ЕЛЕМЕНТИ ПОПУЛАРНЕ КУЛТУРЕ И ЊИХОВА ФУНКЦИЈА У „ДОРУЧКУ КОД ТИФАНИЈА“ ТРУМАНА КАПОТЕА И БЛЕЈКА ЕДВАРДСА

Наслеђе 53 (2022), стр. 229-245

АУТОР(И): Јелена Б. Ђукић

Е-АДРЕСА: helenadjukic@yahoo.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2253.229D

САЖЕТАК:

У раду се анализира роман Доручак код Тифанија Трумана Капотеа и његова адаптација у филм Блејка Едвардса  у  односу на елементе популарне културе који се уочавају у оба дискурса. Популарна култура присутна је у многим видовима нашег иску- ства: путем књига, музике, хране, путовања, филмова и других садржаја на које свакодневно наилазимо. Најшире посматрано, популарно представља неке од начина културног моделовања робе широке потрошње. Према Фиску (2001: 12), популарна култура јесте култура „подређених” и „обезвлашћених” који не пристају да буду „покорни”, већ се активно супротстављају друштвеном систему тако што понуђени робни материјал реинтерпретирају према захтевима укуса и личних потреба. Роман посматрамо као израз људског искуства које се модификује у филмском дискурсу па тумачење романа (предтекста) и његова адаптација у филм (метатекст) обезбеђује стварање смисла (могућност да се књи- жевни/филмски дискурс чита другачије), док дискурс популарне културе представља производњу значења. Закључује се да еле- менти популарне културе представљају друштвено-историјски оквир нарације који имају за циљ да представе рађање модерне (америчке) жене – Холи Голајтли у мегалополису Њујорка. Пру- жајући оквир за карактеризацију ликова и конструкцију иден- титета (ликова и града), елементи популарне културе постају и етносоцијално сведочанство о америчкој култури четрдесетих и педесетих година двадесетог века

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

популарна култура, роман, филм, идентитет(и), слика друштва, модерна хероина

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
Литература
  • Bigzbi 2006: B. Christopher, Introduction: What, then, is the American?, in: C. Bigsby (ed.), The Cambridge companion to modern american Culture, New York: Cambridge University Press, 1–32.
  • Vilijams 1976: R. Williams, Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, New York: Oxford University Press.
  • Vladušić 2011: V. Slobodan, Crnjanski, Megalopolis, Beograd: Službeni glasnik.
  • Voson 2011: S. Wasson, Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s, and the Dawn of the Modern Woman, New York: Harper Collins Publishers.
  • Debor 2006: G. Debor, Društvo spektakla, Beograd: Aleksa Golijanin, <https:// docplayer.rs/184397546-Gi-debor-dru%C5%A1tvo-spektakla.html>, 2. 12. 2020.
  • Kramer 2004: P. Krämer, The Many Faces of Holly Golightly: Truman Capote, Break- fast at Tiffany’s and Hollywood, in: Film Studies, Manchester University Press: Volume 5, Issue 1, 58–65.
  • Long 2008: R. E. Long, Truman Capote – Enfant Terrible, New York: The Continuum International Publishing Group Inc.
  • Norden 1968: Norden, E. Truman Capote – Playboy Interview. <https://scraps-fromtheloft.com/2016/11/16/truman-capote-playboy-interview/>, 3. 1. 2021.
  • Fahi 2014: T. Fahy, Undrestanding Truman Capote, Columbia: The University of South Carolina Press.
  • Fisk 2001: Dž. Fisk, Popularna kultura, prev. Zoran Paunović, Beograd: Clio.