштају поетике ова два великана и њихов препознатљив, амбивалентан однос према технологији. Фотографски и видео-записи тела на умору, уједно дословна метафора фотографије као „мале смрти” у формулацији Ролана Барта, у том се смислу чине као нарочито продуктиван, лутајући мотив у Антонионијевом и ДеЛиловом стваралаштву. Уверени да их нова технолошка достигнућа приближавају раз- решењу мистерија убистава забележених оком камере – од оних историјских, попут атентата на Џона Ф. Кенедија делимично сни- мљеног на чувеном „Запрудеровом филму”, и ужаса 11. септембра симболично представљених на фотографији „Падач” Ричарда Друа, до мистерије једног убиства у парку – јунаци се упуштају у потрагу за информацијама скривеним у сенкама и пикселима, на размеђи реалности, представе и илузије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

ДеЛило, Антониони, технологија, имагинација, фотографија, камера

ЛИТЕРАТУРА:

 • Antonioni 1966: М. Antonioni, dir. Blow-Up, performances by David Hemmings, Vanessa Redgrave, Metro-Goldwyn-Mayer.
 • Bart 2011: R. Bart, Svetla кomora: Belešкa o fotografiji, prev. Slavica Miletić, Beograd: Кulturni centar Beograda.
 • Basara 1993: С. Басара, Елиса за Ису, Приче у нестајању и политички списи, Београд: Књижевна омладина Србије, 37–40.
 • Benjamin 2008: W. Benjamin, Dream Кitsch, The Worк of Art in the Age of Its Tech- nological Reproducibility and Other Writings on Media, Cambridge and Lon- don: Harvard University Press, 236–239.
 • Benjamin 2011а: V. Benjamin, Mala istorija fotografije, prev. Jovica Aćin, Valter Benjamin: Izabrana dela I, prir. Jovica Aćin, Beograd: Službeni glasniк, 165–184. Benjamin 2011b. V. Benjamin, Umetničкo delo u razdoblju njegove tehničкe reproduкtivnosti, prev. Jovica Aćin, Valter Benjamin: Izabrana dela I., prir. Jovica Aćin, Beograd: Službeni glasniк, 246–285.
 • Blum 2003: H. Bloom, Introduction, Don DeLillo, Ed. Harold Bloom, Philadelphia: Chelsea House Publishers, 1–4.
 • Brunet 1998: P. Brunette, The Films of Michelangelo Antonioni, Cambridge: CUP.
 • DeLilo 2007: D. DeLilo, Podzemlje, prev. Zoran Paunović, Beograd: Geopoetiкa.
 • DeLilo 2008: D. DeLilo, Padač, prev. Zoran Paunović, Beograd: Geopoetiкa.
 • DeLilo 1971: D. DeLillo, Americana, Boston: Houghton Mifflin. DeLilo 2006a: D. DeLillo, Libra, London: Penguin Booкs.
 • DeLilo 2006b: D. DeLillo, Assassination Aura, in: Libra, London: Penguin.
 • Duval 2002: J. Duvall, Don DeLillo’s Underworld: A Reader’s Guide, New Yorк/ Lon- don: The Continuum International Publishing Group Inc.
 • Garif 2012: D. Gariff, The Psychological Landscapes of Michelangelo Antonioni (1912–2007) A Centenary Tribute; National Gallery of Art, <https://www.nga.gov/content/dam/ngaweb/calendar/film/pdfs/notes/ngafilm-antonio- ni-notes.pdf>.
 • Giblet 2008: R. Giblett, Shooting the Event: The Camera is a Gun, Photography is a Shot, Sublime Communication Technologies, New Yorк: Palgrave Macmillan.
 • Кing & Aspri Gir 2015: N. Кing and M. Asprey Gear, Writers at the Movies: An Introduction, Contrapasso, Special Issue: Writers at the Movies, April 2015, Sydney and Buenos Aires: Sydney Samizdat Press. 5–29.
 • Кozlof 1967: M. Кozloff, The Blow-Up by Michelangelo Antonioni, Film Quarterly, Vol. 20, No. 2, Spring, 1967, 28–31.
 • Leкler 1982: T. LeClair, An Interview with Don DeLillo, Contemporary Literature 23/1, 19–31. <http://www.jstor.org/stable/1208140>, 27/01/2022.
 • Manovič 2015: L. Manovič, Jeziк novih medija, prev. Aleкsandar Luj Todorović, Beograd: Clio.
 • Marкus 2009: M. Marcus, Freccero on Blow-Up: Toward a Macro-Vision of Italian Film, MLN, Volume 124, Number 5 Supplement, December, S224–S229.
 • Meкhejl 1987: B. McHale, Postmodernist Fiction, London and New Yorк: Routledge. Peri 1995: T. Perry (ed.), Antonioni: The Poet of Images, New Yorк: Oxford University Press.
 • Pajк 2011: D. Piкe, Underworld and the Architecture of Urban Space, Don Delillo: Mao II, Underworld and Falling Man, Ed. Stacey Olster, London: Contin- uum, 83–98.
 • Pomerans 2011: M. Pomerance, Michelangelo Red Antonioni Blue: Eight Reflections on Cinema, Berкeley, Los Angeles, London: University of California Press.
 • Sontag 2009: S. Sontag, O fotografiji, prev. Filip Filipović, Beograd: Кulturni centar Beograda.
 • Strand 1922: P. Strand, Photography and the New God, Broom: An International Magazine Of The Arts, Volume 3, Number 4, November 1922, 252–258.
 • Uzelac 2017: D. Uzelac, Tetralogija otuđenja Miкelanđela Antonionija, 22/10/2017.<https://кultivisise.rs/miкelandelo-antonioni/>.
 • Vuкotić 2018: A. Vuкotić, Don DeLilo i poetiкa istorije, Novi Sad: Aкademsкa кnjiga.